Niezbędnik podatnika - PIT-37
Mateusz Herold
http://sxc.hu/

Niezbędnik podatnika - PIT-37

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Dla kogo jest PIT-37?

PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, którzy w danym roku podatkowym, wygenerowali przychód.  Pozwala on na rozliczenie podatku na 3 sposoby. Możemy złożyć deklarację indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jak osoba samotnie wychowująca dziecko. Ministerstwo Finansów wyszczególnia również kilka innych warunków, które należy spełnić, żeby wypełnić deklarację PIT-37:

 1. Przychód musi pochodzić ze źródeł, które są położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To znaczy, deklarację muszą złożyć wszystkie osoby, które otrzymały:
 • wynagrodzenie ze stosunku pracy. W tym również spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • emerytury lub renty – wliczają się również renty strukturalne, jak i socjalne;
 • świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne;
 • należności z tytułu przynależności do rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub takich, które zajmują się produkcją rolną;
 • stypendia;
 • zasiłek pieniężny z tytułu ubezpieczenia społecznego,
 • przychody z działalności osobistej, jak np. umowy zlecenia, kontrakty menadżerskie, działalność sportowa, zasiadanie w radach nadzorczych, pełnienie obowiązków społecznych;
 • przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych;
 • należność z umowy aktywizacyjnej;
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • należność za pracę osobom, które są tymczasowo aresztowane bądź skazane.
 1. Kolejnym warunkiem do rozliczenia deklaracji PIT-37 przez płatnika jest: nie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, które są opodatkowane przy uwzględnieniu zasady skali podatkowej.
 2. Podatnicy nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów, dochodów pochodzących małoletnich dzieci.
 3. Dochody nie mogą być obniżane o straty z lat ubiegłych.
 4. Podatnik nie odlicza tak zwanego minimalnego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30g ustawy.

 

Rozliczenie PIT z małżonkiem

Ustawodawca pozwala na wypełnienie rocznej deklaracji podatkowej wspólnie ze swoim małżonkiem. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego rozwiązania należ pamiętać o kilku warunkach wyszczególnionych przez Ministerstwo Finansów:

 1. małżonkowie muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (o którym mowa w art.3 ust.1 ustawy);
 2. muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy – czyli małżonkowie, którzy są świeżo po ślubie i nie minął pełny rok podatkowy, póki co muszą rozliczyć się indywidualnie;
 3. muszą posiadać wspólność majątkową, również przez minimum cały rok;
 4. mogą rozliczyć PIT wspólnie, jeżeli do żadnego z małżonków, w danym roku podatkowym, nie mają zastosowania następujące przepisy:
 • o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz innych z działów specjalnych produkcji rolnej (art. 30c ustawy);
 • o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych;
 • Ustawy o podatku tonażowym;
 • Ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Małżonkowie, którzy spełniają wszystkie warunki mogą rozliczyć się na wspólnej deklaracji podatkowej i są opodatkowywani od łącznej sumy dochodów (ustalonych z art. 9 ust 1 i 1a ustawy) jeżeli wcześniej odliczą osobno kwot określone w art. 26 ustawy.

Rozliczanie PIT osoby samotnie wychowującej dzieci

Rodzice, którzy samotnie wychowują dzieci, mogą skorzystać z dodatkowych benefitów podczas rozliczania rocznej deklaracji podatkowej. Ten rodzaj PIT-u wypełniają osoby, które są: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Rodzic bądź opiekun prawny musi spełnić dodatkowe warunki określone w ustawie:

 1. Samotnie wychowywanie dzieci:
 • Małoletnich;
 • Bez względu na ich wiek, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały dodatek/zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną;
 • Do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświaty lub szkolnictwa wyższego.
 1. Do rodzica i do dziecka, w danym roku podatkowy, nie mają zastosowania przepisy:
 • Ustawa dotycząca opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej (art. 30c ustawy);
 • Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowy, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych;
 • Ustawy o podatku tonażowym;
 • Ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Rodzice i opiekunowie prawni samotnie wychowujące dzieci, którzy spełniają powyższe warunki, mogą, na swój wniosek – określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów, z ty, że do dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie (np. wygranych w grach liczbowych itp.) oraz nie dotyczą dochodów uzyskanych przez pełnoletnie dziecko.

Deklaracja PIT-37

Deklaracja podzielona jest na 15 części – oznaczone są one literami alfabetu od A do O. Każda z części charakteryzuje się innym typem informacji. Poniżej omawiamy, kolejno, wszystkie z nich.

Cześć A

Podatnik musi podać dokładny adres rejonowego urzędu skarbowego, do którego przynależy oraz wybrać cel złożenia PIT. Mamy dwie opcję: złożenie zeznania (jeżeli składamy je po raz pierwszy w danym roku podatkowym) albo korekta zeznania (jeżeli chcemy dokonać poprawek w złożonej już przez nas deklaracji)

Cześć B

W tej części podatnik musi podać dokładny i aktualny adres zamieszkania oraz informacje osobowe, które znajdują się w aktualnym dowodzeni osobistym. Część B.2 wypełniamy tylko jeżeli wybierzemy wspólne rozliczenie z małżonkiem. W przypadku gdy podatnik wybierze sposób rozliczenia jako samotna matka, to cześć B.2. go nie dotyczy. Rozliczający, którzy wybrali opcję rozliczenia dla wdów oraz wdowców nie wypełniają pozycji od 26 do 34.

Cześć C

W częściach C.1. oraz C.2. (C. 2. Dotyczy tylko rozliczenia z małżonkiem) podatnik musi wykazać kwoty przychodów, koszty ich uzyskania, dochody lub straty oraz kwoty, które zostały pobrane na poczet zaliczek.

Cześć D

Podatnik zobowiązany jest do wypełnienia doliczeń z tytułu składek na ubezpieczanie społeczne – tyczy się to pozycji 97 i 98. Powinny zostać odliczone również składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób, które z nim współpracują – zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej przepisami o ubezpieczeniu społecznym.

Cześć E

W części E musimy podać podstawę obliczenia podatku, w zależności od podatników rozliczające swoje dochody. Dla podatników rozliczających się (wszystkie kwoty należy zaokrąglić do pełnych złotych):

 • Indywidualnie – należy wpisać kwotę z pozycji 102 pomniejszoną o kwotę z pozycji 103.
 • Łącznie z małżonkiem – należy wpisać połowę kwoty obliczonej jako różnice kwoty z pozycji 102 i 103.
 • W sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci – należy wpisać połowę kwoty obliczonej jako różnica kwoty z pozycji 102 i 103.

Część F

W tej części należy podać sumę składek, które były przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne (pozycja 107 i 108).

Część G

Podatnik, w tej części, muszą obliczyć zobowiązanie podatkowe – czyli podatek należny. W pozycji 113 powinien zostać wpisany podatek należny zaokrąglony do pełnych złotych (jeżeli liczba po przecinku jest mniejsza lub równa 50 gr to zaokrągla się w dół, a jeżeli jest większa o zaokrągla się w górę).

Część H

W części H powinny zostać uwzględnione zwroty z tytułu ulgi na dzieci. W pozycjach 116 i 117 powinny zostać wykazane kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – te, które zostały zapłacone w roku podatkowym i podlegają odliczeniu. Kwoty powinny zostać pomniejszone o te, które zostały pomniejszone o składki odliczone w PIT-36L, PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A. W kolejnych pozycjach (118 i 119) podatnicy powinni wykazać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci a kwotą ulgi, która została uwzględniona w części F.  W ostatniej rubryce z części „H” podaje się sumę wszystkich składek.

Część I

Część I przeznaczona jest dla podatników, którzy uzyskali dochód (przychód) z odsetek i dyskonta papierów wartościowych, dywidend itp. (wszystkie podmioty wyszczególnione są w Art. 45 ust. 3c ustawy).

Część J

Podatnik może przekazać 1% należnego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) – lista organizacji znajduje się na oficjalnej stronie ministerstwa. Przed wpisaniem odpowiedniej organizacji należy sprawdzić czy w dalszym ciągu znajduje się ona na liście i czy numer KRS jest taki sam.

Część K

Część K stanowi informacje uzupełniające do części J. Podatnik może podać szczegółowe informacje dotyczące cele przekazania 1% podatku.

Część L

Jeżeli podatnik dołącza załączniki do deklaracji podatkowej, powinien w tej części zaznaczyć, rodzaj i ilość załączników. Ich rodzaje są opisane w poniższej części artykułu.

Część M

W części M podatnik może podać numer konta osobistego, na które ma być zwrócona nadpłata podatku. Ważne jest, aby w przypadku kont zagranicznych wpisać numer SWITF, który stanowi identyfikator banku za granicą i jest niezbędny do poprawnego zwrotu pieniędzy na konto.

Część N

Jeżeli podatnik posiada Kartę Dużej Rodziny uprawniony jest do dodatkowych bonifikat z tego tytuły.

Część O

Ta część powinien zostać złożony podpis/podpisy pod oświadczeniem. Jeżeli podatnik sam składa deklarację (zaznaczono w pozycji 6 kwadrat numer 1, 3 lub 4) powinien być tylko jego podpis. Jeżeli rozlicza się wspólnie z małżonkiem (w pozycji 6 zaznaczono kwadrat numer 2), powinny znaleźć się podpisy obu osób. Tą część wypełniamy również, jeżeli wyznaczamy pełnomocnika, który jest upoważniony do złożenia za nas deklaracji podatkowej.

Załączniki do deklaracji PIT-37

Do deklaracji PIT-37 podatnik może dołączyć następujące załączniki:

1)    PIT/O – załącznik przeznaczony jest dla osób dokonujących odliczeń od dochodu:

 • Kwot darowizn;
 • Wydatków na cele rehabilitacyjne;
 • Wydatków z tytułu użytkowania Internetu;
 • Wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego.

Lub od podatku – np. z tytułu wychowywania dzieci (z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych).

2)    PIT/D – załącznik składają osoby, które za dany rok podatkowy chcą dokonań odliczeń od dochodu lub podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych. W to wlicza się odliczania z tytułu spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe. Jest to tak zwana ulga odsetkowa.  

 Najszybszy sposób na PIT-37

W rozliczeniu PIT-37 pomoże Ci program PIT pro 2023/2024 od Podatnik.info. Intuicyjny kreator w łatwy i szybki sposób przeprowadzi Cię przez rozliczenie deklaracji. Program przedstawi Ci zniżki, z których możesz skorzystać oraz wygeneruje dla Ciebie gotowy PIT, który będziesz mógł wysłać bezpośrednio do Ministerstwa Finansów lub wydrukować. Poniżej znajdziesz filmik, który wyjaśnia jak skorzystać z programu:

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!