Nowe stawki karty podatkowej 2024 rok
Podatnik.info
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Nowe stawki karty podatkowej 2024 rok

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Od 1 stycznia 2024 roku polskich podatników czekają liczne zmiany. Większość z nich dotyczy nowych stawek potrzebnych do prawidłowego obliczenia podatku. Poszczególne stawki oblicza się na podstawie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Limity wzrastają, więc trzeba się przygotować na odprowadzanie większych podatków.

W przypadku opodatkowania kartą podatkową wysokość podatku jest ustalana odgórnie dlatego też z początkiem nowego roku zwykle stawki mogą uleć zmianie. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2024 r. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (w tym miejscu znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen.

Stawki karty podatkowej na 2024 są wyższe od stawek z 2023 roku.

Oznacza to, że przedstawiciele takich zawodów jak fryzjerki, kosmetyczki, krawcowe, ślusarze, budowlańcy i inni rzemieślnicy, taksówkarze, weterynarze, lekarze, przedstawiciele usług w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, czy przedstawiciele usług edukacyjnych zapłacą więcej.

Ile dokładnie wynoszą stawki karty podatkowej w 2024 roku? Wyjaśniamy w artykule.

Co to jest karta podatkowa?

W polskim systemie podatkowym istnieje kilka możliwości wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Obecnie podatnicy mogą korzystać z czterech form opodatkowania. Są to:

 • zasady ogólne;
 • podatek liniowy;
 • ryczałt ewidencjonowany;
 • karta podatkowa.

Jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej jest karta podatkowa. O tej metodzie mówi się, że jest to jedna z „najprostszych forma opodatkowania”.

Jednak co ważne, zgodnie z zasadami Polskiego Ładu od 2022 roku nie można już wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania.

Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać podatnicy, którzy zdecydowali się na tą formę opodatkowania w 2021 roku.

Przedsiębiorca, który wybrał formę opodatkowania kartą podatkową nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości - nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów ani składać zeznań podatkowych. Podatek dochodowy w jego przypadku nie zależy od dochodów.

Karta podatkowa jest korzystna dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają niewielu pracowników. Stawka miesięczna podatku jest z góry ustalana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, który kieruje się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą zatrudnionych pracowników, a także liczbą mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

Jako, że kwota podatku nie jest zależna od dochodów, może mieć znaczenie przy prowadzeniu niektórych usług, w których przedsiębiorca osiąga wysokie zarobki. Jednak w przypadku, kiedy działalność gospodarcza przyniesie stratę, podatek i tak będzie musiał być zapłacony.

Opodatkowanie kartą podatkową

Istnieje kilka warunków, które należało spełnić, aby móc korzystać z karty podatkowej:

 • działalność gospodarcza musi być prowadzona na terytorium Polski;
 • należy złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej;
 • trzeba prowadzić działalność gospodarczą kwalifikującą się do rozliczania kartą podatkową;
 • należy upewnić się, że małżonek nie prowadzi podobnej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub ryczałtem.

Ponadto przedsiębiorca, który chciał skorzystać z karty podatkowej nie mógł:

 • wytwarzać produktów, które są obłożone akcyzą;
 • korzystać z usług osób niezatrudnionych na umowę o pracę poza usługami specjalistycznymi;
 • przedsiębiorca nie może prowadzić innej działalności gospodarczej poza wskazaną w zgłoszeniu.

Jeśli przedsiębiorca chciał skorzystać z opodatkowania kartą podatkową to musiał spełnić wszystkie powyższe warunki. Jak już wspomniano w artykule, obecnie nie można już wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania.  Podatnik, który z jakichkolwiek przyczyn zaprzestał stosowania tej formy opodatkowania również nie może powrócić do jej stosowania.

Karta podatkowa obowiązuje jednak nadal wszystkich podatników, którzy zdecydowali się na nią do grudnia 2021 roku.

Stawki karty podatkowej

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej określana jest według decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego. Aby określić prawidłową stawkę jednej z najprostszych form opodatkowania dla danej działalności bierze się pod uwagę:

 • o jaki rodzaj prowadzonej działalności chodzi;
 • jaka jest liczba zatrudnionych;
 • jaka jest liczba mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności;
 • jakie są stawki miesięczne lub granice stawek określonych w tabelach wskazanych w załączniku nr 3 do ustawy;
 • pod uwagę bierze się obniżki stawek karty podatkowej z uwagi na ukończenie 60. roku życia czy orzeczenie stopnia niepełnosprawności;
 • rozpatruje się również indywidualne wnioski podatników, na przykład z powodu zbyt wysokiej stawki podatku w porównaniu do rozmiaru prowadzonej działalności.

Wysokość podatku dochodowego w ramach karty podatkowej ustalana jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego na dany rok. To oznacza, że decyzja w sprawie wysokość podatku dochodowego w ramach karty podatkowej jest wydawana co roku.

Stawki karty podatkowej 2024 rok

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów (obwieszczenie Ministra Finansów z 15 listopada 2023 r. (opublikowanym w Monitorze Polskim z 24 listopada 2023 r. - poz. 1279) stawka karty podatkowej w 2024 roku wzrośnie o ok. 13,2% w porównaniu do obowiązujących stawek w 2023 roku.

Stawka jest obliczana na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W latach 2015, 2016, 2017 stawki karty podatkowej nie zmieniały się.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 ceny wzrosły o 13,2% w porównaniu do takiego samego okresu roku poprzedniego - zatem i stawki karty podatkowej w 2024 roku wzrosną mniej więcej (z uwagi na zasady zaokrąglania kwot stawek nie zawsze będzie możliwy wzrost dokładnie o 13,2%) w takim samym stopniu.

Wybrane stawki karty podatkowej na 2024 rok

Dla przykładu:

- szewc (wykonujący - tzw. szewstwo naprawkowe) w małej miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2024 roku 172 zł miesięcznie (w 2023 roku płaci 152 zł miesięcznie);

- złotnik-jubiler, który nie ma pracowników i świadczy usługi w miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców (także powyżej 50 tys. mieszkańców) zapłaci w 2024 r. 682 zł miesięcznie (w 2023 roku płaci 603 zł miesięcznie);

- fryzjer męski w miejscowości od 5-50 tys. mieszkańców z 1 pracownikiem zapłaci w 2024 roku 440 zł miesięcznie (w 2023 roku płacił 389 zł miesięcznie);

- usługi osób fizycznych w zakresie edukacji na udzielanie lekcji na godziny (do 48 godzin lekcji miesięcznie według  stawek karty podatkowej 2024 roku płaci 6,20 zł za każdą godzinę);

- świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (lekarz do 48 godzin pracy miesięcznie według stawek karty podatkowej zapłaci 19,30 za każdą godzinę);

- świadczenie usług weterynaryjnych (weterynarz do 48 godzin pracy miesięcznie według stawek karty podatkowej zapłaci 10,90 zł za każdą godzinę pracy).

Wśród innych działalności są m.in. usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, czy sprzedaż posiłków domowych, opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi i wiele innych.   

Zmiana stawki podatku

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej muszą pamiętać o konieczności informowania Naczelnika Urzędu Skarbowego o ewentualnych zmianach, które zajdą w jego działalności w stosunku do stanu przedstawionego we wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej, które mają wpływ na wysokość podatku dochodowego. Na wysokość podatku składają się różne czynniki, dlatego też podatnik nie jest w stanie ustalić go samodzielnie.

Zmiany te dotyczą m.in.:

 • stanu zatrudnienia;
 • miejsca, gdzie prowadzona jest działalność;
 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności;
 • liczby stanowisk na parkingu;
 • liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych;
 • liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i usług weterynaryjnych;
 • liczby sprzedawanych posiłków domowych;
 • liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi;
 • liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji;
 • innych okoliczności mających wpływ na wysokość podatku w ramach karty podatkowej.

Wielkie zmiany powinny być uzupełnione w formie formularza PIT-16Z – informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności.

Wniosek można wysłać do Naczelnika Urzędu Skarbowego elektronicznie.

Zawiadomienie należy złożyć w terminie 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności powodujących zmianę wysokości opodatkowania. Zmiana wysokości podatku w formie karty podatkowej nastąpi od miesiąca, w którym zaszła okoliczność, która wpływa na zmianę. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej za ten miesiąc zostanie wyliczony:

 • do momentu zmiany – czyli schemat 1/30 dotychczasowej należnej karty podatkowa za każdy dzień
 • od dnia zmiany – czyli schemat 1/30 zmienionej stawki za każdy dzień po zmianie.

Ważne! Jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje w odpowiednim terminie organu podatkowego o wskazanym zdarzeniu, to jego karta podatkowa wygaśnie i będzie mógł rozliczać podatek na zasadach ogólnych za cały rok.

Zeznanie podatkowe a karta podatkowa

Podatnicy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie w formie karty podatkowej, są zwolnieni z obowiązku składania zeznań podatkowych. Są również zwolnieni z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej podatnik ma obowiązek płacić podatek określony w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego:

 • do 7. dnia następującego po miesiącu, za który jest należna karta podatkowa
 • za grudzień danego roku w terminie do 28 grudnia danego roku.

Nie ma możliwości kwartalnych wpłat.

Podatnicy, którzy zdecydują się na kontynuowanie opodatkowania w formie karty podatkowej to dnia otrzymania decyzji ustalającej kwotę podatku na dany rok wpłacają kwotę w wysokości stawki za poprzedni rok.

Podatek dochodowy, który wynika z karty podatkowej nie jest pomniejszany o:

 • składki na ubezpieczenie społeczne;
 • stratę poniesioną w ramach prowadzonej działalności.

Jak przejść na opodatkowanie kartą podatkową?

Jak już zostało wspomniane, od 1 stycznia 2022 r. podatnicy nie mogą wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania. Nie mogą też dokonać zmiany formy opodatkowania na kartę podatkową. Opodatkowanie w tej formie przysługuje jedynie podatnikom, którzy rozliczali się w ten sposób na dzień 31 grudnia 2021 r.

Podatnicy chcący zrezygnować z karty podatkowej, mają na to czas tylko do 20 stycznia roku kalendarzowego. W tym celu należy złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania.

Pamiętamy o tym, że zmiana działa w jedną stronę i nie można obecnie wybrać opodatkowania kartą podatkową.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!