Czy darowizna od rodziców jest zwolniona z podatku?
http://sxc.hu/

Czy darowizna od rodziców jest zwolniona z podatku?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do następnych akapitów:

Jednak podatnik, który otrzymał darowiznę od najbliższej osoby, ma prawo skorzystać ze zwolnienia od podatku. By tak się stało, musi zachować wymagania formalne i terminy zgłoszenia darowizny do organu podatkowego. Jak wygląda zgłoszenie darowizny od rodziców? Czym skutkuje niezgłoszenie darowizny od rodziców na rzecz dziecka? O tym w artykule!

Darowizna od rodziców – definicja i podstawa prawna opodatkowania

Definicję darowizny znaleźć można w art. 888 kc. Interpretować ją można jako nieodpłatne przekazanie składnika majątku przez darczyńcę, czyli osobę przekazującą darowiznę na rzecz innej osoby, będącej w tym przypadku obdarowanym. Przedmiotem darowizny mogą być przykładowo środki pieniężne, nieruchomości oraz rzeczy ruchome, w tym samochody.

Podatek od darowizny wynika z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z jej przepisami, należy go zapłacić od każdego z tych dwóch zdarzeń prawnych. To, jaki podatek od darowizny należy zapłacić, zależny jest od stopnia bliskości obdarowanego i darczyńcy.

Otrzymana darowizna podlega opodatkowywaniu podatkiem od spadków i darowizn. Obowiązek jego zapłaty spoczywa na obdarowanym. Ustawodawca przewidział jednak w tym zakresie pewne zwolnienia, za sprawą których nie każda darowizna, w tym darowizna rodziców na rzecz dziecka, skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku od darowizny.

Podatek od darowizny od rodziców – grupy podatkowe

W prawie wyszczególnione zostały trzy grupy pokrewieństwa lub powinowactwa – dla każdej z nich ustalono też kwoty wolne od podatku. A to oznacza, że jeżeli dla danej grupy podatkowej wartość własności rzeczy lub praw darowizny nie przekroczą tej zwolnionej kwoty, obdarowany nie ma obowiązku zapłaty wspomnianego podatku od darowizny do urzędu skarbowego. 

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  • do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów – kwota wolna: 9637 zł

  • do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych – kwota wolna: 7276 zł

  • do grupy III – innych nabywców, w tym osoby niespokrewnione z darczyńcą – kwota wolna: 4902 zł

W ramach grupy I wyróżniona została dodatkowo tzw. grupa 0, do której należą między innymi dzieci. Darowizna w rodzinie dla osób z zerowej grupy podatkowej uprawnia do zupełnego zwolnienia z podatku. W innych przypadkach należy respektować obowiązek podatkowy z zachowaniem odpowiednich kwot wolnych od podatku.

Zwolnienie z podatku od darowizny w rodzinie

Na gruncie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, rodzice należą do 0 grupy podatkowej. W efekcie, otrzymane od nich darowizny podlegają zwolnieniu z podatku. Do limitu kwoty wolnej od podatku zalicza się wszystkie otrzymane darowizny od tej samej osoby na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest dopełnienie obowiązku zgłoszenia do US nadwyżki wartości darowizny nad kwotą wolną od podatku w wysokości 9637 zł. 

Zgłoszenie darowizny od rodziców

Darowizna w rodzinie powoduje konieczność zgłoszenia jej w odpowiednim urzędzie skarbowym na druku SD-Z2. Na zgłoszenie darowizny od osób z zerowej grupy podatkowej, podatnik ma 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od otrzymania darowizny. 

Obowiązek zgłoszenia darowizny od rodziców nie występuje, gdy do nabycia doszło na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Z obowiązku zwolnieni są także podatnicy, u których wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty wolnej od podatku.

Rozliczenie pieniężnej darowizny od rodziców

Jeżeli w ramach darowizny w grupie 0 przekazywane są środki pieniężne o wartość przekraczającej 9637 zł, niezbędne jest również udokumentowanie otrzymania darowizny w postaci pieniędzy:

  • dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy,

  • przekazem pocztowym,

  • na rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.


Do formularza SD-Z2 należy dołączyć stosowne potwierdzenia, w tym wydruki z rachunku bankowego. Jedynie właściwe udokumentowanie otrzymania darowizny pieniężnej uprawnia do zwolnienie z podatku od darowizn. 

Opodatkowaniu podlegają więc darowizny od rodziców w gotówce, które trudno należycie udokumentować. By uniknąć dodatkowych kosztów, warto więc zastąpić je datkami w formie przelewu lub wpłaty gotówki w placówce banku czy poczty. Wówczas znacznie łatwiej będzie zgłosić darowiznę do właściwego urzędu skarbowego.

Konsekwencje niezgłoszenia darowizny od rodziców do urzędu skarbowego

W przypadku, gdy obdarowany nie wywiąże się z obowiązku zgłoszenia darowizny od rodziców w wyznaczonym terminie do odpowiedniego urzędu skarbowego, traci on prawo do możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku od darowizny. Niezgłoszenie nabycia majątku przez osobę objętą zwolnieniem skutkuje opodatkowaniem darowizny na zasadach ogólnych. Podatnik zobowiązany będzie do zapłaty podatku wraz z ewentualnymi odsetkami, jak również złożenia zaległej deklaracji SD-Z2. 

Jeżeli niezgłoszona darowizna wyjdzie na jaw w wyniku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, urząd skarbowy może nałożyć dodatkową sankcję w formie podwyższonej stawki podatku od niezgłoszonej darowizny w wysokości do 20%. Co istotne, niezgłoszone darowizny nie ulegają przedawnieniu.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto powinien złożyć PIT-38?