Ceny transferowe – zmiany na horyzoncie
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Ceny transferowe – zmiany na horyzoncie

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Mimo że rok podatkowy
kończący się 31 grudnia 2017 r. był pierwszym, w którym podmioty powiązane
wypełniały obowiązki dokumentacyjne na nowych zasadach, to na horyzoncie pojawił
się kolejny obszerny pakiet zmian w obszarze cen transferowych. W założeniu fiskusa
projekt ma na celu uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń
o charakterze biurokratycznym i administracyjnym. Jednak zasadniczym celem
regulacji nadal pozostaje uszczelnienie systemu podatkowego.
Z jednej strony uproszczenia dla podatników…
W połowie lipca 2018 r. został opublikowany projekt ustawy zmieniającej przepisy ustawy
CIT i PIT w obszarze cen transferowych. Niewątpliwie za trafne rozwiązanie dla wszystkich
adresatów regulacji należy uznać ujednolicenie pojęć i definicji poprzez wyodrębnienie i
umieszczenie przepisów CT w jednym nowym rozdziale (Rozdział 1a w ustawie CIT oraz
Rozdział 4b w ustawie PIT). Z całą pewnością ujęcie nowych regulacji w odrębnych
rozdziałach znacząco zwiększy przejrzystość wprowadzanych zmian, gdyż dotychczas
obowiązujące przepisy art. 9a i 11 ustawy CIT oraz art. 25 i 25a ustawy PIT były wielokrotnie
nowelizowane i nazbyt rozbudowane, a przez to mało czytelne.
Za sensowny należy także uznać postulat wydłużenia terminów na złożenie oświadczenia o
sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach
transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego poprzez uregulowanie tej
kwestii bezpośrednio w tekście ustawy. Należy zdać sobie sprawę, że wydłużenie w marcu
2018 r. terminu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych do 9 miesięcy dla terminów
upływających w 2018 r. lub 2019 r. wynikało z rozporządzenia MF i miało charakter
czasowy, zatem nie rozwiązywało problemu w sposób systemowy. Jednocześnie termin na
sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych będzie – w myśl proponowanych
rozwiązań – jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.
Przejawem liberalizacji przepisów jest także wyraźne podniesienie progów, po których
przekroczeniu powstaje obowiązek sporządzenia cen transferowych. Projekt zmian zakłada
odstąpienie od dotychczasowego określania progu istotności transakcji na podstawie wartości
przychodów lub kosztów przedsiębiorstwa i określenie obowiązku dokumentacyjnego
wyłącznie na podstawie wartości danej transakcji kontrolowanej. Z propozycji Ministerstwa
Finansów wynika, że nowe progi transakcyjne zostały określone na poziomie 10 mln zł m.in.
dla aktywów rzeczowych oraz 2 mln zł m.in. dla WNiP, usług, najmu lub czynności o
podobnym charakterze (dotychczasowe progi dokumentacyjne wynoszą od 50 tys. do 500 tys.

EUR). Efektywne podniesienie progów transakcyjnych może – w założeniu projektodawcy –
oznaczać redukcję liczby transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.
… z drugiej strony poszerzenie zakresu powiązań i uprawnień fiskusa
Na drugim biegunie projektowanych zmian pojawiają się jednak także przepisy, które
rozszerzają zakres podmiotów powiązanych m.in. poprzez wprowadzenie legalnej definicji
„znaczącego wpływu” jako kluczowego elementu determinującego powstanie obowiązku
dokumentacyjnego w obszarze CT. W tym zakresie szczegółowo wyodrębniono trzy obszary
kreujące powstanie powiązań podmiotowych:
 znaczący wpływ wynikający z relacji właścicielskich, zarządczych lub kontrolnych –
poprzez rozszerzenie spektrum instrumentów mogących tworzyć powiązania;
 znaczący wpływ wywierany przez osobę fizyczną – np. przez osobę mogącą w istotny
sposób wpływać na kluczowe decyzje gospodarcze pomimo braku umocowania w
organach stanowiących lub kontrolnych;
 znaczący wpływy poprzez powiązania o charakterze rodzinnym – tj. pozostawanie w
związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do
drugiego stopnia.
Jednocześnie za zbyt daleko idące należy uznać zwiększenie uprawnień organów
podatkowych w zakresie tzw. recharakteryzacji transakcji kontrolowanej poprzez uznanie, że
transakcja w danych warunkach nie zostałaby zrealizowana przez podmioty niepowiązane lub
zostałaby przez nie zrealizowana inna transakcja. Za szczególnie niebezpieczną konstrukcję
należy uznać fakt, iż ustawa nie określa wprost przesłanek skutkujących zastosowaniem tzw.
recharakteryzacji, co może powodować liczne wątpliwości interpretacyjne, a w konsekwencji
uznaniowość stosowania tych przepisów przez organy podatkowe.
Co na to biznes?
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że pod względem PR-owym zaproponowany przez fiskusa
projekt zmian zakładający m.in. redukcję obciążeń administracyjnych może spotkać się z
przychylnością ze strony przedsiębiorców. Niemniej pogłębiona analiza skutków
podatkowych omawianego projektu budzi liczne zastrzeżenia. Z całą pewnością zwiększeniu
bezpieczeństwa prawnego firm nie służy rozbudowana kazuistyka regulacji oraz
wprowadzanie licznych kaskadowych odesłań w treści przepisów. Być może w wyniku
konsultacji społecznych Ministerstwo Finansów zrezygnuje z wprowadzenia nieostrych
definicji mogących skutkować powstaniem niepożądanych dla firm wątpliwości
interpretacyjnych. Tym bardziej zaleca się bieżące monitorowanie zmian legislacyjnych w
obszarze CT.

Autor:
radca prawny Robert Nogacki
Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie
strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przewodnik Ekonomiczny#5 Skąd się bierze inflacja?