Ulga na dziecko, gdy mąż pracuje za granicą – czy...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Ulga na dziecko, gdy mąż pracuje za granicą – czy możesz liczyć na zwrot?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Każdy z tych rozwiązań są obwarowane jednak konkretnymi kryteriami. Ich spełnienie decyduje o możliwości odliczenia. Czy przysługuje zatem ulga na dziecko, gdy mąż pracuje za granicą? Odpowiadają eksperci Podatnik.info!

Spis treści:

Ulga na dziecko w dwóch krajach – czy jest możliwa?

Każdy rezydent podatkowy w Polsce ma obowiązek rozliczenia swoich dochodów w urzędzie skarbowym. Wiąże się to również z prawami, które umożliwiają obniżenie wysokości podatku poprzez liczne preferencje. Szczegółowy katalog odliczeń oraz obowiązujących zasad znajduje się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Wśród dostępnych rozwiązań znajduje się ulga prorodzinna.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy spełniać szereg warunków. Nic więc dziwnego, że wśród podatników pojawiają się wątpliwości dotyczące możliwości odliczenia. Jedno z często pojawiających się pytań dotyczy tego, czy przysługuje ulga na dziecko w dwóch krajach. Problem ten był rozpatrywany przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Kobieta, która zwróciła się z prośbą o interpretację, pozostawała w związku małżeńskim z osobą zatrudnioną na stałe w Czechach i nieotrzymującą dochodów w Polsce. W związku z tym mąż odprowadza podatek dochodowy za granicą, gdzie skorzystał z ulgi podatkowej przysługującą na dzieci. Kobieta otrzymuje dochody z tytułu umowy o pracę w Polsce, co wiążę się z rozliczeniem deklaracji podatkowej w naszym kraju.

Ta sytuacja zaowocowała pytanie, czy w takim przypadku przysługuje ulga na dziecko w dwóch krajach. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, kobieta może rozliczyć ulgę prorodzinną w całości również w Polsce – mimo że jej mąż zrobił to już za granicą. We wspomnianej powyżej ustawie o PIT nie istnieją zapisy dotyczące ograniczeń związanych z dokonaniem podobnego odliczenia w innym kraju.

Kobiecie przysługuje więc ulga na dziecko, gdy mąż pracuje za granicą w tym przypadku. Jej wysokość zależy jednak od liczby dzieci pozostających pod opieką. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, może ona wynosić:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Czy przysługuje mi ulga na dziecko, gdy mąż pracuje za granicą?

Warto zwrócić uwagę również na szczegółowe kryteria stawiane podatnikom, którzy chcą skorzystać z odliczenia. Ulga na dziecko, gdy mąż pracuje za granicą, może przysługiwać, ale po spełnieniu warunków obowiązujących w Polsce. Jednym z nich jest sposób opodatkowania dochodów. Preferencję można uwzględnić wyłącznie w przypadku rozliczenia dochodów na zasadach ogólnych.

Nie oznacza to jednak, że podatek liniowy czy opodatkowanie ryczałtem wyklucza całkowicie możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej. Jeżeli podatnik posiada jakikolwiek dochód rozliczany na zasadach ogólnych, może skorzystać z odliczenia. Przykładem może być otrzymywanie zasiłku chorobowego czy też wynagrodzenia za pracę na umowie o pracę, czy umowie cywilnoprawnej.

Przykładowo, gdy mąż odprowadza podatek na innych zasadach za granicą, ale rozliczenie żony odbywa się na zasadach ogólnych w Polsce, wówczas istnieje możliwość złożenia deklaracji PIT z zastosowaniem preferencji. Warto jednak zwrócić uwagę na kryterium dochodowe, które obowiązują podatników korzystających z ulgi na jedno dziecko. W takim przypadku obowiązują następujące limity:

 • 112 000 zł w przypadku, gdy podatnik pozostaje przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody twoje i twojego małżonka),
 • 112 000 zł w przypadku podatników samotnie wychowujących dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Rozpatrując problemy związane z rozliczeniem ulgi w przypadku małżeństw, należy skupić się na pierwszym limicie wynoszącym 112 000 zł. Jak zostało wspomniane, dochody małżonków zsumują się. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy do limitu zalicza się także wynagrodzenie uzyskiwane w innym kraju.

Zgodnie z oficjalną opinią organów podatkowych, należy wziąć pod uwagę zarówno dochody uzyskiwane w Polsce, jak i za granicą. Jeżeli przekraczają one limit 112 000 zł, nie można skorzystać z preferencji.

Ulga na dziecko, gdy jeden rodzic pracuje za granicą – jak rozliczyć?

Ulgę na dziecko można odliczyć, składając deklarację PIT-36 lub PIT-37. Pierwszy z formularzy rozliczają podatnicy, którzy uzyskali dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozliczane na zasadach ogólnych. Deklarację PIT-37 składają osoby osiągające przychody rozliczane przez płatnika takie jak: emerytura, wynagrodzenie ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych.

Ulga prorodzinna musi być uwzględniona w załączniku PIT/O, w którym należy podać numery PESEL dzieci, a w przypadku ich braku – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia. W dokumencie powinna znaleźć się również kwota przysługującego podatnikowi odliczenia. Jak wypełnić załącznik PIT/O?

 • Liczbę dzieci wykazuje się w pozycji 52.
 • W części C w pozycji 54 należy wpisać kwotę ulgi.
 • Część E to miejsce na wpisanie danych dzieci, na które przysługuje preferencja.

Następnie wysokość odliczenia należy uwzględnić w części J formularza PIT-36 lub części G deklaracji PIT-37. Co ważne, organ podatkowy może poprosić o udokumentowanie prawa do ulgi w formie: zaświadczenia, oświadczenia, odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą czy też zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jeżeli masz wątpliwości, jak dopełnić formalności wobec urzędu skarbowego, możesz skorzystać z darmowego programu Podatnik.info!

Podsumowanie: Ulga na dziecko w dwóch krajach – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczenia ulgi prorodzinnej, gdy jeden z rodziców pracuje za granicą.

 • Czy przysługuje ulga na dziecko w dwóch krajach? W ustawie o PIT nie pojawiają się ograniczenia dotyczące tej kwestii. Podatnik rozliczający swoje dochody za granicą może rozliczyć preferencje przysługujące mu w innym kraju. Osoba składająca deklarację w Polsce ma również prawo do odliczenia pełnej kwoty przysługującej jej ulgi.
 • Pamiętaj, że z ulgi prorodzinnej można skorzystać wyłącznie w przypadku rozliczania dochodów na zasadach ogólnych. Jeżeli podatnik uzyskuje tylko przychody objęte podatkiem liniowym lub ryczałtem, wówczas odliczenie będzie niemożliwe.
 • Ulga na dziecko, gdy mąż pracuje za granicą, może być rozliczana w Polsce przez podatnika otrzymującego w Polsce dochód objęty skalą podatkową.
 • Warto zaznaczyć, że ulga na dziecko, gdy jeden rodzic pracuje za granicą, jest możliwa do rozliczenia po spełnieniu obowiązujących warunków. Jeżeli podatnicy posiadają tylko jedno dziecko, należy zwrócić uwagę na limit 112 000 zł obejmujący dochody obu małżonków – bez względu na kraj ich osiągania.
 • Ulgę na dziecko należy uwzględnić w załączniku PIT/O oraz deklaracji PIT-37 lub PIT-36.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, w jakich sytuacjach przysługuje ulga na dziecko, gdy mąż pracuje za granicą, skorzystaj z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik bezpłatnego programu Podatnik.info ma prawo do zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, finansów czy też prawa. W okresie składania deklaracji PIT możesz skorzystać z trzech sposobów na dopełnienie formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze zyskasz, wybierając darmowy program Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!