ULGA TERMOMODERNIZACYJNA — odliczenie montażu...
Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej 2021
Podatnik.info

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA — odliczenie montażu fotowoltaiki i pompy ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ulga podatkowa pozwala odliczyć od podatku dochodowego między innymi wydatki przeznaczone na zakup i montaż pompy ciepła czy inwestycji w domową fotowoltaikę.

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ulgą termomodernizacyjną nazywamy możliwość odliczenie od dochodu wydatków, które zostały poniesione na skutek tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, czyli ulepszenia, w wyniku którego zmniejszone zostaje zapotrzebowanie na energię.

Dane przedstawione w rozliczeniach za PIT z 2020 roku wskazują, że z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. osób, dzięki czemu podatnikom odliczono około 7,5 mld zł.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? 

Z ulgi termomodernizacyjnej z w tym uwzględnieniem inwestycji na fotowoltaikę i pompę ciepła mają prawo skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się:

1) według skali podatkowej 17% lub 32%,

2) według 19% stawki podatku liniowego,

3) ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Skierowana jest ona dla osób będących właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, połowy bliźniaka, bądź też domu w zabudowie szeregowej.

Z ulgi natomiast nie mogą skorzystać podatnicy, którzy są w trakcie budowy domu.

Podstawa prawna

 • 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT),

 • 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Chcąc skorzystać z ulgi w ramach realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, należy pamiętać, że jednym z warunków jest przeznaczenie środków zgodnie z wydatkami z wykazu, które wpłyną na zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła (zużycia energii). Tego rodzaju poniesione koszty można odliczyć w ramach ulgi:

 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków;

 • zakup materiałów oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i osprzętu (z możliwością skorzystania z dodatkowego programu lub dotacji);

 • materiały budowlane, które wchodzą w skład instalacji ogrzewczej/ przygotowania ciepłej wody;

 • pompa ciepła wraz z osprzętem;

 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

 • zbiornik na gaz/ olej;

 • montaż pompy ciepła;

 • wymiana drzwi lub okien, m.in.: dachowych, balkonowych, nieotwieranych, bram garażowych (w tym systemów montażowych),

 • materiały budowlane, które służą dociepleniu i ochronie przed zawilgoceniem pomieszczeń;

 • wymiana elementów istniejącej instalacji do ogrzewania i podgrzewania wody lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania, lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

W rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 30 listopada 2021 roku (Dz. U. poz. 2489) w załączniku w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.) - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);".

Warto pamiętać, że podatnicy nie skorzystają z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli:

 • ich wydatki zostały pomniejszone o podatki,

 • część ich wydatków zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, które zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

 • ich wydatki zostały finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócono je w inny sposób.

Ulga termomodernizacyjna w 2022 – ile wynosi?

Podatnik ma prawo dokonać odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej na łączną kwotę 53.000 zł. Należy pamiętać, że podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku nieruchomości i dokonał przedsięwzięć lub przedsięwzięcia termomodernizacyjnego na 100.000 zł, odliczyć może tylko 53.000 zł. W ustanowionym prawie każdy z podatników jest uprawiony do odliczeń w ramach tej ulgi. Wówczas osoby będące w związku małżeńskim, posiadające kilka nieruchomości mają prawo do skorzystania z ulgi na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W założeniu, że ulga przysługuje każdemu podatnikowi z osobna, łączna kwota do rozdysponowania wynosi 106.000 zł.

Jak rozliczyć się uwzględniając ulgę termomodernizacyjną?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne. Istotnym jest fakt, że nie jest konieczne zakończenie inwestycji w danym okresie podatkowym, jednak trzeba pamiętać o zamknięciu jej przed upływem 3 lat, licząc od końca roku podatkowego. Nie dopełniając tego obowiązku, podatnik musi liczyć się z doliczeniem kwot w ramach tej ulgi do dochodu w zeznaniu podatkowym, które składa się za rok, w którym upłynął okres 3 lat.

Odliczeń dokonuje się na drukach:

*do których należy dołączyć załącznik PIT/O (informacja o odliczeniach).

Udokumentowanie prawa do ulgi

Podatnik, który chciałby skorzystać  z ulgi termomodernizacyjnej, powinien wiedzieć, jakie odpowiednie dokumenty należy złożyć, żeby przedsięwzięcie termomodernizacyjne było możliwe. Wymaganymi dokumentami są faktury VAT wystawione przez podatnika podatku od towarów i usług, które potwierdzają dokonane inwestycje w nieruchomości/ach. Poddanie się audytowi energetycznego nie jest konieczne. Otrzymanie ww. ulgi termomodernizacyjnej jest możliwe bez przeprowadzenia audytu. Co więcej, jeśli podatnik zdecyduje się, żeby go wykonać, nie ma w obowiązku realizacji wszystkich wytycznych, które są w nim zawarte.

Ile razy można z niej skorzystać?

Należy pamiętać, że jeżeli kwota odliczenia nie będzie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, prawo do odliczeń zachowuje się przez kolejne 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Jeśli jednak ulga termomodernizacyjna nie zostanie zrealizowana w przeciągu 3 lat, przyznana ulga musi zostać zwrócona, wówczas poprzednio odliczone kwoty, zostaną doliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął 3-letni termin na jej realizację.  

 

Pompa ciepła od podatku?

Ulga termomodernizacyjna pozwala podatnikowi na odliczenie od podatku dochodowego, kosztów związanych z zakupem i montażem pompy ciepła. Obecnie podatnik ma możliwość skorzystania z dodatkowego programu dotacyjnego Czyste Powietrze, który można łączyć wraz z ulgą termomodernizacyjną. W 2022 zapowiedziano, że ruszy nowy program o nazwie Moje Ciepło, dzięki któremu właściciele domów będą mogli uzyskać dofinansowanie na pompę ciepła nawet do 21 tys. zł.

Montaż instalacji fotowoltaicznej

W ramach ulgi termomodernizacyjnej przedsiębiorcy mają możliwość uzyskać zwrot z podatku za zakup oraz montaż fotowoltaiki. Wystarczy, że wydatki potwierdzone zostaną odpowiednimi dokumentami. Bardzo istotną kwestią jest, żeby faktura sprzedażowa była wystawiona maksymalnie w dniu końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Ma to związek z rozliczeniem rocznym, które będzie przedstawiać wszystkie dochody i wydatki związane z rokiem obecnym. Faktura musi zatem być potwierdzeniem, że takowe inwestycje zostały wykonane właśnie w tym okresie.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto powinien złożyć PIT-38?