Stawki podatków i opłat lokalnych 2024
Podatnik.info
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Stawki podatków i opłat lokalnych 2024

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W obowiązku Ministerstwa Finansów jest coroczne obwieszenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Stawki te są korygowane zgodnie z wskaźnikiem inflacji. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, maksymalne stawki tych danin są corocznie waloryzowane w stopniu, który odpowiada wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W I półroczu 2023 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 15 proc. w stosunku do I półrocza 2022 r. Dlatego maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych 2024 wzrosną aż o 15%.

„Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 i 1313) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0 (wzrost cen o 15,0%)”, czytamy w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Dla przeciętnego podatnika taki wzrost podatków będzie miał znaczący wpływ na stan jego finansów. Według danych GUS, podwyżka o 15% jest najwyższa od 25 lat. Do tego dochodzą znacznie wyższe wydatki eksploatacyjne lokali, np. za ogrzewanie czy energię.

Limity stawek podatków i opłat lokalnych 2024

Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024  opublikowano w Monitorze Polskim RP w dniu 21 lipca 2023 roku.

Podane stawki są górną granicą, konkretne kwoty ustalają samorządy. Takie decyzje zostają zwykle ustalone w najbliższych miesiącach po obwieszczeniu. Ważne, aby ustalone stawki  przez radnych nie były wyższe od tych ustalonych przez Ministra Finansów.

Do końca bieżącego roku – zanim nowe stawki zostaną ustalone przez radę gminy – obowiązują dotychczasowe stawki.

Wśród ustalonych podatków i opłat lokalnych wymienia się podatek od nieruchomości ( podatek gruntowy, podatek od budynków), podatek od środków transportowych oraz mniejsze podatki jak opłata za posiadanie psa, czy opłata targowa.

Kogo dotyczą ustalone limity stawek podatków i opłat lokalnych 2024?

Wśród najważniejszych opłat, które mogą zostać podwyższone, pojawia m.in. podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości są zobowiązani zapłacić wszyscy właściciele nieruchomości oraz obiektów budowlanych – czyli:

  • gruntów,

  • budynków lub części budynków,

  • budowli lub części budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek obejmie każdą osobę, która jest:

  • właścicielem nieruchomości i obiektów budowlanych,

  • posiadaczem samoistnym nieruchomości lub obiektów budowlanych,

  • użytkownikiem wieczystym gruntów,

  • posiadaczem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy albo bez tytułu prawnego.

Na ostateczną kwotą, którą zapłaci podatnik składa się powierzchnia gruntów lub powierzchnia użytkowa budynków albo części budynków oraz stawka obowiązującego podatku.

Podatek od gruntów

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje zasadę, że podatkiem od nieruchomości podlegają grunty. W odróżnieniu jednak od budynków i budowli nie wszystkie grunty są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Wyjątek stanowią obszary objęte podatkiem leśnym i rolnym.

Podatek gruntowy jest to opłata od wieczystego użytkowania gruntu. Na tę daninę inaczej mówi się podwójny podatek od nieruchomości. Podatek od gruntów uiszczają właściciele i użytkownicy wieczystych gruntów oraz posiadacze obiektów, które są własnością gminy bądź skarbu państwa.

Wysokość podatku od gruntu jest stała i nie zależy od dochodu, który przynosi nam dany grunt. Podatek ustalany jest przez władze gminy, na której dany grunt się znajduje.

Zgodnie z ustaleniem limitów stawek podatków i opłat lokalnych 2024 podatek gruntowy również uległ podwyższaniu.

Podatek od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m kw. powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł  od 1 m kw. powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł  od 1 m kw. powierzchni.

Podatek od budynków lub ich części

Opodatkowane podatkiem od nieruchomości są również budynki. Zgodnie z obowiązującą definicją w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W ustawie oznaczane są nieliczne wyjątki, które są zwolnione z podatku, są to:

1)    budynki gospodarcze lub ich części służące działalności leśnej lub rybackiej, działalności rolniczej itp.,

2)    budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3)    budynki we władaniu muzeów rejestrowanych.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych różnicuje wysokość stawek (maksymalnych) w zależności od przeznaczenia budynków.

Podatek od budowli w 2024 r. nie będą może przekroczyć od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 1,15 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;

Podatek od budowli jest objęty stawką procentową, która wynosi 2% wartości budowy.

Podatek od środków transportowych

Oprócz podatku od nieruchomości obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wyższych podatków obejmuje również podatek od środków transportowych.

Podatek zobowiązani są zapłacić posiadacze m.in. samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep czy autobusów. Danina obowiązuje samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych w 2024 roku, wynoszą:

- od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1173,19 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1957,12 zł,

c) powyżej 9 ton – 2348,52 zł;

- od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 4481,57 zł

- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2739,90 zł

- od ciągnika siodłowego lub balastowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 3463,95 zł,

b) powyżej 36 ton – 4481,57 zł;

- od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2348,52 zł;

- od przyczepy lub naczepy w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 2739,90 zł,

b) powyżej 36 ton – 3463,95 zł;

- od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 2773,16 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 3506,02 zł.

Opłaty lokalne

Opłaty lokalne, choć wydawać się mogą mniejsze to stanowią bardzo ważne źródło dochodu budżetów gmin.

W 2024 ustalone stawki maksymalne opłat lokalnych to:

a) stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 1096,39 zł dziennie,

b) stawka opłaty miejscowej nie może przekroczyć 3,22 zł dziennie,

c) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,54 zł dziennie,

d) stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 6,21 zł dziennie,

f) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 173,57 zł rocznie od jednego psa,

g) stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,62 zł dziennie,

h) stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,33 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Jak wspomniano w artykule, zgodnie z art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ostateczną kwotę podatku określa rada gminy w drodze uchwały. Zanim to nie nastąpi obowiązują dotychczasowe stawki podatków i opłat lokalnych ustalone przez samorządy.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!