PIT-11 dla Ukraińca - rozliczenie
Redakcja
https://pexels.com/
podatnik.info

PIT-11 dla Ukraińca - rozliczenie

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  1. Obywatel Ukrainy może rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym, jeśli otrzyma od swojego pracodawcy PIT-11.
  2. Druk PIT-11 otrzymują obywatele Ukrainy będący polskimi rezydentami podatkowymi, niezależnie od tego, na podstawie jakiej umowy są zatrudnieni w Polsce.
  3. PIT-11 otrzymuje też ukraiński pracownik, niezależnie od rezydencji podatkowej, jeśli jest zatrudniony w Polsce na podstawie umowy o pracę.
  4. Cudzoziemcy, którzy osiągają dochód w Polsce, niezależnie od tego, czy są tutejszymi rezydentami podatkowymi, czy nie, rozliczając się z polskim fiskusem, mogą w niektórych sytuacjach skorzystać z ulg podatkowych.

Obywatele Ukrainy a rezydencja podatkowa

Sposób rozliczenia przez polski urząd skarbowy obywateli Ukrainy zależy od posiadanego przez nich statusu. W rozumieniu ustawy podatkowej taka osoba może być uznana za polskiego rezydenta podatkowego i podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Jeżeli jednak nie zostanie uznana za polskiego rezydenta podatkowego, wówczas podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. 

PIT-11 może otrzymać jednak nie tylko obywatel Ukrainy będący polskim rezydentem podatkowym, ale również osoba, która nie posiada takiego statusu, lecz jest zatrudniona w Polsce na przykład na podstawie umowy o pracę.

Kiedy obywatel Ukrainy jest polskim rezydentem podatkowym? 

O tym, gdzie należy płacić podatki, decyduje zasada rezydencji, czyli miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. Żeby obywatel Ukrainy był polskim rezydentem podatkowym, musi spełniać jeden z poniższych warunków:

  • posiadać na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych),
  • przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej 183 dni w roku podatkowym.

Za centrum interesów osobistych uznaje się więzi rodzinne, przynależność do organizacji, aktywność społeczną czy ognisko domowe. Centrum interesów gospodarczych to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, majątek ruchomy, nieruchomy, kredyty czy konta.

Ukrainiec zatrudniony na podstawie umowy zlecenie a rozliczenie PIT-11

Ukrainiec zatrudniony w Polsce na podstawie umowy zlecenie, który jest polskim rezydentem podatkowym, a więc przebywa w roku podatkowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni, rozliczany jest na zasadach ogólnych.

Pracodawca w takiej sytuacji zobowiązany jest za okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie wystawić PIT-11. W takim przypadku cudzoziemiec jest zobligowany do złożenia deklaracji podatkowej w polskim urzędzie skarbowym i rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Jeżeli jednak obywatel obcego państwa, w tym Ukrainy, jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie i nie posiada statusu rezydenta podatkowego w Polsce, wówczas powinien otrzymać od swojego pracodawcy druk IFT-1/IFT-1R.

Nierezydenci, którzy otrzymają taki formularz, nie są zobowiązani do sporządzania rocznej deklaracji podatkowej i wysyłania jej polskiemu fiskusowi. Rozliczają się oni wyłącznie w swoim kraju. Pracodawca obcokrajowca jest jednak zobowiązany do odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ukraiński pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę - jak rozliczyć PIT-11?

Jeżeli cudzoziemiec, w tym obywatel Ukrainy, jest zatrudniony w Polsce, na podstawie umowy o pracę, to niezależnie od jego rezydencji podatkowej, powinien być rozliczany na zasadach ogólnych. Pracodawca ukraińskiego pracownika na koniec roku podatkowego powinien przekazać mu PIT-11.

Ukraiński pracownik, który nie posiada statusu rezydenta podatkowego w Polsce, powinien otrzymać PIT-11 w przypadku kiedy uzyskuje dochód ze stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Obywatel Ukrainy, który otrzymał od swojego pracodawcy PIT-11 ma obowiązek rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym.

Jak rozliczyć PIT-11 dla Ukraińca?

Obywatel Ukrainy posiadający polską rezydencję podatkową, który otrzymał od swojego pracodawcy PIT-11 zobowiązany jest rozliczyć podatek dochodowy, niezależnie od źródła dochodów i kosztów uzyskania przychodów w polskim urzędzie skarbowym. W takiej sytuacji kwoty zawarte w PIT-11 należy wykazać w PIT-37.

Jeżeli cudzoziemiec dodatkowo prowadził na terenie Polski swoją działalność gospodarczą, wówczas wszelkie swoje dochody powinien wykazać w formularzu PIT-36.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania osób zagranicznych

W przypadku obywatela Ukrainy posiadającego status polskiego rezydenta podatkowego, rozliczenie przychodów w Polsce nie zwalnia go od odpowiedniego rozliczenia na terenie Ukrainy. Jednak osoba, która ma w Polsce centrum interesów osobistych lub przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni, a więc podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będzie musiała płacić tego samego podatku w Polsce i na Ukrainie. 

Umowy te nie dotyczą jednak przepisów związanych z koniecznością rozliczenia się z poszczególnymi urzędami skarbowymi, a więc tymi w Polsce i na Ukrainie. Jeżeli przepisy podatkowe zobowiązują cudzoziemca do złożenia deklaracji podatkowej w Polsce i na Ukrainie, powinien wykonać takie działanie, ponieważ w przeciwnym wypadku grozi mu odpowiedzialność karna.

Czym różni się IFT-1 od IFT-1R?

Dokument IFT-1 jest wystawiany przez pracodawcę, a więc płatnika składek na wniosek pracownika w terminie maksymalnie 14 dni. Z kolei IFT-1R to deklaracja, która jest sporządzona przez pracodawcę, a więc przez płatnika składek na koniec roku podatkowego i jest odpowiednikiem druku PIT-11.

IFT-1R otrzymują cudzoziemcy, którzy nie mają statusu polskiego rezydenta podatkowego. Jeżeli więc obywatelowi Ukrainy jego polski pracodawca przekazał ten dokument, jest on zobowiązany do tego, aby rozliczyć się wyłącznie na Ukrainie.

Do jakiego urzędu skarbowego wysłać PIT cudzoziemca?

Jeżeli ukraiński pracownik w danym roku podatkowym uzyskuje dochód na podstawie umowy o pracę, wówczas jego dochody, a także koszty ich uzyskania, należy wykazać w formularzu PIT-11. Cudzoziemcy zatrudnieni w naszym kraju, będący polskimi rezydentami podatkowymi rozliczają się z polskim fiskusem.

Dlatego w takim przypadku, deklarację należy wysłać do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania cudzoziemca. Rubryka dotycząca miejsca zamieszkania powinna być uzupełniona adresem cudzoziemca w naszym kraju.

Cudzoziemcy posiadający certyfikat rezydencji z innego kraju, którzy nie są rezydentami Polski, rozliczają się w krajowym urzędzie skarbowym. W takim przypadku pracodawca powinien przekazać deklarację urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, a także na adres zagraniczny cudzoziemca.

Ulgi podatkowe dla obywateli Ukrainy

Osoby fizyczne, których dochód podlega opodatkowaniu przez urzędy skarbowe w Polsce, niezależnie od tego, czy mają polską rezydencję podatkową, czy też nie, pod pewnymi warunkami mogą skorzystać z niektórych ulg podatkowych w Polsce.

Na przykład mogą skorzystać z ulgi internetowej czy prorodzinnej, jeśli podczas składania zeznania podatkowego do urzędu skarbowego posługują się deklaracją PIT-36 lub PIT-37.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!