Ulga na dziecko 2023 – to musisz wiedzieć!
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Ulga na dziecko 2023 – to musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Ulga na dziecko 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć

Jeżeli podatnik wychowuje dziecko, przysługuje mu prawo z tytułu ulgi prorodzinnej w rozliczeniu rocznym. Dzięki niej może zmniejszyć podatek, uwzględniając poprawnie niezbędne informacje w deklaracji PIT. Bez wątpienia jest to jedna z najpopularniejszych metod obniżania zobowiązania wobec urzędu skarbowego, z jakiego korzystają obywatele. Może się jednak zdarzyć, że podatek będzie zbyt niski, by w danym roku podatkowym uwzględnić pełną kwotę odliczenia. Poniżej znajdziesz odpowiedź, co zrobić w takiej sytuacji oraz od czego zależy wysokość ulgi.

Podatnik ma prawo do odliczenia ulgi w wysokości nieprzekraczającej obliczonego zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Jeżeli osoba wychowująca dziecko otrzymuje niskie wynagrodzenie, może się zdarzyć, że ulga na dziecko 2023 nie zostanie w pełni odliczona. Nie ma jednak powodów do zmartwień, ponieważ w takiej sytuacji przysługuje zwrot niewykorzystanego odliczenia. Urząd skarbowy przeleje odpowiednią kwotę na konto bankowe podatnika lub zwróci ją w gotówce. Podatnik musi jednak pamiętać o wykazaniu należnej kwoty w deklaracji PIT.

Ile wynosi ulga prorodzinna?

Ulga na dziecko 2023 może różnić się pod względem wysokości w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika. Jej kwota zależy od liczby dzieci pozostających na wychowaniu. W rocznym zeznaniu podatkowym można wykazać następujące kwoty:

 • na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań dochodowych,

 • na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie, bez względu na wysokość dochodu,

 • na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie, czyli 2000,04 zł rocznie, bez względu na wysokość dochodu,

 • na czwarte dziecko i każde kolejne - 225,00 zł miesięcznie, czyli 2700,00 zł rocznie, bez względu na wysokość dochodu.

Należy podkreślić, że limit dochodów dotyczy wyłącznie osób wychowujących jedno dziecko. W przypadku posiadania kolejnych nie obowiązują ograniczenia w tym zakresie. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowych informacji, warto skupić się na tym, kiedy może zostać uwzględniona ulga na dziecko 2023. Komu przysługuje? Poniżej prezentujemy kryteria.

Ulga na dziecko – komu przysługuje?

Ulga na dziecko 2023 może zostać uwzględniona w deklaracji PIT składanej przez podatników rozliczających swój dochód według skali podatkowej. Osoby korzystające wyłącznie z innych form opodatkowania nie mogą skorzystać z tej preferencji. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy podatnik uzyskuje w danym miesiącu zarówno dochody rozliczane skalą podatkową, jak i podatkiem liniowym z pozarolniczej działalności gospodarczej lub ryczałtem, wówczas można uwzględnić ulgę. Ponadto ulga prorodzinna przysługuje, jeżeli podatnik spełnia poniższe kryteria.

Osoba korzystająca z ulgi w stosunku do małoletniego dziecka:

 • wykonuje władzę rodzicielską (dzieci własne i przysposobione),

 • pełni funkcję opiekuna prawnego, a dziecko z nią zamieszkuje,

 • sprawuje opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Osoba korzystająca z ulgi utrzymuje pełnoletnie dzieci:

 • które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

 • do ukończenia 25. roku życia uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innym państwie, jeżeli dzieci te nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub kapitałów pieniężnych lub przychodów w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej.

Odliczenie nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone na podstawie orzeczenia sądu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych lub wstąpiło w związek małżeński.

Ulga na dziecko 2023 – limit dochodów

Oprócz limitu dochodów, który obowiązuje w przypadku dzieci, należy zwrócić uwagę również na kryteria wobec rodziców. Jeżeli podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej wyłącznie nad jednym dzieckiem, musi spełniać następujące wymagania:

 • 112 000 zł w przypadku, gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody twoje i twojego małżonka),

 • 112 000 zł dla osoby samotnie wychowującej dziecko,

 • 56 000 zł w przypadku, jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Jeżeli przysługuje Ci ulga na dziecko 2023, limit dochodu nie będzie obowiązywał w przypadku wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do dwójki lub więcej dzieci lub jednego dziecka posiadającego:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Komu nie przysługuje ulga na dziecko?

Wiemy już po spełnieniu, jakich warunków przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej. Warto jednak podsumować, komu nie należy się ulga na dziecko. Wśród sytuacji, które wykluczają możliwość skorzystania z preferencji, pojawiają się przede wszystkim dochody rodzica, opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej opodatkowane wyłącznie:

 • podatkiem liniowym 19% z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,

 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czyli ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową.

Co ważne, jeżeli podatnik uzyskuje oprócz wymienionych dochodów również dochody opodatkowane według skali podatkowej, wówczas może uwzględnić preferencję w deklaracji rocznej PIT.

Odpowiadając na pytanie, komu nie przysługuje ulga na dziecko, należy zwrócić uwagę na warunki względem wychowanków. Z odliczenia nie można skorzystać od miesiąca kalendarzowego, w którym:

 • na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

 • dziecko wstąpiło w związek małżeński.

Z ulgi na dziecko nie będą mogli skorzystać rodzice, których dziecko się uczy i nie skończyło 25 lat, ale miało dochody powyżej 19 061,28 w poprzednim roku. Z ulgi na dziecko nie będą mogli skorzystać także rodzice, których dziecko się uczy i ukończyło 26. rok życia.

Co ważne, wykonywanie obowiązku alimentacyjnego nie uprawnia do skorzystania z ulgi podatkowej. Odliczenie przysługuje wyłącznie w przypadku sprawowania rzeczywistej opieki nad dzieckiem, jego wychowania oraz utrzymywania.

Jaka jest kara za odliczenie ulgi na dziecko?

Każdy podatnik ma obowiązek wprowadzić do zeznania podatkowego informacje o liczbie dzieci oraz ich numerach PESEL. W przypadku braku numerów PESEL – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Ponadto na żądanie organów podatkowych należy przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie warunków wymienionych powyżej. Mogą być to między innymi:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,

 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Może się jednak zdarzyć, że podatnik uwzględni preferencje w deklaracji PIT mimo niespełnienia warunków uwzględnionych w ustawie. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, jaka obowiązuje kara za odliczenie ulgi na dziecko. Nieuprawnione skorzystanie z preferencji jest uznawane za wykroczenie skarbowe.

W takim przypadku obowiązuje więc kara grzywny. Jej wysokość zależy od wysokości uszczuplenia należnego podatku. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930), może wynosić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że każdy podatnik może uniknąć kary grzywny. Aby tak się stało, musi złożyć korektę deklaracji PIT oraz uregulować zobowiązania wobec urzędu skarbowego. 

PIT - 0 - czy przysługuje ulga na dziecko?

Beneficjentami ulgi PIT 0 są osoby, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia. Prawo do zwolnienia kończy się następnego dnia po dacie urodzenia podatnika. Warto jednak zaznaczyć, że liczy się nie data zawarcia umowy, a moment wypłacenia wynagrodzenia przez pracodawcę. Zwolnieniu z podatku PIT podlegają przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej oraz umów zlecenia. Z kolei limit przychodów wynosi 85 528 zł.

Ulga na dziecko przysługuje każdemu rodzicowi, opiekunowi i rodzicowi zastępczemu, nawet jeżeli jednocześnie obowiązuje go PIT 0. Jeżeli podatek wynosi 0 zł, wówczas podatnik ma prawo do złożenia wniosku o zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko. Wniosek o zwrot znajduje się w deklaracji PIT 37 oraz PIT 36.

Jakie zeznanie złożyć

W celu rozliczenia ulgi na dzieci należy złożyć właściwe zeznanie podatkowe tj. PIT-36 lub PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O.

W załączniku PIT/O powinieneś podać numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia.

W przypadku gdy opodatkowujesz dochody łącznie z małżonkiem składacie jeden PIT/O.

Jeżeli wam obojgu przysługuje ulga, ale składacie odrębne zeznania podatkowe, każde z was w załączniku PIT/O wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko z jedno was, drugie nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.

Odliczenie ulgi prorodzinnej - dodatkowy zwrot

W przypadku, gdy nie ma wystarczającej kwoty podatku do odliczenia pełnej ulgi prorodzinnej, istnieje opcja otrzymania różnicy w postaci dodatkowego zwrotu. Jednak warto zaznaczyć, że kwota ta jest ograniczona i nie może przekroczyć zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszonych o odliczone od podatku liniowego lub zryczałtowanego podatku dochodowego składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Do składek tych zaliczyć można również składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone od przychodów objętych:

 • zwolnieniem PIT dla młodych

 • zwolnieniem dla powracających

 • zwolnieniem dla rodzin 4+

 • zwolnieniem dla pracujących seniorów.

Podsumowanie: Ulga prorodzinna 2023 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz kluczowe zagadnienia, które szczegółowo omówiliśmy w artykule.

 • Ulga prorodzinna 2023 przysługuje podatnikom, którzy rozliczają dochód opodatkowany według skali podatkowej.

 • Odliczenie ulgi prorodzinnej dotyczy obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

 • Podatnicy utrzymujący dzieci również mogą skorzystać z odliczenia w przypadku otrzymywania przez nie zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej. Dodatkowo istnieje możliwość korzystania z ulgi na każde dziecko do 25. roku życia uczące się w szkołach pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych.

 • Po spełnieniu tych warunków przysługuje ulga na dziecko 2023. Limit dochodu obowiązuje jednak również rodziców wychowujących jedną osobę. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule.

 • Jeżeli podatnik wychowuje dwójkę lub więcej dzieci, wówczas nie musi spełniać kryteriów dochodowych. Dotyczy to także osób utrzymujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

 • Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci: na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł), na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł), na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł) oraz na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

 • Ulgę na dziecko należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym PIT–37 lub PIT–37 oraz wypełnić załącznik PIT/O, wpisując numery PESEL dzieci.

Jeżeli przysługuje Ci ulga prorodzinna 2023, możesz skorzystać z darmowego programu Podatnik.info, który pomoże w szybkim wypełnieniu i złożeniu deklaracji PIT. Wybierając jeden z trzech dostępnych sposobów, dopełnisz formalności nawet w 5 minut! Każdy użytkownik ma prawo również do zadania dowolnego pytania naszym ekspertom. Dzięki temu rozwiejesz swoje wszelkie wątpliwości dotyczące indywidualnej sytuacji. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, korzystając z programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!