Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Co nowego w VAT?
http://sxc.hu/

Co nowego w VAT?

Usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób

Od 1 stycznia 2012 r. wchodzą w życie przepisy, które wprowadzą nową szczególną procedurę w zakresie rejestracji i rozliczania podatku przez przedsiębiorców zagranicznych świadczących wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE. Uproszczenie jest adresowane do podmiotów, które nie wykazują odliczeń podatku naliczonego, w tym zwrotów podatku VAT na rachunek bankowy. Jest dużym ułatwieniem w stosunku do obecnie obowiązujących zasad. W szczególności podmioty korzystające ze nowej procedury będą zwolnione z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku VAT na zasadach ogólnych – zamiast tego będą rejestrowani jako „podatnicy VAT – przewozy okazjonalne”. Nie będą podlegać również obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o NIP.

Stawki VAT

Zmieniona zostanie stawka VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce. Stawka wzrośnie z 8% na 23%. Zmiana ta wynika z wyroku TSUE (C-49/09), w którym stwierdzono niezgodność z prawem unijnym stosowania przez Polskę obniżonej stawki VAT w związku z dostawą, importem i WNT odzieży i obuwia dziecięcego. Zmiana polega na wykreśleniu poz. 76 i 77 z załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
Ponadto od 1 stycznia opodatkowane stawką 23% będą usługi polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz usługi świadczone przez instytucje gospodarki budżetowej, które dotychczas były zwolnione z VAT. Prawdopodobnie wzrośnie również stawka na wyroby medyczne związane z in vitro z 8% na 23%.

Współczynnik

Począwszy od stycznia 2012 r. podatnicy, którzy odliczają VAT za pomocą współczynnika z art. 90 ustawy o VAT, będą obowiązani do dokonania korekty rocznej nawet, gdy różnica pomiędzy pierwotnie obliczonym współczynnikiem a ostatecznym nie przekroczy 2 pkt procentowych (art. 91 ust. 1 ustawy o VAT). Niezależnie od tego, w pierwszej deklaracji składanej za 2012 rok zgodnie z art. 90 ust. 10, gdy współczynnik przekroczy 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, jest mniejsza niż 500 zł, podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%. We wcześniej obowiązujących przepisach brak było ograniczenia kwotowego.

Limity

Od 1 stycznia 2012 r. ulegnie zmniejszeniu kwota łącznej wartości WDT po przekroczeniu, której podatnicy będą obowiązani składać informacje podsumowujące za okresy miesięczne. Do końca 2011 r. ten limit wynosi 500 000 zł, a od początku 2012 r. będzie wynosił 250 000 zł.

Mały podatnik

Z kolei zwiększeniu ulegnie obowiązujący limit sprzedaży dla małego podatnika z obecnych 4.736.000 zł do 5.324.000 zł, a dla pośrednika - z 179 000 zł do 200 000 zł. Wynika to z faktu, że ustawa wskazuje limit dla małego podatnika jako 1 200 000 euro, a dla pośrednika jako 45 000 euro, przy czym przeliczenia ww. kwot dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu od 1 000 zł (3 października 2011 r. kurs euro wyniósł 4,437).

 

Źródło: Deloitte

Loading Comments
Zainteresuje cię także