Podatek leśny 2023
Podatnik.info
Jon Buntinghttp://tnij.org/k4tepab/flickr.com CC-BY/http://tnij.org/th5vz2z
Podatnik.info

Podatek leśny 2023

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wyższy podatek leśny i podatek rolny w 2023 roku

W 2023 roku będzie wyższy podatek leśny. Spowodowane jest to ustaleniem wyższej średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która stanowi podstawę do ustalenia stawki podatku leśnego. Wzrośnie także podatek rolny, którego wysokość zależna jest od ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy stanowiąca podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego.

Na czym polega podatek leśny?

Podatek leśny został wprowadzony ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Jest to podatek płacony od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Pod wieloma względami jest zbliżony do podatku rolnego. Z punktu widzenia budżetów samorządowych podatek leśny jest dopełnieniem względem podatku rolnego (np. grunty leśne nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego itd.). Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek ten bezpośrednio zasila budżet w gminach.

Podstawa prawna
Podatek leśny reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 465 ze zm.).

Kto płaci podatek leśny?

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 • właściciele lasów,
 • posiadacze samoistni lasów,
 • użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawka podatku leśnego na 2023 rok

W 2023 r. podatek leśny wynosi 71,10 zł (od 1 ha). Kwota podatkowe leśnego jest ustalana na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału). W 2022 roku wyniosła ona 323,18 zł za 1 m3. Kwota podatku leśnego podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Podstawa opodatkowania

Zgodnie z art. 3 ustawy podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podstawowa stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna z 1 hektara za rok podatkowy, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę ogłasza co roku w komunikacie prezes GUS.

Każda rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjętą jako podstawa obliczania podatku na obszarze danej gminy. W podatku leśnym brak jest ulg podatkowych. Jedynie właściciele lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych płacą stawkę w wysokości 50 proc.

Podatek leśny - w jaki sposób ustala się wysokość

Jak już zostało wspomniane, stawki podatku leśnego zależą od średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o podatku leśnym) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1 m3 (w 2021 r. było to 212,26 zł za 1 m3).

Stawka podatku leśnego w 2023 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m³ wynosi zatem 71,0996 zł (0,22 x 323,18 zł).

Zwolnienie z płacenia podatku leśnego

Z płacenia podatku leśnego zwolnione są (art. 7 ustawy):

Przedmiotowe:

 • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
 • użytki ekologiczne,

Podmiotowe:

 • uczelnie,
 • publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową,
 • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe PAN,
 • podmioty prowadzące zakłady pracy chronionej (zpchr) lub zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) w zakresie lasów zajętych na prowadzenie tego zakładu (po spełnieniu dodatkowego wymogu opisanego w ustawie),
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorstwa o statusie centrum badawczo-rozwojowego w odniesieniu do lasów zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Właściwa miejscowo rada gminy, w drodze uchwały, ma możliwość wprowadzić także inne zwolnienia przedmiotowe z tego podatku, uwzględniając przepisy dotyczące pomocy publicznej.

Stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% w przypadku lasów ochronnych oraz wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Terminy płatności podatku leśnego

Osoby fizyczne płacą podatek w czterech proporcjonalnych ratach - do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada roku podatkowego. Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mają termin płatności podatku do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Podatek może być opłacony na konto bankowe lub gotówką w kasie urzędu gminy. Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy podatek jest płacony jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyłączeniem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stawki podatku rolnego ustalane są na podstawie ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy. Jak wynika z komunikatu Prezesa GUS z 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt (dla porównania w 2022 r. wynosiła – 61,48 zł za 1 dt).

Stawka podatku rolnego w 2023 r. wynosi:

 • 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężną 2,5q żyta),
 • 370,25 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężną 5q żyta).

Podatek rolny należy zapłacić w czterech proporcjonalnych ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Informacje dodatkowe

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, określonego uchwałą rady gminy informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Deklaracje na podatek (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego do czasu trwania obowiązku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Jeśli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych