Zobacz jak pozbyć się „dzikiego lokatora”
KS
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Zobacz jak pozbyć się „dzikiego lokatora”

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zanim zawiadomisz sąd – wypowiedz umowę

Eksmitować można tylko osobę, która zajmuje lokal bezprawnie. Jeżeli użyczyliśmy lub wynajęliśmy mieszkanie, a najemca okazał się nielojalny i za zajmowanie lokalu nie uiszcza nam umówionego czynszu - mamy podstawę do wypowiedzenia mu umowy.

Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. O tych formalnościach należy bezwzględnie pamiętać. Niezachowanie formy pisemnej lub niepodanie przyczyny wypowiedzenia będzie bowiem oznaczało nieskuteczność wypowiedzenia. Dokument wypowiedzenia należy lokatorowi doręczyć albo osobiście za potwierdzeniem odbioru, albo przy wykorzystaniu poczty (również za potwierdzeniem odbioru).

Lokator traci również tytuł do zajmowanego lokalu, gdy upłynął okres na jaki umowę najmu zawarto. Ex-najemca, który utracił prawo do korzystania z mieszkania, ma obowiązek niezwłocznie się z niego wyprowadzić. Jeżeli uchyla się od tego obowiązku, staje się tzw. „dzikim lokatorem”, przeciwko któremu można prowadzić postępowanie eksmisyjne.

Pozew do sądu

Gdy ex-najemca, który stał się „dzikim lokatorem” nie chce się wyprowadzić z naszego lokalu, warto zaangażować w naszą sprawę sąd. By wszcząć postępowanie eksmisyjne należy wnieść powództwo do wydziału cywilnego sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lokatora, który ma być usunięty z lokalu. Opłata sądowa jaką musimy uiścić od takiego pozwu wynosi 200 zł.

W uzasadnieniu pisma należy przede wszystkim określić przyczynę eksmisji. W przypadku gdy wiemy, że lokatorowi przysługuje prawo do innego lokalu należy bezwzględnie wykazać to w pozwie.

Po przeprowadzonej rozprawie sąd wyda wyrok, w którym może orzec opróżnienie lokalu. Co do zasady, poza pewnymi wyjątkami, nie można jednak eksmitować intruza na bruk. Sąd w wyroku określi pomieszczenie zastępcze dla ex-najemcy. Lokal taki może wskazać lokator, gmina lub właściciel zajmowanego bezprawnie mieszkania. Pomieszczenie to powinno znajdować się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, a na każdego eksmitowanego winno przypadać co najmniej 5 m2.

Wniosek do komornika

Dopiero na podstawie prawomocnego wyroku sądu, opatrzonego tzw. klauzulą wykonalności, przeprowadza się eksmisję. By ją wszcząć, musimy złożyć wniosek do komornika załączając prawomocny wyrok sądu wraz z klauzulą.

Eksmisja polega na przymusowym usunięciu lokatora z zajmowanego mieszkania. Komornik najpierw wzywa dzikiego lokatora do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie. Jeżeli termin ten upłynie bezskutecznie, komornik przystąpi do opróżnienia lokalu z osób i rzeczy.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak rozliczyć ryczałt w PIT-28, gdy wynajmowane mieszkanie jest współwłasnością małżonków?