Czy darowizna od rodziców jest zwolniona z podatku?
http://sxc.hu/

Czy darowizna od rodziców jest zwolniona z podatku?

Przejdź do następnych akapitów:


Jednak podatnik, który otrzymał darowiznę od najbliższej osoby, ma prawo skorzystać ze zwolnienia od podatku. By tak się stało, musi zachować wymagania formalne i terminy zgłoszenia darowizny do organu podatkowego. Jak wygląda zgłoszenie darowizny od rodziców? Czym skutkuje niezgłoszenie darowizny od rodziców na rzecz dziecka? O tym w artykule!


Darowizna od rodziców – definicja i podstawa prawna opodatkowania


Definicję darowizny znaleźć można w art. 888 kc. Interpretować ją można jako nieodpłatne przekazanie składnika majątku przez darczyńcę, czyli osobę przekazującą darowiznę na rzecz innej osoby, będącej w tym przypadku obdarowanym. Przedmiotem darowizny mogą być przykładowo środki pieniężne, nieruchomości oraz rzeczy ruchome, w tym samochody.

Podatek od darowizny wynika z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z jej przepisami, należy go zapłacić od każdego z tych dwóch zdarzeń prawnych. To, jaki podatek od darowizny należy zapłacić, zależny jest od stopnia bliskości obdarowanego i darczyńcy.

Otrzymana darowizna podlega opodatkowywaniu podatkiem od spadków i darowizn. Obowiązek jego zapłaty spoczywa na obdarowanym. Ustawodawca przewidział jednak w tym zakresie pewne zwolnienia, za sprawą których nie każda darowizna, w tym darowizna rodziców na rzecz dziecka, skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku od darowizny.


Podatek od darowizny od rodziców – grupy podatkowe

W prawie wyszczególnione zostały trzy grupy pokrewieństwa lub powinowactwa – dla każdej z nich ustalono też kwoty wolne od podatku. A to oznacza, że jeżeli dla danej grupy podatkowej wartość darowizny nie przekroczą tej zwolnionej kwoty, obdarowany nie ma obowiązku zapłaty wspomnianego podatku od darowizny. 

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:


  • do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów – kwota wolna: 9637 zł

  • do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych – kwota wolna: 7276 zł

  • do grupy III – innych nabywców, w tym osoby niespokrewnione z darczyńcą – kwota wolna: 4902 zł


W ramach grupy I wyróżniona została dodatkowo tzw. grupa 0, do której należą między innymi dzieci. Darowizna w rodzinie dla osób z zerowej grupy podatkowej uprawnia do zupełnego zwolnienia z podatku. 


Zwolnienie z podatku od darowizny w rodzinie

Na gruncie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, rodzice należą do 0 grupy podatkowej. W efekcie, otrzymane od nich darowizny podlegają zwolnieniu z podatku. Do limitu kwoty wolnej od podatku zalicza się wszystkie otrzymane darowizny od tej samej osoby na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest dopełnienie obowiązku zgłoszenia do US nadwyżki wartości darowizny nad kwotą wolną od podatku w wysokości 9637 zł. 


Zgłoszenie darowizny od rodziców

Darowizna w rodzinie powoduje konieczność zgłoszenia jej w odpowiednim urzędzie skarbowym na druku SD-Z2. Na zgłoszenie darowizny od osób z zerowej grupy podatkowej, podatnik ma 6 miesięcy od dnia wykonania darowizny. 

Obowiązek zgłoszenia darowizny od rodziców nie występuje, gdy do nabycia doszło na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Z obowiązku zwolnieni są także podatnicy, u których 

wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty wolnej od podatku.


Rozliczenie pieniężnej darowizny od rodziców

Jeżeli w ramach darowizny w grupie 0 przekazywane są środki pieniężne o wartość przekraczającej 9637 zł, niezbędne jest również udokumentowanie otrzymania pieniędzy:

  • dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy,

  • przekazem pocztowym,

  • na rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.


Do formularza SD-Z2 należy dołączyć stosowne potwierdzenia, w tym wydruki z rachunku bankowego. Jedynie właściwe udokumentowanie otrzymania darowizny pieniężnej uprawnia do zwolnienie z podatku od darowizn. 

Opodatkowaniu podlegają więc darowizny od rodziców w gotówce, które trudno należycie udokumentować. By uniknąć dodatkowych kosztów, warto więc zastąpić je datkami w formie przelewu lub wpłaty gotówki w placówce banku czy poczty.


Konsekwencje niezgłoszenia darowizny od rodziców

W przypadku, gdy obdarowany nie wywiąże się z obowiązku zgłoszenia darowizny od rodziców w wyznaczonym terminie, traci on prawo do możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku od darowizny. Niezgłoszenie nabycia majątku przez osobę objętą zwolnieniem skutkuje opodatkowaniem darowizny na zasadach ogólnych. Podatnik zobowiązany będzie do zapłaty podatku wraz z ewentualnymi odsetkami, jak również złożenia zaległej deklaracji SD-Z2. 

Jeżeli niezgłoszona darowizna wyjdzie na jaw w wyniku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, urząd skarbowy może nałożyć dodatkową sankcję w formie podwyższonej stawki podatku od niezgłoszonej darowizny w wysokości do 20%. Co istotne, niezgłoszone darowizny nie ulegają przedawnieniu.


Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 211 głosów
44%

przez telefon

92 głosów
53%

z komputera

112 głosów
1%

w oddziale w banku

2 głosów
2%

na poczcie lub w punktach opłat

5 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także