Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Chcesz uzyskać zaświadczenie? Pamiętaj o opłacie...
http://sxc.hu/
Tax Care

Chcesz uzyskać zaświadczenie? Pamiętaj o opłacie skarbowej

Z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej trzeba się liczyć nie tylko w kontaktach z urzędem. Opłaty skarbowe to forma parapodatków. Ta forma obciążenia obowiązuje w państwach, które nie mogą się zdecydować, co ma być finansowane ze wspólnych podatków, a co z opłat. W niektórych państwach, np. w Szwecji jest bardzo mało parapodatków, a ich wysokość nie może być wyższa niż faktyczny koszt czynności. W Polsce jest sytuacja odwrotna – wszystkich parapodatków jest prawie 2,5 tys., przy czym ich wysokość  nie jest adekwatna do faktycznych kosztów czynności.

Zakres obciążenia jest różny. W zasadzie nie ma przeciętnego obciążenia miesięcznego takimi opłatami. Są przedsiębiorcy, którzy przez kilka miesięcy nie uiszczają żadnych opłat. Natomiast np. w okresie związanym z podejmowaniem nowych inwestycji trzeba liczyć się z koniecznością uzyskania zezwoleń, pozwoleń, czy zaświadczeń, co wiąże się z koniecznością uregulowania opłaty skarbowej.

Chcesz dokonania czynności płać

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. W tym przypadku obowiązek ciąży na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie. Do przykładowych opłat skarbowych, które są często płacone przez przedsiębiorców można zaliczyć:


1. Dokonanie czynności urzędowej

- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym – 170 zł,

- potwierdzenie zarejestrowania podatnika VAT 170 zł.

2. Wydanie zaświadczenia

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21 zł,

- wydanie informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, o którego numer identyfikacji podatkowej wystąpiono– 21 zł,

- zaświadczenie potwierdzające, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony – 21 zł.

3. Złożenie dokumentu

- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – 17 zł.


Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Zainteresuje cię także