Będą zmiany w ustawie o usługach płatniczych
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Będą zmiany w ustawie o usługach płatniczych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Celem projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie przepisów dotyczących transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych do postanowień rozporządzenia 2015/751 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że nadzór nad funkcjonowaniem schematów płatniczych, w zakresie określonym w rozporządzeniu MIF, będzie sprawował prezes NBP. Ze sprawowanego przez niego nadzoru nad schematami płatniczymi wyłączeni będą wydawcy instrumentów płatniczych i agenci rozliczeniowi. Nadzór nad tymi podmiotami, w zakresie określonym w rozporządzeniu MIF, zostanie powierzony Komisji Nadzoru Finansowego, która obecnie sprawuje nad nimi nadzór ostrożnościowy.

 

Kompetencje prezesa NBP

 

Prezes NBP będzie mógł skierować do podmiotu objętego nadzorem zalecenie w przypadku stwierdzenia braku zgodności funkcjonowania schematu płatniczego z przepisami prawa lub w zakresie sprawności albo bezpieczeństwa jego funkcjonowania.

Niezastosowanie się do zalecenia będzie mogło skutkować decyzją prezesa NBP o czasowym, częściowym lub całkowitym wstrzymaniu funkcjonowania schematu płatniczego albo decyzją o uchyleniu zgody na jego funkcjonowanie w Polsce. Decyzja ograniczająca, częściowo lub całkowicie, możliwość funkcjonowania w Polsce schematu płatniczego, w tym systemu kart płatniczych, prowadzonego przez „unijną” organizację płatniczą, może być podjęta przy jednoczesnym powiadomieniu o jej skutkach organu nadzoru macierzystego państwa członkowskiego.

W celu zapewnienia realizacji nadzoru prezesa NBP nad schematami płatniczymi w trakcie ich funkcjonowania, nałożono na organizacje płatnicze obowiązek przekazywania prezesowi NBP kwartalnych informacji niezbędnych do dokonania ich oceny.

Prezes NBP będzie prowadził i ogłaszał na swojej stronie internetowej listę schematów płatniczych funkcjonujących na terenie Polski oraz będzie publikował informację o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie działania schematu płatniczego.

 

Ułatwienia dla krajowych dostawców kart płatniczych

 

Omawiany projekt przewiduje możliwość czasowego (3,5-letniego) zwolnienia takich trójstronnych systemów kart płatniczych z obowiązków przewidzianych w rozdziale II wskazanego wyżej rozporządzenia z 29 kwietnia 2015 r. w odniesieniu do krajowych transakcji płatniczych. Warunkiem zwolnienia będzie, aby transakcje płatnicze realizowane w oparciu o kartę, dokonywane w państwie członkowskim w ramach takiego trójstronnego systemu kart płatniczych nie przekraczały w ujęciu rocznym 3% wartości wszystkich transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę przeprowadzanych w tym państwie członkowskim.

Powyższe ułatwienie dla krajowych dostawców mają pozwolić na ich konkurowanie z MasterCard i VISA, które obejmują obecnie prawie 99% rynku płatności kartowych w Polsce. Omawiane wyłączenie będzie miało jedynie charakter czasowy i utraci moc z dniem 9 grudnia 2018 r. Po tym okresie wszystkie systemy kart płatniczych będą działać na jednolitych zasadach.

Projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw trafi teraz pod obrady rządu.


Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak obliczyć ulgę mieszkaniową 2022? Ekspert odpowiada!