Podatek hipotetyczny 2022 – wszystko, co musisz wiedzieć!
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Podatek hipotetyczny 2022 – wszystko, co musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Podatek hipotetyczny – co to jest?

Kryzys związany z pandemią COVID-19 oraz wojną na Ukrainie niesie ze sobą poważne konsekwencje zarówno w Polsce, jak i w skali globalnej. W efekcie pojawiają się kolejne zmiany podatkowe, które zredukować negatywne skutki dla gospodarki. Równie ważne są jednak interesy podatników, dlatego można zauważyć także nowe przepisy redukujące ryzyko narażania obywateli na straty. Podatek hipotetyczny 2022 wiąże się z rewolucyjnymi zmianami wprowadzonymi od 1 lipca.

Nowe przepisy powodują pogorszenie sytuacji podatkowej Polaków w II półroczu okresu rozliczeniowego. Aby uniknąć tych konsekwencji, wprowadza się dodatkowe udogodnienie, czyli hipotetyczny podatek. Ma on na celu ochronę podatnika przed koniecznością uiszczenia wyższego zobowiązania do Urzędu Skarbowego.

Co ważne, są to przepisy przejściowe, które obowiązują wyłącznie w 2022 roku i dotyczą rozliczenia za ten rok podatkowy. Hipotetyczny podatek oblicza się na zasadach obowiązujących przed zmianą przepisów obowiązującą od 1 lipca. Dodatkowe czynności musi wykonać urząd skarbowy na podstawie deklaracji złożonej przez podatnika.

Ponadto należy zaznaczyć, że nie zmieniają się zasady rozliczeń PIT. Każdy podatnik ma obowiązek dostarczyć do urzędu skarbowego odpowiedni formularz w jednym egzemplarzu. Organ podatkowy na podstawie tego dokumentu musi zweryfikować dodatkowo wartość zwrotu podatku, biorąc pod uwagę nieaktualne już przepisy.

Jeżeli w efekcie obliczeń okaże się, że osoba składająca rozliczenie zapłaciła wyższą kwotę podatku dochodowego niż przy wcześniej obowiązujących zasadach, urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić mu tę różnicę. Co więcej, podatnik nie musi dostarczać dodatkowego wniosku. Wypłata środków odbywa się w trybie bezdecyzyjnym.

Należną podatnikowi kwotę traktuje się jak nadpłatę podatku dochodowego, dlatego też podlega przepisom obowiązującym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926). Oznacza to, że prawo do zwrotu powstaje w dniu złożenia deklaracji PIT. Z kolei wypłata odbywa się w terminie do:

 • 3 miesięcy w przypadku deklaracji papierowej,
 • 45 dni, gdy zeznanie zostało złożone w wersji elektronicznej.

Podatnik otrzyma należne mu środki finansowe na konto bankowe lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Jeżeli podatek hipotetyczny wykaże, że podatnikowi przysługuje zwrot podatku, otrzyma on stosowną informację w terminie 21 dni od dostarczenia deklaracji w urzędzie skarbowym. Co ważne, nadal obowiązują wyliczenia z zeznania rocznego. Jeżeli wynika z niego niedopłata, podatnik musi wpłacić na rachunek urzędu skarbowego należną kwotę. Dodatkowy zwrot zostanie zrealizowany w określonym powyżej terminie.

Pojawia się jednak pytanie, kogo będzie dotyczył podatek hipotetyczny. Polski Ład wprowadził dla wielu podatników dodatkowe preferencje, wśród których pojawiła się między innymi ulga dla klasy średniej. Kryzys w Polsce zmusza jednak rząd do podejmowania decyzji o kolejnych modyfikacjach w prawie podatkowym. Jak nowe przepisy zmienią sytuację Polaków? Poniżej znajdziesz szczegółową analizę.

Podatek hipotetyczny – Polski Ład

Rząd zdecydował się na wprowadzenie ważnych zmian podatkowych od 1 lipca 2022 roku. Jedną z pozytywnych było obniżenie podatku dochodowego z 17% do 12%. Nie ulega wątpliwości, że wielu Polaków może zyskać na tych przepisach, ponieważ dotyczą one każdej osoby zarabiającej maksymalnie 120 000 zł rocznie. Podatek hipotetyczny wynika jednak z wycofania się rządu z preferencyjnych zasad rozliczania z urzędem skarbowym, czyli ulgi podatkowej dla klasy średniej.

Odliczenie przysługiwało od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku podatnikom, którzy uzyskiwali przychody od 68 412 zł do 133 692 zł na podstawie:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • pozarolniczej działalności gospodarczej.

Odliczenie dla klasy średniej dotyczyła wyłącznie podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych. Osoby spełniające powyższe warunki mogły skorzystać z ulgi wyliczanej na podstawie następujących wzorów:

 • (A x 6,68% - 4 566 zł) ÷ 0,17 dla kwot do 102 588 zł,
 • (A x (- 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17 dla kwot od 102 588,01 zł.

Likwidacja tego odliczenia naraziła część podatników na straty, które ma zredukować podatek hipotetyczny. Polski Ład w nowej wersji wprowadza niższą stawkę podatku dochodowego, czyli 12%. Dotyczy ona osób zarabiających rocznie do 120 000 zł. Powyżej wymienione zmiany będą kluczowe do wyjaśnienia, jak wyliczyć podatek hipotetyczny.

Jak wyliczyć podatek hipotetyczny?

Warto wiedzieć, jak wyliczyć podatek hipotetyczny, jednak należy podkreślić, że podatnik nie powinien samodzielnie decydować o wysokości zapłaty do urzędu skarbowego. Dodatkowej weryfikacji dokonuje organ podatkowy. Proces ten odbywa się poprzez porównanie dwóch sytuacji.

 • Pierwsza z nich dotyczy wyliczenia wysokości podatku i zwrotu nadpłaty, biorąc pod uwagę stawkę PIT 17% oraz ulgę dla klasy średniej obowiązujące do 30 czerwca 2022 roku.
 • Druga sytuacja to podatek hipotetyczny 2022, który dotyczy zwrotu nadpłaty i wysokości podatku, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy, czyli nową stawkę podatku 12% oraz brak ulgi dla klasy średniej.

Załóżmy, że podatnik osiągnął dochód w wysokości 70 000 zł. W takim przypadku obliczenia będą prezentowały się następująco:

 • Podatek według aktualnie obowiązujących przepisów: 70 000 zł x 12% - 3 600 = 4 800 zł
 • Hipotetyczny podatek z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej: 70 000 zł x 6,68% - 4 566 zł = 60 758 zł
  Dodatkowo należy wyliczyć podatek według stawki 17%: 60 758 x 17% - 5 100 = 5 228,86 zł

Podsumowanie: podatek hipotetyczny 2022 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze kwestie dotyczące podatku hipotetycznego:

 • Podatek hipotetyczny to dodatkowa weryfikacja wysokości podatku oraz wysokości nadpłaty w przypadku zmian podatkowych, które zaszły w ciągu roku i nie są korzystne dla podatnika.
 • Co ważne, hipotetyczny podatek obliczany na wspomnianych w artykule zasadach obowiązuje wyłącznie w 2022 roku. Ma na celu zabezpieczenie możliwej straty dla podatnika wynikającej ze zmian przepisów w ciągu roku.
 • W 2022 roku wynika z wycofania się rządu z ulgi dla klasy średniej oraz obniżenia wysokości stawki podatkowej z 17% do 12%.
 • Urząd skarbowy ma obowiązek weryfikacji wysokości podatku oraz zwrotu nadpłaty według aktualnych i poprzednich przepisów podatkowych.
 • Urząd skarbowy wyliczy więc hipotetyczny podatek według nowej stawki podatku wynoszącej 17%, uwzględniając przy tym wysokość ulgi dla klasy średniej.
 • Następnie porówna tę kwotę z wysokością zobowiązania po zmianach według stawki wynoszącej 12%.
 • Jeżeli okaże się, że zmiany są niekorzystne dla podatnika, urząd skarbowy musi zwrócić należną mu różnicę. Wypłata odbywa się na zasadach wskazanych w Ordynacji podatkowej, które dotyczą standardowej nadpłaty.
 • Pamiętaj! Masz obwiązek złożenia wyłącznie jednej deklaracji podatkowej na standardowych zasadach. Ten dokument będzie podstawą obliczeń organu podatkowego.
 • Jeżeli w deklaracji pojawi się niedopłata, musisz ją uregulować. Następnie w ciągu 21 dni dowiesz się, czy przysługuje Ci dodatkowy zwrot podatku.

Jeżeli masz pytanie lub chcesz wiedzieć, ile wyniesie hipotetyczny podatek, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji. Możesz skorzystać z ich pomocy w każdej chwili. Jedyne, co musisz zrobić, to pobranie programu Podatnik.info. Dzięki niemu zyskasz również wsparcie podczas składania obowiązkowej deklaracji rocznej w urzędzie skarbowym. Możesz wybrać jedno z trzech rozwiązań i rozliczyć się z organem podatkowym nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze zapewni Ci system Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?