Ulgi podatkowe i odliczenia 2021/2022
Ulgi podatkowe i odliczenia
Podatnik.info

Ulgi podatkowe i odliczenia 2021/2022

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Odliczenia od podatku  

 

Ulga prorodzinna

Ulga na dziecko jest limitowana dochodami rodziców. Jeśli oboje (lub osoba samotnie wychowująca) łącznie osiągnęli dochód powyżej 112 000 zł nie mogą skorzystać z ulgi. Gdy rodzice nie są w formalnym związku limit dochodu wynosi 56 000 zł. 

Jeśli wychowujemy np. dwójkę dzieci (załóżmy, że jedno z nich urodziło się w listopadzie), miesięczną kwotę 92,67 zł do listopada liczymy normalnie. W listopadzie i w grudniu podwajamy tę kwotę. 

Ulga podatkowa na dzieci przysługuje do momentu uzyskania przez nich pełnoletności, tj. 18. roku życia lub do 25. roku życia pod warunkiem, że nie zakończyli edukacji. Jeśli w tym czasie podjęli się pracy i uzyskują dochód wyższy niż 3089 zł (biorąc pod uwagę również kwotę zwolnioną z podatku), wówczas rodzice nie mogą skorzystać z ulgi i odliczenia. 

Opiekun a rodzic

Poza rodzicami odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej mogą dokonać opiekunowie prawni. To osoby ustanowione przez sąd do opieki nad małoletnim w następujących sytuacjach:

 • oboje rodzice dziecka nie żyją;

 • rodzice dziecka są nieznani;

 • władza rodzicielska została zawieszona lub całkowicie pozbawiona (dotyczy obojga rodziców);

 • oboje rodzice są ubezwłasnowolnieni, nie mają pełnych zdolności do czynności prawnych. 

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej

Rodzicem zastępczym mogą zostać zarówno małżonkowie, jak i osoba niebędąca w formalnym związku, czy w konkubinacie. 

 

Składki zdrowotne

 

Czym są składki ZUS?

To składki opłacane za ubezpieczenie zarówno emerytalne, rentowe, wypadkowe, jak i chorobowe. W zależności od posiadanego ubezpieczenia część z nich jest opłacana przez osobę ubezpieczoną, a część za płatnika. 

Zgodnie z nową ustawą o podatku dochodowym składka dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego nie będzie miała wpływu na wielkość zaliczki i podatku dochodowego od osób fizycznych, który obliczany będzie od dochodu podatnika uzyskanego od 1 stycznia 2022 roku. 

Podczas rozliczania deklaracji rocznej możemy odliczyć od podatku wartość pobranych składek, jeśli w danym roku podatkowym zostały:

 • zapłacone bezpośrednio na nasze ubezpieczenie emerytalne, rentowe, czy chorobowe;

 • potrącone przez płatnika od przychodów podatnika, które podlegały opodatkowaniu (jeśli nasz dochód nie podlega opodatkowaniu, wówczas nie mamy możliwości skorzystania z ulgi i odliczenia);

 • opłacone ze środków podatnika na rzecz obowiązkowego ubezpieczenia społecznego podatnika lub jego współpracowników na terenie Europejskiego obszaru Gospodarczego. 

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składkę zdrowotną opłacamy tylko raz w wysokości 9% podstawy jej ustalenia. Należy pamiętać, że jeśli pracujemy np. w dwóch różnych firmach i otrzymuje niezależne od siebie wynagrodzenie, składkę opłacamy w każdej z nich. 

Możemy ją odliczyć od podatku, w sytuacji gdy w danym roku podatkowym została:

 • opłacona bezpośrednio przez podatnika;

 • pobrana przez płatnika (jeśli uzyskujemy dochód zwolniony z podatku, nie możemy odliczyć pobranych składek);

 • zapłacona z indywidualnych środków na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub jego współpracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Do skorzystania z ulgi i odliczenia jej w zeznaniu rocznym należy posiadać dowód opłacenia składek ZUS. 

 

Ulga abolicyjna (z tytułu pracy za granicą)

Każdy podatnik może dokonać odliczenia od podatku, jeśli otrzymuje wynagrodzenie za granicą. Wówczas ma obowiązek wykazania go łącznie z podatkiem w deklaracji PIT-36 i załączniku PIT/ZG. 

Podczas odliczania podatku zagranicznego od polskiego można zastosować dwie metody, tj. zwolnienia z progresją (dochód uzyskany za granicą, nie jest opodatkowany w Polsce) oraz kredytu podatkowego (odliczenie podatku zagranicznego od podatku w kraju), który pozwala na użycie ulgi abolicyjnej. 

Czym jest ulga abolicyjna?

Polega ona na zmniejszeniu różnicy między wcześniej wspomnianymi metodami. Odejmujemy podatek obliczony metodą kredytu podatkowego od podatku zwolnienia z progresją. 

Bardzo ważnym dokumentem potrzebnym do skorzystania z ulgi abolicyjnej jest poświadczenie o wartości podatku zapłaconego za granicą.

 

Odliczenia od dochodu podatnika 2021/2022 

 

Ulga termomodernizacyjna

Ulgi podatkowe, które podatnik może odliczyć w danym roku podatkowym dotyczą również właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. 

Korzystając z ulgi na termomodernizację możemy otrzymać poniesione wydatki, jeśli: 

 • użyliśmy do tego celu materiałów zgodnych z wykazem;

 • zakończyliśmy prace w ciągu 3 lat; 

 • odliczyliśmy koszty na bieżąco w zeznaniu rocznym pit za każdy rok. 

 

Aby skorzystać z odliczenia od podatku, materiały potrzebne do wykonania termomodernizacji muszą być obciążone podatkiem VAT. Oznacza to, że zarówno sprzedawcy, jak i osoby wykonujące dane usługi muszą należeć do podatników VAT czynnych. Dowód wpłaty również musi zawierać informację o podatku od sprzedaży. 

Limit ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 000 złotych. 

 

Odliczenie na emeryturę - IKZE

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Każdy obywatel (w  zależności od formy zatrudnienia) opłaca składki ZUS. Nie jest to jednak jedyna forma na gromadzenie środków na poczet emerytury. 

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) pozwala na gromadzenie środków, które możemy wypłacić jako zwolnione z tytułu podatku dochodowego, po osiągnięciu określonego wieku. Jeśli uprawnienia emerytalne nabędziesz przed 60. r.ż. wypłaty możesz dokonać po ukończeniu 55. roku życia. 

Zwolnienie z podatku PIT będzie możliwe, jeśli przelew środków na IKE był wykonany w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych lub ponad 50% wpłat minimum 5 lat przed dniem złożenia wniosku o zrealizowanie wypłaty. 

Natomiast w przypadku IKZE środki podlegają opodatkowaniu, ponieważ w momencie wypłaty są traktowane jako przychód. Podatnik może skorzystać z ulgi i odliczenia, jednak istnieje ryzyko, że zbyt niska kwota przychodów nie pozwoli na wykorzystanie ulgi w całości. 

Wypłaty zasobów finansowych z IKZE można dokonać po złożeniu wniosku, jeśli ukończyliśmy 65. rok życia (warunkiem jest również wpłacanie środków w min. 5 latach kalendarzowych) lub po śmierci - wówczas wypłaty może dokonać uprawniona do tego osoba. 

 

Ulga rehabilitacyjna 

W ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu rocznym PIT możemy odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z uproszczeniem wykonywania czynności życiowych. 

Kto może skorzystać z ulgi?

Aby móc skorzystać z danej ulgi wymagane jest:

 • potwierdzenie stopnia niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) wydanego przez organy orzekające;

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS potwierdzające całkowitą niezdolność do samodzielnego życia;

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS mówiące o częściowej lub całkowitej niezdolności do wykonywania pracy;

 • przedstawienie decyzji o przyznaniu renty z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (przysługuje osobom ubezpieczonym).

 

Opieka nad osobą niepełnosprawną a ulga podatkowa 

Wydatki na rzeczy ułatwiające wykonywanie czynności życiowych z reguły są ponoszone przez osoby niepełnosprawne, które mają dowód na ich poniesienie i rozliczając się w danym roku podatkowym odliczają je we własnym zeznaniu rocznym. 

Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać może również opiekun mający na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością, tj. współmałżonek, dzieci (biologiczne i adoptowane), pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeśli ich dochód nie przekracza kwoty renty socjalnej pomnożonej przez 12 (kwota dochodu w 2021 r. równa się 14 400 zł). 

Do dochodów nie włącza się alimentów na dzieci, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz świadczenia przyznawanego raz w roku na rzecz emerytów i rencistów (tzw. 13 emerytury). 

Chcąc korzystać z ulgi jako opiekun należy przedstawić dowód poniesienia wydatku na jego imię i nazwisko. 

 

Wydatki, na które przysługuje rehabilitacyjna ulga podatkowa:

 • przebudowa budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb osoby niepełnosprawnej;

 • używanie samochodu osobowego, będącego własnością/współwłasnością osoby lub podatnika, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna lub dziecko niepełnosprawne do 16 roku życia, w wysokości maksymalnie 2280 zł w roku podatkowym;

 • adaptacja pojazdów mechanicznych do potrzeb osoby niepełnosprawnej;

 • kupno i naprawa osobistego sprzętu i narzędzi wymaganych do rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego);

 • zakup materiałów szkoleniowych niezbędnych dla osoby niepełnosprawnej;

 • opłata za uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym;

 • opłata za pobyt (i zabiegi) w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych;

 • opłata za wykonanie niezbędnych zabiegów (wymagana udokumentowana konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu)

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa, a także osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, maksymalna kwota w roku podatkowym wynosi 2280 zł;

 • utrzymanie psa przewodnika (limit również wynosi 2280 zł);

 • domową opiekę pielęgniarską w okresie przewlekłej choroby, która uniemożliwia poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone osobom niepełnosprawnym;

 • opłacenie tłumacza języka migowego;

 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych do ukończenia 25. roku życia.

 

Rehabilitacyjna ulga podatkowa jest stosowana również w przypadku wydatków na leki. Określone przez lekarza specjalistę leki odliczamy, jeśli posiadamy dowód poniesienia wydatku.

Kwota, którą będziemy mogli odliczyć jest obliczana na podstawie różnicy kosztu leków i 100 zł. Wydając na przykład 160 zł na lekarstwa, odliczyć będziemy mogli jedynie 60 zł (160-100). 

 

Potrzebne dokumenty

Aby ulga podatkowa została przyznana należy gromadzić wszelkie paragony, faktury itp. wraz z oświadczeniem podatnika o poniesionych wydatkach. Przedstawienie dowodu płatności jest zwolnione w przypadku:

 • opłacania przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie maksymalnej 2280 zł w roku podatkowym;

 • utrzymanie psa przewodnika (maksymalna kwota w roku podatkowym również wynosi 2280 zł);

 • używanie samochodu osobowego (zasady korzystania oraz odliczenia znajdują się powyżej).

 

Podatnik na podstawie powyższych wyjątków ma obowiązek wskazania osoby przewodnika z imienia i nazwiska, która została opłacona. 

 

Odliczenie darowizny na cele kultu religijnego

Chcąc przekazać darowiznę na nie mamy wskazanych konkretnych podmiotów. Ważne jest, aby nie były to osoby fizyczne (np. duchowny z naszej parafii), osoby prywatne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów paliwowych, tytoniowych, alkoholowych, przemysłu elektronicznego itp. 

Decydując się na odliczenie tej darowizny możemy ją wskazać zarówno ogólnie, jak i szczegółowo na konkretny podmiot np. na odrestaurowanie ołtarza. Wskazanie szczegółowe może być jednak odrzucone, ponieważ urzędnik może uznać, że nie jest to cel kultu religijnego. 

Istotne jest, że darowizny dokonane w danym roku podatkowym nie mogą przekroczyć 6% dochodu podatnika. Dotyczy to również pozostałych darowizn np. cele krwiodawstwa. 

Pamiętaj, że cel kultu religijnego nie jest równoznaczny z celem charytatywno-opiekuńczym kościoła katolickiego. 

 

Potrzebne dokumenty

 • potwierdzenie zlecenia wpłaty na rachunek obdarowanego (numer konta bankowego);

 • wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu oraz dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę (jeśli nie dotyczyła przypadku darowizny pieniężnej);

 • wykazanie w rocznym zeznaniu podatkowym wysokości dokonanej darowizny, kwoty odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację beneficjenta (np. rachunek płatniczy obdarowanego);

 • zdarza się, że wymagana jest pisemna umowa darowizny, jeśli jej nie ma, ale przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, umowa jest ważna.

 

Darowizny przekazane na cele pożytku publicznego

Z odliczenia od dochodu podatnika można skorzystać na określone organizacje pozarządowe, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych według ustawy o finansach publicznych oraz które nie funkcjonują w celu osiągnięcia zysku. 

 

Najpopularniejsze cele

 • pomoc społeczna, zawarte w nich są rodziny i osoby, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej;

 • działalność charytatywna;

 • działalność na rzecz wyrównania praw kobiet i mężczyzn;

 • promocja zatrudnienia i motywowanie do wznowienia aktywności zawodowej osób bezrobotnych, jak również wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości;

 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

 • wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży;

 

Potrzebne dokumenty

 • potwierdzenie zlecenia wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego;

 • dokument pokazujący wartość darowizny;

 • umowa darowizny składników majątku, pokwitowanie odbioru darowizny przez obdarowanego (jeśli nie jest to darowizna pieniężna);

 • pisemna umowa darowizny;

 • podczas rozliczania rocznego musisz wykazać kwotę przekazaną na darowiznę, wartość, którą odliczyłeś oraz przedstawić dane nabywcy (obdarowanego), aby umożliwić jego identyfikację. 

 

Darowizny sprzętu komputerowego

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które przekazały darowiznę organom prowadzącym jednostki oświatowe np. szkoły, ośrodki oświatowo-wychowawcze itp. w postaci przenośnego sprzętu komputerowego, tj. laptopy. 

Aby móc podarować sprzęt, musi on spełniać kilka warunków:

 • musi być w pełni sprawny i gotowy do użytku;

 • data produkcji nie może być starsza niż 3 lata (podatnik musi potwierdzić jego wiek, najlepiej przedstawiając dowód zakupu);

 • nie można podarować dodatków do komputerów, które będą mogły zostać użyte przez inne jednostki, jak np. drukarka, torba na laptopa itp.);

 • akcesoria niezbędne do pracy przy komputerze tj. myszka czy klawiatura będą uprawniały do ulgi.

 

Obowiązują dwa terminy przekazania:

a) od 01.01-31.03.2021 r. - odliczeniu podlega kwota w wysokości 150% wartości darowizny;

b) od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii Covid-19 - wartość odliczenia jest równa wartości darowizny. 

Należy pamiętać, że darowizna pieniężna jest uzależniona od daty księgowania po stronie darczyńcy, oznacza to, że najważniejszym aspektem będzie dzień, w którym został zlecony przelew. Warto więc wykonać go wcześniej, przed końcem zbliżającego się terminu. Należy umieścić informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny.

W przypadku darowizny niepieniężnej liczy się data rzeczywistego przekazania sprzęt. 

 

Potrzebne dokumenty

Wymagana jest umowa darowizny składników majątku, w przypadku dokonania darowizny pieniężnej nie może ona zostać odliczona.

Jeśli darowiznę przekazaliśmy za pomocą danej organizacji pożytku publicznego, wymagana jest pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny, a także nazwa obdarowanego podmiotu.

 

Ulga na złe długi

Odnosi się ona do przychodów ewidencjonowanych, czyli jednej z form opodatkowania działalności gospodarczych - opodatkowaniu podlegają przychody niepomniejszane o koszty. 

W obrębie ryczałtu ewidencjonowanego zgodnie art. 11 ust. 4 znowelizowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych, przez osobę fizyczną będzie obligowała do:

a) pomniejszenia podstawy opodatkowania o zawartą w przychodach wartość przez nabywcę należności;

b) powiększenia podstawy opodatkowania o zawartą w kosztach wartość nieuregulowanego zobowiązania po stronie nabywcy. 

 

Ulga na Internet

Ulgi podatkowe możemy odliczyć również z tytułu użytkowania sieci Internet. Ulga ta jest limitowana czasem, w którym można z niej korzystać, a także limitem kosztów zwróconych podatnikowi (max. kwota zwrotu wynosi 760 zł rocznie).

W przypadku ulgi na Internet można skorzystać jedynie w dwóch następujących po sobie latach

Jeśli odliczyłeś ulgę w rozliczeniu za 2019 rok, ale za 2020 już nie, wówczas straciłeś prawo do ponownego skorzystania z ulgi. Natomiast jeśli rozliczyłeś ją w zeszłym roku, w tym również możesz to zrobić - będzie to ostatnia szansa. 

 

Ulga odsetkowa

Polega ona na odliczeniu od dochodu odsetek naliczanych na skutek kredytu wziętego na realizacje własnych celów mieszkaniowych

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które wzięły kredyt mieszkaniowy/ kredyt (pożyczkę) na spłatę kredytu mieszkaniowego i każdego kolejnego w latach 2002-2006 oraz osoby, które w następnej kolejności go refinansowały.  

 

Potrzebne dokumenty

Musimy złożyć deklarację PIT-2K, jeśli jest to pierwszy rok, w którym chcemy skorzystać z ulgi.

Potwierdzenie banku o wartości opłaconych składek.

 

Odliczenie - straty podatkowe

Straty podatkowe pojawiają się gdy koszty pozyskania przychodu są od niego wyższe. Można ją odliczyć podczas rozliczeń w kolejnych latach w zakresie źródeł przychodu, z którego zaistniała. 

Jeśli podatnik w zeznaniu rocznym wykaże stratę, wówczas może ją rozliczyć przez najbliższych 5 lat.

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: zmiany w CIT 2022. Sprawdź!