Ulga termomodernizacyjna a dofinansowanie – sprawdź, co...
Podatnik.info
podatnik.info

Ulga termomodernizacyjna a dofinansowanie – sprawdź, co musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Ulga termomodernizacyjna a PIT

Jednym ze sposobów na obniżenie podatku jest skorzystanie z ulg oraz odliczeń ustanowionych przez rząd. Najważniejsze informacje na temat dostępnych preferencji i obowiązujących zasad znajdziesz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Katalog ten obejmuje także ulgę termomodernizacyjną, czyli możliwość odliczenia kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Aktualnie jest to jedna z preferencji najczęściej uwzględnianych w deklaracji rocznej PIT przez podatników. Dzieje się tak, ponieważ coraz więcej osób decyduje się na wymianę lub udoskonalenie systemu ogrzewania budynku mieszkalnego. Wzmożone zainteresowanie termomodernizacją ma związek natomiast z programami rządowymi. Przewidują one dotacje na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie.

Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenie przysługuje wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Należy je uwzględnić przy obliczaniu podstawy podatku. Co ważne, w ustawie o PIT pojawiają się konkretne kryteria, jakie muszą spełniać przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz wydatki, by mogły zostać uwzględnione w deklaracji rocznej.

Pod stwierdzeniem przedsięwzięcie termomodernizacyjne kryją się działania właściciela lub współwłaściciela budynku takie jak:

 • ulepszenie umożliwiające zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,
 • ulepszenie umożliwiające zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Jeżeli podatnik podjął działania spełniające kryteria wymienione powyżej, musi przeanalizować także koszty pod kątem poniższych kryteriów:

 • wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489),
 • dotyczące przedsięwzięcia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w jakim podatnik poniósł pierwszy wydatek,
 • udokumentowane fakturą, wystawioną przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia.

Co ważne, wydatki muszą spełniać kilka dodatkowych kryteriów, które często są powodem wykluczenia podatnika z grupy beneficjentów. Wyjaśniają one między innymi najważniejsze kwestie dotyczące zależności ulga termomodernizacyjna a dofinansowanie. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.

Ulga termomodernizacyjna a dofinansowanie – to musisz wiedzieć!

Pierwszym i najważniejszym jest kryterium kwotowe. Ulga termomodernizacyjna nie może uwzględniać kwoty wyższej niż 53 000 zł. Co ważne, wszystkie wydatki muszą być związane z przedsięwzięciami w celu zmniejszenia zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie. Warto również podkreślić, że podatnik decydujący się na odliczenie musi zrealizować przedsięwzięcie w trzech kolejnych latach.

Jeżeli potencjalny beneficjent nie spełni kryterium związanego z terminem, zostanie zobowiązany do zwrotu uzyskanej ulgi. Informacje te należy uwzględnić w zeznaniu składanym za dany rok podatkowy. Ponadto przed złożeniem deklaracji z ulgą termomodernizacyjną należy zapoznać się z kryteriami ustalonymi przez rząd.

Zgodnie z art. 26h ust. 10, Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza.

Jeżeli podatnik spełnia wszystkie powyższe kryteria, musi przeanalizować także, z jakich dotacji korzystał do tej pory. Część z nich jest wyłączona z możliwości uwzględnienia w deklaracji PIT. Zgodnie z art. 26h ust. 5, dotyczy to między innymi:

 • dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także
 • wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Dotacja oraz ulga stanowią niezależne od siebie instrumenty i można je ze sobą łączyć. Korzyści wynikające z obu systemów wsparcia uzupełniają się wzajemnie. Warto jednak podkreślić, że nie mogą się powielać.

Ulga oraz dofinansowanie są objęte również odrębnymi katalogami kosztów kwalifikowanych. W przypadku programów rządowych obowiązuje rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

Jeżeli zastanawiasz się, jak analizowana zależność ulga termomodernizacyjna a dofinansowanie wpływa na rozliczenie PIT, poniżej prezentujemy najważniejsze informacje.

Dofinansowanie do wymiany pieca a odliczenie od podatku

Najłatwiej zrozumieć obowiązujące przepisy na przykładzie, dlatego posłużymy się przykładem Programu „Czyste Powietrze”. Podatnik skorzystał z tego rozwiązania i otrzymał środki niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. Chce jednak uwzględnić swoje wydatki także w deklaracji PIT w ramach odliczenia. Jak prezentuje się zależność dofinansowanie do wymiany pieca a odliczenie od podatku? Jeżeli podatnik będzie chciał połączyć korzyści wynikające z ulgi termomodernizacyjnej oraz dofinansowania, musi zwrócić uwagę na poniższe zasady.

 • Ulga nie może obejmować wydatków sfinansowanych lub dofinansowanych za pomocą dotacji, a także pieniędzy zwróconych ze środków publicznych.
 • Odliczenie obejmuje wyłącznie część kosztów, które nie zostały dofinansowane.
 • Zwrot ulgi następuje w momencie otrzymania zwrotu odliczonych wydatków w formie dotacji.

Jak widać, podatnik nie uwzględnia w uldze wydatków pokrytych dzięki dofinansowaniu. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące zależności dotacja na fotowoltaikę a PIT, możesz zastosować analogiczne zasady do powyższych. W przypadku pojawienia się kolejnych pytań zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych ekspertów dostępnych dla wszystkich użytkowników programu Podatnik.info!

Podsumowanie: Ulga termomodernizacyjna a dofinansowanie

Poniżej znajdziesz podsumowanie najważniejszych informacji.

 • Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
 • Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł. Zastosowanie ulgi jest możliwe wyłącznie w przypadku przedsięwzięć, które zakończą się w ciągu 3 lata od poniesienia pierwszego wydatku.
 • Dofinansowanie do wymiany pieca a odliczenie od podatku – instrumenty te funkcjonują niezależnie od siebie i można je łączyć. Każdy z nich posiada jednak odrębny katalog wydatków, które obejmuje.
 • Dotacja na fotowoltaikę a PIT – podatnik może skorzystać z ulgi wyłącznie w przypadku wydatków pokrytych ze środków własnych. Dotyczy to każdego dofinansowania na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
 • Jeżeli podatnik zastosuje ulgę niesłusznie, będzie musiał ją zwrócić.

Masz dodatkowe pytania dotyczące możliwości skorzystania z ulgi? Skorzystaj z pomocy ekspertów Podatnik.info. Pobierając nasz bezpłatny program, zyskasz możliwość konsultacji ze specjalistami z obszaru księgowości finansów lub podatków. Ponadto system Podatnik.info pomoże Ci w dopełnieniu wszelkich formalności w okresie składania zeznań podatkowych. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w PIT 2023 – sprawdź, jakie szykują się zmiany!