Zwrot VAT za materiały budowlane
http://sxc.hu/

Zwrot VAT za materiały budowlane

Ubieganie się o zwrot zapłaconego podatku VAT za materiały budowlane przysparza bólu głowy podatnikom. Dla wyjaśnienia niepewności publikujemy wykaz wszystkiego, co w przypadku tego zwrotu niezbędne.

Uzyskanie zwrotu części zapłaconego VAT z tytułu zakupienia materiałów budowlanych nie przysługuje wszystkim podatnikom. Aby ubiegać się o zwrot, należy spełnić podstawowe warunki określone prawnie. O zwrot nie mogą ubiegać się osoby, które wykonywały remonty budowlane w ramach działalności gospodarczej (np. firmy remontowe, które są płatnikami VAT). Uzyskanie zwrotu wiąże się również ze spełnieniem czterech formalnych wymogów, które opisane są poniżej.

 

 

Przedmiot, czyli za co zwrot?

 

Wydatki, za które podatnik chce ubiegać się o zwrot podatku VAT, muszą być związane z:

- budową budynku mieszkalnego,

- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne,

- przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,

- remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

 

Pojęcie „budynku mieszkalnego” definiować należy w myśl ustawy z dnia 29.08.2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jako budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. 

 

Jeżeli wykonane roboty budowlane przeprowadzono w budynku o charakterze mieszkalno-usługowym, zwrot VAT przyznaje się za część przypadającą na powierzchnię mieszkaniową.

 

Przykład: 

Pan Jacek wybudował dom, w którym znajduje się mieszkanie i zakład szewski. Dom ma powierzchnię 230 m2, z czego mieszkanie zajmuje 80% metrażu (mieszkanie 184 m2, zakład szewski 49m2). Pan Jacek może więc ubiegać się o zwrot VAT z 80% wydatków z tytułu robót budowlanych uwzględnionych w wykazie ustawowym.

 

Faktura, czyli konieczność udokumentowania wydatków

 

Wydatki poniesione na budowę, czy remont, za który będzie się chciało uzyskać zwrot zapłaconego podatku VAT, muszą być poświadczone fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej. Przy wypisywaniu faktury w sklepie warto zadbać o wpisanie w jej zawartość oznaczeń ewidencyjnych towarów (PKWiU), ułatwi to pracę urzędowi skarbowemu, co przyspieszy procedurę zwracania należności podatnikowi.

Zwrot podatku VAT przysługuje tylko za te materiały budowlane, dla których stawka VAT została w 1 maja 2004 roku podniesiona z 7% do 22% (od 2011 r. 8% i 23%). Szczegółowy wykaz takich materiałów znaleźć można na końcu tego artykułu.

 

Prawna własność nieruchomości


Ustawodawca wymaga, aby w przypadku remontu nieruchomości załączyć do wniosku o zwrot kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Za taki dokument jest uznawane:

poświadczenie własności lub użytkowania wieczystego,

umowa cywilne: najmu, dzierżawy, użyczenia,

dowód praw spółdzielczych: lokatorskich i własnościowych.

 

Uregulowanie prawne budowy

 

Do uzyskania zwrotu za wydatki poniesione z tytułu budowania domu mieszkalnego niezbędne jest uregulowanie zezwoleń na budowę w przypadkach, kiedy wymaga tego jej charakter.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 217 głosów
43%

przez telefon

93 głosów
54%

z komputera

117 głosów
1%

w oddziale w banku

2 głosów
2%

na poczcie lub w punktach opłat

5 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także