Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Priorytety nowego rządu
http://sxc.hu/

Priorytety nowego rządu

Żeby osiągnąć ten cel należy przede wszystkim uzdrowić finanse publiczne oraz uprościć system podatkowy. Niezbędne jest też usunięcie barier hamujących rozwój przedsiębiorczości, co w dużym stopniu będzie decydować o innowacyjności i efektywności naszej gospodarki. I wreszcie, trzeba zapewnić taki poziom edukacji, który w sposób znaczący zmniejszy obszary społecznego wykluczenia i biedy.

Główne obszary niezbędnych działań, zostały wskazane w szczegółowym pakiecie rozwiązań dla gospodarki wraz z uzasadnieniem konieczności zmian, opracowanym przez Monitorujący Komitet BCC. Będzie on wręczony nowemu rządowi po formalnym zaprzysiężeniu. A tak brzmią zaproponowane przez BCC przykładowe propozycje reform.

I. Gruntowna reforma finansów publicznych i uproszczenie systemu podatkowego.

Przykładowe propozycje:


1.likwidacja dużej części z 473 przywilejów podatkowych, które w 2010 r. kosztowały budżet 66 mld zł! (dane Ministerstwa Finansów) oraz znaczne zmniejszenie zatrudnienia w administracji publicznej,
2.wprowadzenie liniowego podatku PIT i CIT na poziomie 15% oraz ujednolicenie stawek VAT na poziomie 20%, z zachowaniem niższej stawki, np. 10%, na żywność, leki i kulturę,
3.szybkie sprowadzenie wyniku sektora finansów publicznych do przedziału od nadwyżki 3% PKB do deficytu 3% PKB.

II. Dokończenie reformy systemu emerytalnego.

Przykładowe propozycje:


1.znaczna redukcja przywilejów emerytalnych (służby mundurowe, wymiar sprawiedliwości, górnicy, bogaci rolnicy) oraz szybkie rozpoczęcie podnoszenia wieku emerytalnego kobiet do 65 lat,
2.bardziej elastyczne zasady indeksacji emerytur i rent, a w okresie najbliższych kilku lat indeksacja tylko według wskaźnika inflacji,
3.eliminacja lub przynajmniej zasadnicza, ograniczająca przywileje reforma Karty nauczyciela.

III. Reforma systemu stanowienia prawa i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Przykładowe propozycje:


1.utworzenie Krajowej Rady Legislacyjnej – organu niezależnego od rządu i większości parlamentarnej, której zadaniem byłoby opiniowanie wszystkich projektów aktów prawnych przygotowywanych przez podmioty, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza, pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego,
2.ustawowe podniesienie rangi konsultacji społecznych i ich przesunięcie z etapu parlamentarnego na wcześniejszy – rządowy,
3.faktyczna ocena skutków regulacji pre- i postlegislacyjna – zarówno przed ich wprowadzeniem, jak również po 2-3 latach od ich wejścia w życie.

IV. Likwidacja barier ograniczających przedsiębiorczość.

Przykładowe propozycje:

1.kontynuowanie i zintensyfikowanie deregulacji przepisów: likwidacja znacznej liczby koncesji i zezwoleń, dalsze uproszczenia procedur rejestracji firm,
2.znaczne przyspieszenie rozpatrywania spraw gospodarczych w sądach, wzrost roli sądów polubownych,
3.ograniczony czasowo obowiązek wydawania pozwoleń przez organy administracji.

V. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki.

Przykładowe propozycje:

1.zagwarantowanie by wydatki prorozwojowe na badania i rozwój (B+R), edukację i naukę rosły proporcjonalnie szybciej niż całość wydatków publicznych,

2.stworzenie systemu preferencji w ramach przetargów publicznych dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w IT i nowoczesne technologie,

3.wzmocnienie współpracy w zakresie B+R między sektorem państwowym i prywatnym poprzez m.in. stworzenie jasnych reguł transferu know-how, patentów i technologii, wprowadzenie finansowych zachęt dla uczelni wyższych dla komercjalizacji projektów badawczych i udziału w zyskach, prywatyzację jednostek badawczo-rozwojowych, szersza promocja polskiej gospodarki za granicą oraz wdrożenie programu zachęt dla zagranicznych inwestycji w dziedzinie B+R.

VI. Zmiana polityki wobec rynku pracy.

Przykładowe propozycje:

1.obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników oraz uelastycznienie prawa pracy i wprowadzenie, w ramach porozumienia społecznego, nowych elastycznych form zatrudnienia dla osób wypchniętych poza rynek pracy,
2.dostosowanie szkolnictwa wyższego i średniego szczebla do aktualnych potrzeb i wymagań rynku pracy,
3.zwiększanie poziomu zatrudnienia i aktywizacja zawodowa obywateli, np. poprzez wprowadzenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne dla nowozatrudnianych pracowników 18+ i pracowników w wieku 50+.

VII. Uproszczenie działań inwestycyjnych.

Przykładowe propozycje:

1.wprowadzenie obowiązku przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego przez gminy,


2.jak najszybsze i całkowite odrolnienie terenów (gruntów niskiej klasy) na obrzeżach miast oraz likwidacja procedur udzielania zgód i zezwoleń na budowę budynków mieszkalnych,


3.wprowadzenie instytucji domniemanej zgody urzędu na budowę, jeżeli w ciągu 30 dni nie będzie uzasadnionej decyzji odmownej.

VIII. Nowa polityka regionalna wobec gmin o wyjątkowo niskich dochodach na mieszkańca.

Przykładowe propozycje:

1.zmniejszenie wkładu własnego w projektach współfinansowanych przez UE,

2.efektywnie zerowy podatek CIT w tych gminach poprzez wliczanie do kosztów wydatków inwestycyjnych,

3.zwiększone dofinansowanie ze środków centralnych na wyposażenie szkół wszystkich typów w biblioteki i laboratoria.

IX. Utworzenie powszechnego Samorządu Gospodarczego.

Przykładowe propozycje:

1.zapewnienie pełnej, proporcjonalnej i publicznej reprezentacji przedsiębiorcom,

2.stworzenie realnych warunków do wyrażania wspólnych stanowisk w imieniu przedsiębiorców i ich organizacji w procesie legislacyjnym,

3.powierzenie samorządowi określonych zadań publicznych, które byłyby wykonywane sprawniej i bardziej kompetentnie (np. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, kształcenie syndyków, rzeczoznawców, mediatorów i biegłych, wydawanie opinii co do zwyczajów handlowych, warunków obrotu i konkurencji).

X. Modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej i telekomunikacyjnej.

Przykładowe propozycje:

1.powołanie koordynatora w randze ministra, np. przy Kancelarii Premiera lub Prezydenta, odpowiedzialnego za całość obszaru wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce,
który zsynchronizowałby prace urzędów centralnych w tym zakresie,

2.przyspieszenie programu modernizacji trakcji kolejowej oraz kolei szybkich prędkości,

3.kontynuowanie szybkiego tempa budowy infrastruktury drogowej również po Euro 2012.

Rekomendacje BCC dla nowego rządu i parlamentu - TUTAJ.

 

Źródło: Business Centre Club

Loading Comments
Zainteresuje cię także