Najczęściej fiskusa oszukują mali przedsiębiorcy
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Najczęściej fiskusa oszukują mali przedsiębiorcy

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacje poselską nr 4891 ujawniło grupy podatników, którzy mogą być szczególnie narażeni na kontrolę skarbową ze względu na istnienie dużego prawdopodobieństwa ukrywania przez nich własnych dochodów.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W ostatnim okresie wiele kontrowersji wzbudziło istnienie instrukcji, przygotowanej przez resort finansów dla pracowników skarbówki. Jej celem było wskazanie urzędnikom potencjalnie najbardziej prawdopodobnych grup osób, których zarobki pochodzą z nieujawnionych źródeł.

Wytyczne Ministerstwa mają ułatwić pracę urzędników

W związku z powyższym dwójka posłów w złożonej interpelacji wyraziła wątpliwości, czy sporządzenie tego rodzaju dokumentu nie łamie konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa. Parlamentarzyści zwrócili się do Ministra Finansów z zapytaniem, jakie grupy podatników zostały wskazane w wyżej wymienionej instrukcji oraz jakimi kryteriami kierowano się przy ich wyborze (np. czy resort przeprowadził badania ilościowe).

W odpowiedzi Ministerstwo Finansów podkreśliło, że głównym celem przygotowania wytycznych dla urzędników przeprowadzających kontrole skarbowe jest zapewnienie jednolitego podejścia organów podatkowych do problematyki nieujawnionych źródeł przychodów. W dokumencie określono m. in. zasady współpracy pomiędzy urzędami oraz regulacje prawne, na podstawie których mają odbywać się kontrole. Sporządzając instrukcję resort wskazał jedynie przykładowe obszary zainteresowania fiskusa. Określono je na podstawie dotychczasowych doświadczeń pracowników skarbówki.

Ponad połowa kontrolowanych mikroprzedsiębiorców zaniża wysokość osiągniętych zysków

Z danych resortu wynika, że spośród kontrolowanych osób najczęściej swoje rzeczywiste zarobki ukrywają podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, w tym prowadzonej osobiście – 61,8 proc. Tak więc mali przedsiębiorcy stanowią największą grupę osób uchylających się od opodatkowania. W składanych deklaracjach najczęściej wykazują oni stratę lub niskie dochody, a jednocześnie dysponują znacznymi sumami pieniędzy. Przeznaczają je m. in. na inwestycje budowlane, zakup nieruchomości, kupno papierów wartościowych na rynkach finansowych lub gromadzą środki pieniężne na lokatach bankowych.

Oto wszystkie grupy podatników mogących ukrywać własne dochody, które zostały wymienione w przygotowanej przez Ministerstwo Finansów instrukcji:

• nabywcy nieruchomości o znacznej wartości,
• osoby kupujące dobra luksusowe, np. jachty, łodzie motorowe, drogie samochody, samoloty, drogi sprzęt elektroniczny, antyki, dzieła sztuki, wyroby jubilerskie, wyposażenie wnętrz itp.,
• nabywcy luksusowych usług (np. wycieczek zagranicznych),
• inwestorzy giełdowi,
• osoby posiadające znaczne lokaty bankowe oraz rachunki w wielu bankach,
• nabywcy znacznych ilości udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,
• właściciele nowo powstałych firm, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych – w kręgu zainteresowania powinni znaleźć się przedsiębiorcy likwidujący firmy po krótkim okresie ich działania, a następnie zakładający nowe podmioty działające w tej samej lub pokrewnej branży,
• przedsiębiorcy stale ponoszący stratę z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykazujący bardzo niskie dochody, a jednocześnie nabywający mienie znacznej wartości,
• osoby niedeklarujące żadnych dochodów, a ponoszące znaczne wydatki,
• osoby młode, nabywające nieruchomości oraz inne dobra ruchome o znacznej wartości,
• darczyńcy i pożyczkodawcy znacznych wartości,
• uczestnicy fikcyjnych transakcji (tzw. słupy) oraz osoby firmujące cudzą działalność gospodarczą,
• przedstawiciele tzw. wolnych zawodów (np. lekarze, prawnicy, ekonomiści, inżynierowie, architekci, geodeci, rzecznicy patentowi, tłumacze, księgowi),
• osoby wpłacające kaucje sądowe o znacznej wartości,
• urzędnicy administracji publicznej i samorządowej podejrzani o działania korupcyjne lub postrzegane jako niewspółmiernie majętne w porównaniu z ich oficjalnym wynagrodzeniem,
• osoby mające dostęp do informacji finansowych, które mogą być przedmiotem zainteresowania innych podmiotów (członkowie zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych, menadżerowie, dyrektorzy przedsiębiorstw),
• prezesi spółdzielni mieszkaniowych, członkowie komisji przetargowych lub inne osoby mające bezpośredni wpływ na wyniki przetargów),
• członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek handlowych zarejestrowanych w tzw. rajach podatkowych oraz osoby współdziałające z tymi firmami,
• osoby zaniżające przychody z działalności gospodarczej, nieposiadające kas fiskalnych, w tym w szczególności działające w handlu na bazarach oraz osoby świadczące usługi dla ludności, tj. budowlane, gastronomiczne, przewozowe, związane z kulturą fizyczną itp.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak prawidłowo zapłacić dopłatę podatku za 2020?