Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Nowy rząd musi przeprowadzić radykalne reformy
http://sxc.hu/

Nowy rząd musi przeprowadzić radykalne reformy

Likwidacja przywilejów emerytalnych, uproszczenie i skrócenie procesu dochodzenia należności, zwiększenie efektywności zamówień publicznych czy stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu stanowienia prawa to tylko niektóre z 35 rekomendacji, do realizacji których wzywa rząd PKPP Lewiatan w ogłoszonej „Białej Księdze".

Nowe miejsca pracy

- Aby pomóc rządowi i tym samym sobie, przedstawiamy rekomendacje regulacji, które wynikają z wieloletnich doświadczeń przedsiębiorców i współpracujących z nimi ekspertów. Mamy nadzieję, że rząd poważnie weźmie je pod uwagę i korzystając z naszych propozycji przystąpi do działania - mówi Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

Jeżeli chcemy tworzyć nowe miejsca pracy i przyspieszyć wzrost produktywności, musimy z jednej strony zwiększyć popyt na pracę, zwiększając inwestycje, a z drugiej - zwiększyć podaż pracy, wzmacniając motywacje do pracy i kwalifikacje zarówno osób pracujących, jak i biernych zawodowo. Musimy stworzyć warunki, dzięki którym wzrośnie skłonność firm do inwestowania i do zatrudniania przez odpowiednie regulacje dotyczące rynku pracy.

Mniej biurokracji

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan widzi szansę związaną z nową kadencją rządu i parlamentu. Uważamy, że szczególnie w kontekście narastającego osłabienia gospodarczego w Europie i na świecie, musimy zrobić wszystko, aby polska gospodarka, a tym samym polskie społeczeństwo, miały szanse na wykorzystanie swojego potencjału. Dlatego przedstawiamy 35 rekomendacji, które nowy rząd powinien podjąć i wspólnie z parlamentem zrealizować w pierwszym roku swojego działania. Realizacja tych zadań to klucz do utrzymania wzrostu gospodarczego w Polsce i trwałego rozwiązania problemu narastania zadłużenia w finansach publicznych. Leży ona zarówno w interesie przedsiębiorców, czyli inwestorów i pracodawców, którzy pragną rozwijać swoje firmy, jak i pracowników, którzy chcą lepiej zarabiać. A także rządu, który odpowiada za finanse publiczne, których stan zależy także od sytuacji w gospodarce. Aby zrealizować powyższe zadania, rząd powinien poprawić regulacje prawne i zwiększyć efektywność instytucji publicznych obsługujących gospodarkę.

Priorytetem łatwa działalność gospodarcza

Rekomendacje PKPP Lewiatan nie wyczerpują wszystkich niezbędnych zmian regulacyjnych, ale ich wdrożenie pomogłoby znacząco poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju utrzymując tym samym wzrost gospodarczy i trwale przeciwdziałając pogarszaniu sytuacji finansów publicznych.

PROPOZYCJE ZMIAN:
1. POLITYKA GOSPODARCZA
- Wprowadzenie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym
- Profesjonalizacja nadzoru właścicielskiego nad spółkami z większościowym udziałem skarbu państwa
- Stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu stanowienia prawa
- Reforma ustawy o działach w administracji publicznej umożliwiająca stworzenie ministerstwa przedsiębiorczości
2. PODATKI
- Zmiana zadań ministra finansów w obszarze tworzenia przepisów podatkowych
- Reforma podatków dochodowych
- Ułatwienia w uzyskaniu zwrotu VAT
3. RYNEK PRACY
- Zwiększenie aktywizacji zawodowej
- Powiązanie pomocy społecznej z aktywizacją zawodową
- Ograniczenie biurokracji i zmniejszenie kosztów administracyjnych związanych z zatrudnieniem
4. STOSUNKI PRACY
- Wprowadzenie zmian w przepisach o czasie pracy
- Urealnienie wpływu instytucji dialogu społecznego i organizacji pracodawców na regulacje zasad funkcjonowania rynku pracy i stosunków pracy oraz polityki publicznej w tym obszarze
5. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
- Likwidacja przywilejów emerytalnych
- Stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego
- Upowszechnienie kształcenia przez całe życie
- Ograniczenie rent rodzinnych dla osób w wieku produkcyjnym
- Dostosowanie rent z tytułu niezdolności do pracy do nowego systemu emerytalnego
- Racjonalizacja zasiłków dla bezrobotnych
- Stworzenie równych warunków dla wszystkich podmiotów oferujących indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego
- Wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
6. PRAWO GOSPODARCZE
- Opracowanie rozwiązań regulujących zasady i funkcjonowanie grup kapitałowych
- Dokończenie prac nad regulacjami kk w zakresie odpowiedzialności członków zarządu
- Stworzenie systemu promocji polskiej gospodarki
- Uproszczenie i skrócenie procesu dochodzenia należności
- Uproszczenie i odformalizowanie procedury upadłościowej
- Zwiększenie efektywności zamówień publicznych
7. ENERGETYKA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- Uwolnienie rynku gazu
- Uproszczenie systemu sprawozdawczości i systemu opłat za zanieczyszczanie środowiska
- Wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej
- Pomoc dla przemysłów energochłonnych z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej na skutek działania europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS)
- Zwolnienie przemysłów energochłonnych od akcyzy dla energii elektrycznej
- Opracowanie narodowego programu wydobycia gazu łupkowego
8. FUNDUSZE EUROPEJSKIE
- Wprowadzenie mechanizmów monitorowania i oceny efektywności instytucji wdrażających wsparcie z funduszy europejskich
- Odbiurokratyzowanie funduszy europejskich - wsparcie przedsiębiorstw
9. SZKOLNICTWO NIEPUBLICZNE
- Równouprawnienie publicznego i niepublicznego szkolnictwa wyższego.

 Pełna treść Białej Księgi TUTAJ.


Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Zainteresuje cię także