PIT 36L online
Podatnik.info
Rozliczenie PIT 2019 przez internet
Podatnik.info

PIT 36L online

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Już niebawem większość podatników rozpocznie składnie swoich deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych. Zeznanie podatkowe PIT-36L można składać już od 15 lutego. Chociaż wciąż możliwa jest tradycyjna wysyłka deklaracji podatkowej listownie lub doręczenie osobiste, warto zaoszczędzić nieco czasu i wypełnić zeznanie podatkowe PIT 36L wygodnie - online.

Kogo dotyczy druk PIT 36L?

PIT 36L to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Polskie prawo dopuszcza, aby przedsiębiorcy samodzielnie wybrali dogodny dla siebie sposób opodatkowania. Do wyboru są cztery warianty:

 • skala podatkowa (zasady ogólne);

 • podatek liniowy;

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

 • karta podatkowa.

Deklaracja PIT-36L 2022/2023 jest przeznaczona dla:

 • osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach liniowych;

 • wspólników, którzy działają w spółkach osobowych;

 • osób, które uzyskują dochody z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 20 stycznia 2022 r. i zadeklarowały chęć opodatkowania podatkiem liniowym.

Działy specjalne produkcji rolnej to szczególna forma działalności rolniczej, podlegająca opodatkowaniu podatkiem PIT, a nie podatkiem rolnym. Do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się np. uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro” itd.

Deklaracja PIT 36L dotyczy zatem przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy jako formę opodatkowania dochodu. Żadna inna forma opodatkowania nie może być rozliczona na tej deklaracji podatkowej.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

W jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie metodę opodatkowania? Jeśli podatnik rejestruje działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego to oświadczenie o wyborze opodatkowania liniowego trzeba dokonać w CEiDG-1. Można to zrobić zarówno osobiście w urzędzie, listowanie jak i w formie elektronicznej. W przypadku kiedy podatnik nie dokonał zgłoszenia w tej formie – musi to zrobić nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeżeli podatnik chce zmienić formę opodatkowania obowiązującą w 2023 roku to musi poinformować o tym fakcie urząd skarbowy. Termin uzależniony jest od formy opodatkowania.

W przypadku zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy bądź ryczałt przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, w przypadku kiedy pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Jeśli przedsiębiorca chce zmienić formę opodatkowania, którą ma w formie karty podatkowej na inną to należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek najpóźniej do dnia 20-go stycznia roku podatkowego.

Czym jest podatek liniowy?

Podatek liniowy (nazywany również płaskim) charakteryzuje się tym, że podatnik zawsze odprowadza stałą kwotę opodatkowania, która wynosi 19%. Jest to korzystne rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, których dochody w PIT-36 mogłyby przekroczyć 18-procentową skalę podatkową co skutkowałoby tym, że cześć dochodów należałoby rozliczyć na zasadzie 32%.  Dlatego opodatkowanie metodą liniową będzie korzystne przede wszystkich dla tych przedsiębiorców, którzy uzyskują wysoki dochód (ale tylko z prowadzonej działalności gospodarczej), czyli dla tych którzy w przypadku skali podatkowej podlegaliby pod drugi próg podatkowy, czyli wspomniane 32%.

Podatek liniowy jest również korzystny dla osób, które dorabiają poza pensją. Co prawda w takim przypadku należy złożyć dwa PIT-y ( PIT-36L z działalności i PIT-37 z umowy o pracę), ale w ogólnym rozrachunku można sporo zaoszczędzić.

Opodatkowanie podatkiem liniowym jest niemożliwe, gdy samozatrudniony osiąga przychody ze współpracy z byłym lub obecnym pracodawcą. Jeśli wystąpi taka sytuacja wówczas podatnik jest zobowiązany wybrać inną formę opodatkowania.

PIT 36L a ulgi podatkowe

Sporym minusem korzystania z podatku liniowego jest wykluczenie z zastosowania szeregu ulg podatkowych oraz odliczeń. W deklaracji PIT 36L nie ma możliwości odliczenia wydatków na użytkowanie internetu, wydatków rehabilitacyjnych czy ulgi rodzinnej. Można za to od osiągniętego dochodu odliczyć:

- składki zapłacone na ubezpieczenie społeczne;

- ulgę na działalność badawczo – rozwojową;

-  darowizny na edukację, czy związane z COVID;

- składki odkładane na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE);

- ulgę termomodernizacyjną;

- odliczyć koszty uzyskania przychodów lub wysokość poniesionej straty (przychód podlega więc obniżeniu o koszty, jakie zostały poniesione celem jego uzyskania).

Z kolei od ustalonego podatku odliczyć można wyłącznie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- ulgę abolicyjną, która dotyczy przedsiębiorców, którzy uzyskują dochód za granicą.

Ważne! Warto wiedzieć, że korzystnie jest zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów. Wówczas obniżymy zarówno podstawę opodatkowania jak i podstawę samej składki zdrowotnej.

Podatek liniowy rozliczany na PIT-36L pozwala na odliczenie 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Jeśli w danym roku podatkowym podatnik nie uzyskał dochodu, nie ma obowiązku składnia deklaracji. Kiedy jednak poniósł straty, wówczas podatnik wykazuje je w deklaracji pit. Może odliczyć poniesioną startej w ciągu kolejnych pięciu lat, maksymalnie do 50% wysokości straty rocznie.

W przypadku podatku liniowego opodatkowaniu podlega dochód. Jest on wyliczany na podstawie odjęcia od przychodu kosztów jego uzyskania. Przychody oraz koszty ich uzyskania muszą być ewidencjonowane w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów (KPiR).

Rozliczenie wspólne a PIT 36L online

W przypadku rozliczania się za pomocą metody liniowej i składając do urzędu skarbowego deklarację PIT-36L, nie ma możliwości rozliczenia się:

 • wspólnie z małżonkiem,

 • jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

Nie ma możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy podatnik osiąga dochody z innego źródła, na przykład z umowy o pracę. W takiej sytuacji może skorzystać z powyższych możliwości. Należy jednak pamiętać, że wspólne rozliczenie czy odliczenie ulgi musi nastąpić wówczas na innym formularzu, niż PIT-36L.

Rozliczenie PIT 36L a inne źródła przychodów

W deklaracji PIT-36L wykazujemy tylko i wyłącznie przychody, które podatnik osiągnął w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli podatnik zdecyduje się na wybór podatku liniowego jako formy opodatkowania, musi mieć świadomość, że w deklaracji rocznej nie można łączyć innych źródeł przychodów. Oznacza to, że jeśli osiąga się przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz z umowy o pracę to należy rozliczyć te dochody na dwóch formularzach. Na jednym działalność gospodarczą ( PIT-36L) oraz dochody osiągnięte ze stosunku pracy na zeznaniu PIT-37.

Nie można również rozliczać części przychodów z działalności gospodarczej liniowo, a części na zasadach ogólnych. Podatek liniowy dotyczy wszystkich przychodów opodatkowanych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwe jest natomiast, by część przychodów została opodatkowana liniowo, a część ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową. Taka sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy dana osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i działalność w innej formie np. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej czy kapitałowej. Jednak również w takim przypadku konieczne będzie założenie dwóch odrębnych zeznań rocznych.

PIT-36L a nowy III próg podatkowy

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie liniowe często nie zwracają uwagi na progi podatkowe sądząc, że zawsze mają do zapłacenia 19% podatku. Jest jednak trzeci próg podatkowy, którego przekroczenie skutkuje koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty, tak zwanej daniny solidarnościowej. Danina solidarnościowa została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2019 roku. Dotyczy ona podatników, którzy przekroczyli granicę III progu, czyli osiągnęli dochód przekraczający rocznie milion złotych. W takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany złożyć dodatkową deklarację pit i zapłacić dodatkowe 4% podatku od nadwyżki ponad 1 mln zł.  Danina solidarnościowa dotyczy wszystkich podatników, a nie tylko liniowców, jednak w praktyce zazwyczaj to oni są zobowiązani ją zapłacić. Termin płatności pokrywa się z terminem podatkowym, czyli jest to 2.05.2023 roku. Niezapłacenie daniny solidarnościowej może skutkować naliczeniem karnych odsetek.

Załączniki do PIT-36L

Do deklaracji PIT-36L załącznikami są druki PIT/B oraz PIT/ZG.

 • PIT/B – zawiera informacje o wysokości osiągniętego dochodu lub straty w 2022 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Uwzględnione są dane dotyczące prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, przychody i koszty a także informacje dotyczące spółki, w której podatnik jest wspólnikiem.

 • PIT/ZG – druk ten przeznaczony jest dla osób, które wyjeżdżają sezonowo i otrzymują tam wypłatę albo osób, które choć mieszkają w Polsce, pracują w innym kraju. W tym załączniku wskazuje się informacje o wysokości dochodu z zagranicy (każdy kraj na osobnym formularzu) oraz wysokość pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Formularz PIT-36L online

Formularz PIT-36L można składać do urzędu skarbowego od 15.02.2023. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2023 r. Czas na złożenie deklaracji mija 2.05.2023 roku.  W roku gdy ostatni dzień kwietnia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, termin złożenia PIT 36L przypada w następny dzień roboczy. Niezłożenie zeznania podatkowego w terminie może skutkować nałożeniem kary finansowej na podatnika.

PIT-36L podobnie jak inne deklaracje podatkowe można wygodnie wysłać online. W takim przypadku datą złożenia formularza PIT-36L jest data poprawnej wysyłki deklaracji.

Zeznanie PIT-36L online można wypełnić z pomocą programu do PIT (na stronie znajduje się także dokładny instruktaż wypełnienia deklaracji). System podpowiada jak uzupełnić deklarację, a także sprawdzi jej poprawność. Druk pit można podpisać podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Za pośrednictwem systemu możliwa jest również korekta zeznania. Program automatycznie odlicza wybrane ulgi, kwotę wolną od podatku czy koszty uzyskania przychodu.

Po wypełnieniu formularza, deklarację wysyłana jest do urzędu skarbowego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Potwierdzeniem wpłynięcia formularza do systemu jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Dokument jest również generowany w formacie PDF.

Oczywiście można również druk wydrukować i osobiście lub listownie (jako złożenie liczy się data stempla pocztowego) dostarczyć do urzędu skarbowego. Warto jednak zaznaczyć, że najszybciej rozliczane są te deklaracje, które zostały przesłane internetowo.

Ważne! Nie wolno wysyłać deklaracji podatkowej poprzez email jako załącznik do poczty elektronicznej.

 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Składki ZUS wspólników spółki z o.o.