Czy odprawa emerytalna jest opodatkowana? Odprawa...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy odprawa emerytalna jest opodatkowana? Odprawa emerytalna a PIT 11

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Odprawa emerytalna 2020 – jakie zmiany zaszły?

 

Na początku warto jednak omówić, kto ma prawo do otrzymania odprawy emerytalnej Każdemu pracownikowi, który przechodzi na emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna. Aby ją otrzymać, należy spełniać dwa podstawowe warunki:

 

 • nabycie prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • zakończenie pracy u dotychczasowego pracodawcy z powodu przejścia na emeryturę.

 

Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w art. 921 . § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). Jest to obligatoryjne świadczenie wypłacane zwykle po dniu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy. Pamiętaj! Odprawy emerytalnej nie otrzymasz, jeżeli masz prawo do emerytury, ale stosunek pracy ustał z powodu nienależytego wypełniania obowiązków pracowniczych. Dodatkowo musisz wykazać odpowiedni staż pracy, który uprawnia do przejścia na emeryturę w Twojej grupie zawodowej.

Jaka wysokość odprawy emerytalnej obowiązywała dotychczas? Tę kwestię reguluje kilka odrębnych ustaw w zależności od zajmowanego stanowiska. Jeżeli nabyłeś uprawnienia do odprawy emerytalnej wynikającej z Kodeksu pracy, przysługuje Ci odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Urzędnicy państwowi i samorządowcy mogą otrzymać po przepracowaniu:

 

 • 10 lat równowartość dwumiesięcznego wynagrodzenia,
 • 15 lat równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia,
 • 20 lat równowartość sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

 

Jeżeli jesteś pracownikiem lub urzędnikiem służby celnej, możesz nabyć prawo do odprawy pieniężnej w dwóch wariantach za przepracowanie:

 

 • Mniej niż 20 lat równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia,
 • Więcej niż 20 lat równowartość sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

 

Nauczycielom przysługuje natomiast odprawa emerytalna w wysokości:

 

 • Dwumiesięcznego wynagrodzenia po przepracowaniu mniej niż 20 lat,
 • Trzymiesięcznego wynagrodzenia przy stażu pracy powyżej 20 lat.

 

Najważniejsza okazuje się jednak kwestia maksymalnej wysokości odprawy pieniężnej, jaką możesz otrzymać jako pracownik. Dotychczas obowiązywały przepisy zawarte w art. 8 ust. 4. ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2003 Nr 90 poz. 844). W świetle prawa odprawa pieniężna nie mogła przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rząd wprowadził zmiany w prawie wynikające z wystąpienia COVID-19. Najważniejsze informacje dotyczące nowych przepisów znajdziesz w Tarczy 4.0 (Dz.U. 2020 poz. 1086).

Uwaga, zmiany! Rząd obniżył maksymalną wysokość odprawy aż o 1/3! Pracownik ma prawo do otrzymania kwoty nie wyższej niż 10-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie obowiązuje płaca minimalna w wysokości 2 600 zł brutto. Oznacza to, że odprawa emerytalna nie może przekroczyć 26 000 zł. Dotychczas limit wynosił 39 000 zł.

Mówi o tym szczegółowo art. 15 gd Tarczy 4.0. Wskazuje również warunki, jakie muszą być spełnione, aby pracodawca mógł zastosować obniżoną kwotę odprawy. Kiedy obowiązuje obniżona odprawa emerytalna 2020? Są to następujące sytuacje:

 

 • Stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywalonego COVID-19,
 • Spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 15% lub 25%. Minimalny próg zależy od okresu referencyjnego.
 • Wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń nie mniej niż o 5%.

 

Pamiętaj! Zmiany maksymalnej wysokości odpraw pieniężnych dotyczą również wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zlecenie i umowy o dzieło!

Nowe przepisy dotkną najbardziej pracowników, którym przysługuje odprawa pieniężna w wysokości kilkukrotności wynagrodzenia. Wśród nich znajdują się więc: nauczyciele, samorządowcy, urzędnicy państwowi i służby celnej. Jeżeli należysz do jednej z tych grup zawodowych, być może otrzymasz znacznie niższą odprawę, niż przysługiwała Ci dotychczas. Po wyjaśnieniu wprowadzonych zmian możemy przejść do odpowiedzi na pytanie: czy odprawa emerytalna jest opodatkowana?

 

Czy odprawa emerytalna jest opodatkowana?

 

Opodatkowaniu podlega każdy przychód pracownika. Dlatego też należy dowiedzieć się, czy odprawa emerytalna wlicza się do dochodu. Odpowiedź na to pytanie przyniesie ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). W art. 12 ust. 1 tej ustawy przeczytasz, co kryje się pod pojęciem „przychód ze stosunku pracy”.

Według obowiązujących przepisów są to wypłaty pieniężne i wartości pieniężne świadczeń w naturze lub ekwiwalenty, bez względu na źródła finansowania. Wśród nich wymienia się w szczególności:

 

 • Wynagrodzenie zasadnicze i za godziny nadliczbowe,
 • Dodatki, nagrody,
 • Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
 • Wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość jest z góry ustalona,
 • Świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,
 • Inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia.

 

Należy zwrócić uwagę, że odprawa emerytalna jest wypłacana przez pracodawcę na podstawie obowiązującej uprzednio umowy o pracę. Dlatego też należy je zaliczyć do grupy świadczeń pieniężnych ponoszonych za pracownika, które uznaje się za przychód ze stosunku pracy.

Czy odprawa emerytalna jest opodatkowana? Tak, ponieważ stanowi przychód ze stosunku pracy. Jeżeli pracodawca spóźni się z wypłatą świadczenia, jest zobowiązany do uregulowania odsetek z tytułu zwłoki. Art. 21. pkt 95 ustawy o PIT zwalnia je z obowiązku zapłaty podatku. Odprawa emerytalna a podatek w jakiej wysokości? Pracodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać zaliczkę na PIT w wysokości 18% lub 32% w zależności od progu podatkowego.

 

Odprawa emerytalna a PIT 11. Czy trzeba ją rozliczyć?

 

Wiele wątpliwości może wzbudzać również kwestia: odprawa emerytalna a PIT. Jest to jeden ze składników przychodu ze stosunku pracy. Dlatego też pracodawca musi pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek. Konsekwencją tych działań jest również obowiązek uwzględnienia odprawy emerytalnej w informacji PIT-11. Jako pracownik otrzymasz ją do końca lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Gdzie szukać informacji na temat wysokości odprawy emerytalnej? Wszystkie informacje na temat dochodów podatnika, pobranych zaliczek i składek znajdziesz w części E informacji PIT-11. Należy jednak pamiętać, że odprawa emerytalna nie jest uznawana za „Inne źródła” wymianie w wierszu 8. Pracodawca zsumuje ją razem z wynagrodzeniem zasadniczym. Dlatego informacje na temat odprawy i pobranych zaliczek znajdziesz w wierszu 1 „Należności ze stosunku pracy (…)”.

Do Twoich obowiązków należy rozliczenie deklaracji PIT-37 z Urzędem Skarbowym. Wszystkie informacje, których potrzebujesz, są uwzględnione w otrzymanym od pracodawcy druku PIT-11. Musisz wiedzieć, że odprawa emerytalna nie podlega oskładkowaniu ZUS! Od należnej kwoty odlicza się wyłącznie koszty uzyskania przychodów.

Jak rozliczyć odprawę emerytalną? Spójrz na przykład.

Pracownik nabył prawo do emerytury i otrzymał należne mu świadczenie dzień po zakończeniu współpracy. Przed rozwiązaniem umowy złożył oświadczenie o rozliczeniu dochodów z małżonkiem. W takiej sytuacji należy zsumować dochód uzyskany w danym roku podatkowym przez małżonków. Kolejnym krokiem będzie podzielenie na pół wyniku poprzedniego działania. Od kwoty otrzymanej w ten sposób wylicza się wysokość podatku według odpowiedniego progu podatkowego.

W części C.1. należy uwzględnić dochody otrzymane przez małżonka, który jest „podatnikiem”. Część C2. to rubryka przeznaczona dla osoby, która ma status „małżonka”. Należy zwrócić szczególną uwagę na część E, czyli obliczenie podatku. W tym przypadku należy zastosować wyżej wspomniane działania. Rubryka 103 zawiera dochód po odliczeniach. W polu 104 wpisuje się kwotę podatku wyliczoną od dochodu z rubryki 103 podzielonej na połowę. Rubryka 105 zawiera kwotę podatku pomnożoną przez dwa, czyli za podatnika i małżonka. Tę kwotę należy również uwzględnić w rubryce 107.

Jeżeli martwisz się, że popełnisz błąd podczas obliczeń lub po prostu nie masz czasu, aby samodzielnie wypełnić PIT, możesz skorzystać z programu Podatnik.info. Dzięki niemu rozliczysz się z Urzędem Skarbowym nawet w kilka minut! Jedyne, czego potrzebujesz, to PIT-11. Do wyboru masz trzy rozwiązania:

 

 • Na podstawie PIT-11 – to rozwiązanie sprawdzi się, jeżeli rozliczasz się samodzielnie. Cały proces polega na przepisaniu informacji zawartych w druku od pracodawcy do formularza udostępnionego w programie. Następnie Podatnik.info wypełni odpowiednią deklarację za Ciebie!
 • Odpowiedz na kilka pytań – ten sposób sprawdzi się doskonale w przypadku osób rozliczających swój PIT z małżonkiem. Podatnik.info wybierze i wypełni automatycznie odpowiednią deklarację rozliczeniową.
 • Dla zaawansowanych – trzecie rozwiązanie polega na samodzielnym wypełnieniu deklaracji. Następnie Podatnik.info zweryfikuje jej poprawność.

 

Pamiętaj! Podatnik.info umożliwia złożenie deklaracji bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.

 

 

Podsumowanie: Odprawa emerytalna a PIT

 

O czym musisz pamiętać w kwestii odprawa emerytalna a PIT?

 

 • Odprawa emerytalna przysługuje w przypadku rozwiązania stosunku pracy wskutek nabycia prawa do emerytury lub renty.
 • Tarcza 4.0 wprowadziła zmiany dotyczące wysokości odprawy emerytalnej! Nowa maksymalna wysokość odprawy jest równa 10-krotności miesięcznego wynagrodzenia.
 • Odprawa emerytalna zalicza się do przychodów ze stosunku pracy. Na tej podstawie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • Pracodawca ma obowiązek dostarczyć Ci PIT-11 do końca lutego następnego roku kalendarzowego.
 • Odprawa emerytalna jest uwzględniona w części E w wierszu 1 „Należności ze stosunku pracy (..)”.
 • Aby rozliczyć się deklarację podatkową, możesz skorzystać z programu Podatnik.info. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, a formularz wyślesz bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Tarcza 5.0 – uwaga, nowe przepisy. Sprawdź, kto skorzysta z nowej tarczy antykryzysowej