Ulga dla młodych do 26 roku życia, a koszty uzyskania...
Redakcja
http://sxc.hu/

Ulga dla młodych do 26 roku życia, a koszty uzyskania przychodu

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Mam do Was pytanie o rozliczenie roczne PIT dla osób poniżej 26 roku i mam coraz więcej wątpliwości.

Chciałabym zapytać o to, czy prawidłowym jest naliczanie kosztów uzyskania przychodów od przychodów zwolnionych w ramach ulgi dla młodych <26 roku życia.

 Dzwoniłam na Krajową Informacje Podatkową i osoby tam twierdziły, że w przypadku, kiedy nie złożyłam deklaracji o zaliczaniu przychodów do przychodów zwolnionych w ramach ulgi dla młodych, mogę tę ulgę naliczyć sobie samodzielnie na PIT rocznym.

 Kwoty, które należy sobie obliczyć to ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - to wiem, że liczymy proporcją (zgodną z broszurą), zaliczki na podatek w całości podlegają odliczeniu, natomiast moje wątpliwości budzą koszty uzyskania przychodu. Zdaniem krajowej informacji podatkowej obecnie twierdzą, że mogę naliczyć sobie do kosztów uzyskania przychodów w całości nawet nawet w stosunku do kosztów, które pochodzą od przychodów zwolnionych, jednak w wartości nie wyższej niż przychód.

 Przedstawiając obrazowo.

 Jest osoba która ma 24 lata, która w ciągu roku pracowała w oparciu np. umowę zlecenie. W okresie styczeń-lipiec zarobiła 20.000 zł KUP = 4.000 zł, dodatkowo jako osoba <26 lat w okresie sierpien-grudzien zarobiła 40.000 zł KUP= 8.000 zł. Limit ulgi wynosi = 35636,67. Więc przychody będą kształtowały się następująco:

 

Przychód =   20.000 + (40.000 - 35636,67) = 24 363,33, a KUP pozostawiam niezmieniony i wynosi on 12.000 zł (4000+8000).

 Taką informację uzyskałam na infolinii, taka informacja jak powyżej jest moim zdaniem bardzo na korzyść podatnika, a z drugiej strony krzywdząca dla osób, które złożyły oświadczenia w terminie i nie miały od razu naliczanych kosztów KUP, więc trochę nie chce mi się wierzyć, że to może być prawda, bo przecież można byłoby zastosować np. proporcję i w ten sposób naliczyć KUP i zostawić KUP tylko dla tych przychodów, które nie zostały objęte zwolnieniem.

 

 

Zgodnie z prośbą przedstawiamy informacje dotyczące ujęcia kosztów uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym w zw. z tzw. ulgą dla młodych.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1387, dalej jako „ustawa o PIT”), wolne od podatku są: przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

 

Koszty uzyskania przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło – określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 6 ustawy o PIT).

 

Natomiast jak stanowi art. 22 ust. 3b ustawy o PIT, w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.

 

W związku z powyższymi przepisami może nasuwać się wątpliwość w zakresie prawa do KUP od przychodu zwolnionego. Co do zasady, do umów zlecenia ujmuje się 20% kosztów od uzyskanego przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia.

 

Natomiast według art. 22 ust. 3b ustawy o PIT, w przypadku zastosowania zwolnienia w zw. z ulgą dla osób do 26 roku życia, koszty nie mogą przekroczyć przychodów, które podlegają opodatkowaniu.

 

Widzimy jednak możliwość uznania, iż koszty uzyskania przychodów przysługują również od przychodów zwolnionych. Literalne brzmienie art. 22 ust. 9 pkt 6 ustawy o PIT wskazuje na wartość jakiekolwiek przychodu. Na powyższe stanowisko wskazuje także KIS.

 

W konsekwencji, widzimy możliwość, aby zleceniobiorca zastosował w rozliczeniu rocznym koszty związane z przychodami opodatkowanymi, jak i zwolnionym byleby wysokość tych kosztów nie przekraczała przychodów opodatkowanych. Z tego względu wyliczenia wskazane w podanym przykładzie należałoby uznać na poprawne. Ze względu jednak na niepotwierdzone stanowisko fiskusa zalecamy ostrożność w tym zakresie.

 

Należy zauważyć, że jeżeli przyjąć, iż stanowisko o możliwości ujęcia KUP związanego z przychodem zwolnionym jest prawidłowe, podatnicy, którzy złożyli oświadczenie o korzystaniu ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 148, także uzyskają prawo do zastosowania tych kosztów w rozliczeniu rocznym PIT-37.

 

Podkreślamy także, iż w przypadku przyjęcia stanowiska, iż do KUP nie ujmuje się kosztów związanych z przychodem zwolnionym, art. 22 ust. 3b ustawy o PIT stanowiący, że KUP stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu, byłby martwy. Powyższe przemawiać zatem będzie za przyjęciem rozwiązania korzystnego – tj. możliwością ujęcia w zeznaniu rocznym kosztów zryczałtowanych liczonych zarówno od przychodów zwolnionych i opodatkowanych – byleby tylko ich wysokość w rozliczeniu rocznym nie przekraczała przychodów podlegających opodatkowaniu.

 

Powyższe znajduje także uzasadnienie w otrzymanej przez nas poniższej skróconej informacji

 

Odpowiadając na pytanie informujemy, że w przypadku, gdy podatnik w 2019 roku nie ukończył 26 roku życia i uzyskiwał przychody z tytułu umowy zlecenia, które były opodatkowane podatkiem dochodowym z wyjątkiem przychodów osiągniętych od 01 sierpnia 2019, które korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do limitu 35 636,67 zł to rozliczając się w zeznaniu podatkowym z przychodów opodatkowanych ma prawo ująć pełne roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy.

 

Zatem w przedstawionej sytuacji, podatnik w zeznaniu rocznym ma prawo do ujęcia 20 % kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4 updof przypadających na przychód korzystający ze zwolnienia. Z tym, że koszty te nie mogą przekroczyć przychodu podlegającego opodatkowaniu.


Aby uniknać problemów zawsze warto skrzysać z naszego programu do pit.

Zaznaczamy, że powyższa informacja stanowi wyłącznie wyraz naszej wiedzy oraz poglądów i ma wyłącznie charakter informacyjny. Zawarte informacje i dane nie stanowią czynności doradztwa prawnego lub podatkowego, ani też żadnego innego doradztwa.

PIT zero a koszty uzyskania przychodu

Przy korzystaniu z ulgi dla młodych, koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć przychodów, które podlegają opodatkowaniu. Możliwe jest stosowanie kosztów uzyskania przychodów, natomiast w przypadku zastosowania kosztów uzyskania przychodu z przekazaniem praw autorskich istotne jest to, aby suma łącznych 50% kosztów uzyskania przychodu oraz przychodów podlegających zwolnieniu nie przekroczyła kwoty I progu podatkowego, który aktualnie wynosi 120 000 zł.

W przypadku, gdy pracownik uzyskiwał przychody korzystając ze zwolnienia z podatku, może on w swoim rocznym rozliczeniu ująć pełne zryczałtowane przychody również za miesiące, w których uzyskiwał wyłącznie przychody zwolnione z podatku.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!