7 lub 14 dni na zaskarżenie fiskusa w zażaleniu lub...
http://sxc.hu/
Tax Care

7 lub 14 dni na zaskarżenie fiskusa w zażaleniu lub odwołaniu

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Stronie postepowania podatkowego w ramach uprawnień procesowych przysługuje prawo do złożenia zażalenia na wydane przez organ podatkowy postanowienie lub do złożenia odwołania od wydanej decyzji, jeśli takie przewiduje Ordynacja podatkowa. Innymi słowy, zaskarżyć można jedynie w przewidzianych w przepisach przypadkach.

Kiedy zażalenie, a kiedy odwołanie

I tak, podatnik będzie mógł wnieść zażalenie na postanowienie:

 • w sprawie przywrócenia uchybionego terminu,
 • w sprawie połączenia postępowań czy zawieszenia postępowania,
 • w sprawie zwrotu podania,
 • o odmowie wszczęcia postepowania czy odmowie podjęcia zawieszonego postepowania,
 • pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
 • w sprawie odmowy umożliwienia stronie zapoznania się z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania odpisów i kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów,
 • w sprawie zajęcia stanowiska przez organ, do którego zwrócono się o jego wyrażenie,
 • o odmowie uzupełnienia bądź sprostowania decyzji,
 • w sprawie sprostowania błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanej przez organ podatkowy decyzji,
 • w sprawie wstrzymania wykonania decyzji (z wyjątkiem postanowienia wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (tj. Ministra Finansów), dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub samorządowe kolegium odwoławcze),
 • w sprawie nałożenia kary porządkowej,
 • o odmowie uchylenia kary porządkowej,
 • w sprawie obciążenia dodatkowymi kosztami postepowania,
 • w sprawie kosztów postępowania.

Co istotne, jeśli na postanowienie zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej nie służy zażalenie, podatnik może zaskarżyć je tylko w odwołaniu od decyzji. Same odwołanie służy podatnikowi od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji i to tylko do jednej instancji.

Uwaga na terminy

Istotnym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do zaskarżenia postanowienia czy decyzji fiskusa, jest zachowanie określonego terminu. Na wniesienie zażalenia podatnik ma 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Rozpatrywać je będzie co do zasady organ wyższego stopnia. W przypadku odwołania natomiast, należy je wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Zatem odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu skarbowego wnieść trzeba będzie za jego pośrednictwem do dyrektora izby skarbowej.

Terminy na zaskarżenie stanowiska fiskusa nie bez powodu są bardzo ważne. Nieprzestrzeganie ich, czyli wniesienie odpowiedniego środka zaskarżenia za późno spowoduje, że środek ten będzie bezskuteczny. Tylko w niektórych przypadkach uchybienia terminu, podatnik będzie mógł złożyć wniosek o jego przywrócenie.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Koniec terminu musi być pewny