Mały ZUS Plus 2023 - ważne zmiany
Podatnik.info
http//:sxc.hu/
Podatnik.info

Mały ZUS Plus 2023 - ważne zmiany

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Mały Zus Plus (MZ+) to program dla przedsiębiorców w ramach którego mogą oni płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne. To spore udogodnienie mając na uwadze, że ulga dotyczy często tych przedsiębiorców, którzy nie osiągają jeszcze wysokich przychodów. Dzięki niższym składkom mogą oni zaoszczędzić na comiesięcznych opłatach, a to daje im możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez nadmiernego obciążenia finansowego.

Mały Zus Plus – dla kogo?

Program Mały ZUS Plus obowiązuje od 1 lutego 2020 roku. Aby z niego skorzystać i opłacać niższe składki należy spełnić dwa kluczowe warunki. Jakie?

 • roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 tys. zł,

 • działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym była prowadzona przez co najmniej 60 dni kalendarzowych.

Kiedy nie obowiązuje Mały ZUS Plus 2023 r?

Mały ZUS Plus nie obowiązuje w sytuacji, kiedy:

 • przedsiębiorca dopiero zaczął prowadzić swoją działalność  gospodarczą (w pierwszym roku);

 • jeśli przedsiębiorca spełnia warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia;

 • jeśli przedsiębiorąca rozlicza się na karcie podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z VAT;

 • przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, na przykład jako wspólnik spółki jawnej;

 • przedsiębiorca wykonuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej te same zadania, które wykonywał na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS Plus nie obejmuje składki zdrowotnej

Co ważne, Mały ZUS Plus nie obejmuje składki zdrowotnej, należy ją opłacać w normalnej wysokości. Program obejmuje jedynie składki na ubezpieczenia społeczne.

Z Mały ZUS Plus można korzystać również wtedy, kiedy przedsiębiorca korzystał wcześniej z Ulgi na start oraz z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy.

Mały ZUS Plus nie dla niektórych zawodów

Warto również zaznaczyć, że z ulgi nie skorzystają przedstawiciele niektórych zawodów. Mały ZUS Plus nie obowiązuje z tytułu wykonywania działalności gospodarczej:

 • jako twórca, artysta,

 • jako osoba wykonująca wolny zawód,

 • jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.

 • jako osoba, która prowadziła publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Jak obliczyć roczny przychód?

Dla osób, które w poprzednim roku kalendarzowym rozliczały się z podatku na zasadach ogólnych (podatek według skali) albo były na podatku liniowym, ustala się wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli chcemy ustalić podstawę samodzielnie, to najpierw musimy obliczyć nasz przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok.

W przypadku przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku kalendarzowym rozliczali się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, roczny dochód z działalności gospodarczej ustala się mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) przez współczynnik 0,5.

Podobny sposób obliczenia dochodu stosuje się w przypadku zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i niekorzystania ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.  Roczny dochód z działalności gospodarczej ustala się mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej (którym jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku) przez współczynnik 0,5.

Ile czasu można korzystać z ulgi Mały ZUS Plus 2023 r?

Jeszcze do niedawna z Małego ZUS Plus mogli skorzystać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym przepisie nastąpiła jednak istotna zmiana.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 24 lipca ustawę z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. W niej znajdowała się nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotycząca wydłużenia okresu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach dla niektórych płatników składek oraz przepis wyłączający stosowanie przepisów ustawy z 11 września 2019 r.

Nowelizacja zakłada przedłużenie możliwości skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus o kolejne 12 miesięcy, czyli dodatkowy rok.  Oznacza to, że przedsiębiorcy zyskali dodatkowy rok na skorzystanie z niższych składek na ubezpieczenie społeczne.

W jaki sposób skorzystać z niższych składek ZUS?

Jeśli przedsiębiorca w ramach prowadzenia działalności gospodarczej korzystał z ulgi, ale zakończyła się ona na początku roku i nadal prowadzi działalność gospodarczą, to ma czas do 31 grudnia br., aby wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia oraz zgłosić się z nowym (0590, 0592).

Aby korzystać z niższych składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy do ZUS-u złożyć następujące dokumenty:

- wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli przedsiębiorca kontynuuje prowadzenie działalności prowadzonej w 2023 r.

 oraz

- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlega on wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 90 albo 05 92.

ZUS informuje również, że ze względu na to, że przedsiębiorca w 2023 roku korzystał już z programu to w przypadku, kiedy ponownie zgłosi do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się 05 90 albo 05 92 to nie musi on po raz kolejny składać dokumentów ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.

Po zgłoszeniu się do Małego ZUS Plus, należy przekazać do ZUS informacje o: rocznym przychodzie, rocznym dochodzie, formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek.

Niższe składki a zawieszenie działalności

Jeśli przedsiębiorca w pierwszej połowie 2023 r. po 36 miesiącach korzystania z ulgi wyrejestrował się z ubezpieczeń z uwagi na np. zaprzestanie lub zawieszenie działalności, zgłasza się do Małego ZUS-u Plus po rozpoczęciu lub wznowieniu wykonywania działalności. Niższe składki będą płacone nie wcześniej niż od kolejnego miesiąca, w którym zgłoszenie zostało złożone w Zakładzie.

Przykładowo jeśli przedsiębiorca złoży dokument ZUS ZUA/ZUS ZZA w sierpniu 2023 r., to zostanie objęty przedłużeniem ulgi od 1 września 2023 r. i od tego miesiąca przez kolejne 12 miesięcy będzie mógł korzystać z ulgi oraz opłacać niższe składki.

Jak korzystać z Małego ZUS Plus 2023 r?

Do Małego ZUS Plus można było się zgłosić do 31 stycznia. Aby to zrobić należało:

 • wyrejestrować się z ZUS poprzez druk ZUS ZUA z kodem, z którym przedsiębiorca jest obecnie zarejestrowany,

 • następnie należy dokonać ponownego zgłoszenia poprzez złożenie dokumentu ZUS ZUA z kodem 05 90 albo 05 92.

Do 20 lutego wraz z DRA/RCA należało wysłać DRA II /RCA II, wypełnić odpowiednie pola i ustalić swoją podstawę na cały rok.

Z ulgi Mały ZUS Plus można skorzystać również w trakcie roku. Dzieje się tak, kiedy skończy się Mały ZUS lub działalność gospodarcza zostanie odwieszona. Od następnego miesiąca lub od dnia odwieszenia można się zgłaszać do ulgi.

Na zgłoszenie ma się 7 dni od dnia odwieszenia działalności lub skończenia okresu małego ZUS.

Przedłużenie ulgi Mały ZUS Plus 2023 r. automatycznie

W przypadku, kiedy przedsiębiorca korzysta z ulgi z Małym ZUS Plus nie musi on nic robić, ani nic zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS automatycznie  przedłuży ulgę o 12 dodatkowych miesięcy.

Podobnie jeśli przedsiębiorcy skończył się okres 36 miesięcy Małego ZUS-u Plus z dniem 31 lipca 2023 to również nie musi on zgłaszać takiego faktu do ZUS. Przedłużenie następuje automatycznie.

Po wykorzystaniu całego okresu ulgi, czyli po 48 miesiącach, przedsiębiorca musi pamiętać o wyrejestrowaniu i przystąpieniu od dużego ZUS-u.

Ważne jednak, aby w kolejnych latach korzystania z ulgi Mały ZUS Plus weryfikować, czy nadal spełnia się przewidziane w programie warunki (czyli przede wszystkim wysokość przychodu za ubiegły rok w ramach prowadzenia działalności gospodarczej) oraz, aby ustalić  dochód z roku poprzedniego, należy ustalić podstawę wymiaru składek.

Ile wynosi Mały ZUS Plus 2023?

Wysokość podstawy składki ZUS liczona jest od minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca 2023 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 3600 zł brutto. Oznacza to, że podstawa składek ZUS wzrosła z 1047 zł na 1080 zł.

Dla przedsiębiorców, którzy mają prawo do korzystania z  Małego ZUS-u Plus podstawę składek ZUS stanowi 30% obowiązującej aktualnie minimalnej płacy. Od 1 stycznia 30% minimalnego wynagrodzenia (3490 zł) było równe 1047 zł. Wraz z kolejnym wzrostem płacy minimalnej po 1 lipca podstawa składki wynosi już 1080 zł (30% z 3600 zł). Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od podstawy wzrosły z 331,26 zł do 341,72 zł. Jak widać ulga pozwala opłacać niższe składki.

Sukces ulgi Mały ZUS Plus

Jak się okazuje ulga cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Według danych ZUS-u, w ubiegłym roku skorzystało z niej 235,7 tys. osób.

Według szacunków z dodatkowego roku Małego ZUS Plus w 2023 r skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. 142,3 tys., a w 2025 r. 104,9 tys.

Mniejsi przedsiębiorcy mogą mieć jeszcze więcej powodów do radości, gdyż do Sejmu trafił projekt ustawy o ograniczaniu biurokracji i barier prawnych, który z kolei zakłada całkowitą likwidację limitu czasu, przez jaki można korzystać z Małego ZUS-u Plus. Jedynym ograniczeniem, aby skorzystać z ulgi miałby być przychód w ramach działalności gospodarczej maksymalnie 120 000 rocznie.

 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?