Korekta PIT
FreeImages
Podatnik.info

Korekta PIT

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Czym jest korekta PIT?

Korekta PIT to poprawa złożonej deklaracji podatkowej. Dokonujemy jej w momencie, gdy zauważymy, że w zeznaniu podatkowym popełniliśmy błąd np. pomyłkę w obliczeniach, nieodpowiednie dane. Zgodnie z art. 81 par. 1 ordynacji podatkowej, podatnicy, mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Poprzez zeznanie korygujące podatnik zmienia treść wcześniej przekazanej deklaracji. W tym celu konieczne jest ponowne wypełnienie takiego samego formularza, jak do właściwej deklaracji PIT, z tym że należy zaznaczyć, iż jest to korekta.

Kiedy potrzebne jest złożenie korekty?

Do najczęściej popełnianych przez podatników błędów na deklaracjach podatkowych możemy zaliczyć:

 • złożenie zeznania podatkowego na nieaktualnym lub niewłaściwym druku,
 • wpisanie nieprawidłowego identyfikatora podatkowego (NIP/numer PESEL podatnika),
 • nieprawidłowe dane osobowe podatnika lub współmałżonka,
 • błąd w adresie lub nazwie urzędu skarbowego,
 • niedołączenie wymaganych załączników.

Wymienione powyżej nieprawidłowości zaliczane są do błędów formalnych i nie wpływają one na wysokość naszego rozliczenia z urzędem skarbowym. W tej sytuacji wystarczy ponownie wypełnić prawidłowy druk PIT, wpisać poprawne dane i kwoty oraz zaznaczyć, że to korekta zeznania. Tak wypełniony formularz wysyłamy ponownie do Urzędu Skarbowego.

Inną kategorią są błędy kwotowe, czyli wszelkie nieścisłości we wskazanych w deklaracji PIT kwotach (np. zaokrąglone sumy, pominięcie wymaganych rubryk). Tego typu pomyłki mogą skutkować nawet karą za popełnienie przestępstwa skarbowego, szczególnie jeśli doszło do zaniżenia zobowiązania podatkowego. Są to sytuacje, gdy np..:

 • nie uwzględniliśmy wszystkich uzyskanych przychodów,
 • mylnie ujęliśmy uzyskane przychody, składki, podatek,
 • mylnie obliczyliśmy należy podatek,
 • wpisaliśmy kwoty w niewłaściwych rubrykach,
 • odliczyliśmy ulgi co do których nie mieliśmy prawa lub w niewłaściwych kwotach.

Korekta zeznania rocznego - wybór formularza

Dokonując korekty zeznania rocznego, należy pamiętać o wyborze właściwego formularza. Korektę zeznania podatkowego musimy złożyć na tym samym formularzu i tej samej jego wersji, na jakiej złożona została deklaracja pierwotna. Mamy też możliwość dołączyć formularz ORD- ZU służący do uzasadniania przyczyn złożenia korekty deklaracji podatkowej i opisanie popełnionego błędu. Dołączenie do korekty uzasadnienia jest dobrowolne - może, ale nie musi być dołączone do deklaracji korygującej. Jeśli korekta zeznania rocznego PIT nie jest składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, nie wymaga uzasadnienia.

Jak złożyć korektę za 2022 rok?

Aby poprawnie skorygować zeznanie podatkowe za 2022 r. należy wypełnić ponownie swój PIT roczny i w pozycji 10 (cel składania zeznania) wybrać opcję korekta (w formularzu podatkowym podatnik ma wybór pomiędzy „złożeniem zeznania” a „korektą zeznania”). Należy pamiętać, że złożenie korekty deklaracji polega na wypełnieniu zeznania rocznego w całości, a nie tylko skorygowania zauważonego przez nas błędu.

Do rozliczenia się z urzędem skarbowym pomocne są programy podatkowe. Korektę online można wykonać w bezpłatnym programie podatnik.info.

Korektę do urzędu skarbowego możemy wysłać tak samo jak zwykłe zeznanie pit:

 • w formie elektronicznej przez usługę e-PIT;
 • bezpośrednio w oddziale urzędu skarbowego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby osoby prawnej;
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • w polskim urzędzie konsularnym jeżeli przebywamy poza granicami kraju.

Do kiedy można złożyć korektę?

Korektę zeznania rocznego warto złożyć przed terminem przedawnienia naszego zobowiązania podatkowego wobec urzędu skarbowego. Korekty deklaracji pit można dokonać w ciągu pięciu lat po przekazaniu urzędowi skarbowemu błędnie wypełnionej deklaracji podatkowej. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że deklarację PIT za 2022 r. skorygujemy aż do 31 grudnia 2028 r. Po tym terminie składanie korekty zeznania jest zbyteczne, ponieważ organ podatkowy nie będzie miał już prawa do egzekwowania należności. Warto jednak pamiętać, że fiskus bardzo rzadko "zapomina" o ściągnięciu zaległości podatkowych. Czekanie na upływ terminu przedawnienia może skończyć się wszczęciem postępowania podatkowego i koniecznością zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

Korekta zeznania za 2022 r. a odsetki za zwłokę

Jeśli doszło do zaniżenia podatku, a więc na niekorzyść urzędu skarbowego, należy uregulować zaległość wraz z obliczonymi odsetkami podatkowymi. Jeżeli korektę wyślemy do 6 miesięcy od dnia złożenia PIT, zapłacimy odsetki za zwłokę w obniżonej wartości o 50% (obecnie 4%). Skutkiem tego już od 3 listopada 2023 r. odsetki jakie zapłacimy wyniosą pełną ich wartość (za cały okres zaległości, począwszy od 3 maja 2023 r.). Korektę jednak warto złożyć jak najszybciej, ponieważ jeśli obliczone odsetki nie przekroczą kwoty 8,70 zł. to nie trzeba ich płacić. Obniżone odsetki nie wystąpią w przypadku korekty złożonej po dokonanych czynnościach sprawdzających przez organy podatkowe.

Jeśli z naszego zeznania wynikał zwrot podatku i nie otrzymaliśmy go przed złożeniem korekty, zwracana kwota zostanie automatycznie pomniejszona o wartość naliczonych odsetek za zwłokę.

Ważne! Podatek PIT płacimy do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek podatkowy). Numer swojego mikrorachunku można znaleźć w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl, lub uzyskać w urzędzie skarbowym. Wystarczy podać numer PESEL lub NIP.

Korekta zeznania pit – kiedy nie można złożyć?

Istnieje jedna sytuacja uniemożliwiająca złożenie korekty PIT - uprawnienie do skorygowania deklaracji nie będzie możliwe jeśli toczy się przeciwko podatnikowi postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa przeprowadzane przez urząd skarbowy. Należy mieć zatem na uwadze, aby dokonywać korekty po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. W przypadku prowadzenia przez organ czynności sprawdzających można dokonywać korekty.

Czynności sprawdzające w stosunku do podatnika

Czynności sprawdzające urzędu skarbowego polegają na poszukiwaniu prostych błędów rachunkowych w deklaracji złożonej przez podatnika. W zakresie tych czynności organ podatkowy może:

 • skorygować deklarację i dokonać z urzędu stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zaległości podatkowej, kwoty zwrotu podatku, kwoty nadpłaty lub wysokości straty w wyniku korekty nie przekroczy 5 000 zł – w tej sytuacji organ wysyła podatnikowi skorygowaną deklarację do wglądu i zawiadamia o prawie do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu skorygowanej deklaracji. Brak sprzeciwu oznacza dokonanie korekty w dacie jej naniesienia przez organ;
 • zwrócić się do podatnika o samodzielne skorygowanie i złożenie korygującej deklaracji wraz z wyjaśnieniem, dlaczego w zeznaniu podatnik podał błędne informacje.

Korekta sporządzona w ramach czynności sprawdzających, zarówno za podatnika jak i przez podatnika nie spowoduje możliwości obniżenia odsetek za zwłokę. Stosuje się wówczas odsetki w pełnej wysokości, a nie te w obniżonej wysokości 50%.

Ile razy można składać korektę PIT?

Co jeśli złożyliśmy korektę deklaracji PIT, ale ponownie zauważamy błąd? Zeznanie za 2022 r. możemy korygować do woli. Należy pamiętać jedynie, że korektę możemy składać w okresie, gdy organ podatkowy nie rozpoczął postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Pomyślnie złożymy natomiast korektę w trakcie czynności sprawdzających. Na samym początku pisma, które otrzymamy z organu podatkowego będzie zawarta informacja z którą procedurą mamy do czynienia - kontrolą podatkową czy czynnościami sprawdzającymi. Skorygowanie PIT w trakcie czynności sprawdzających jest dopuszczalne i nie grozi nam z tego tytułu mandat.

PIT po terminie a korekta

W przypadku niezłożenia PIT w terminie, nie składamy korekty zeznania podatkowego. Korekta złożona po 2 maja 2023 r. bez zeznania pit złożonego wcześniej nie będzie skuteczna – nie będziemy mieli czego korygować. W takiej sytuacji należy jak najszybciej złożyć deklarację podatkową i dołączyć do niej tzw. czynny żal. Czynny żal składany jest na piśmie, w którym należy podać powody opóźnienia złożenia zeznania podatkowego i zobowiązać się do zapłaty, jeżeli tak wynika z obliczonego podatku.

Korekta deklaracji podatkowej a 1,5% podatku na rzecz OPP

Podczas składania korekty PIT, podatnik ma możliwość dokonać korekty przekazania 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Może to zrobić jeśli:

 • zeznanie podatkowe zostało złożone w terminie,
 • korekta zeznania rocznego została złożona w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia deklaracji (czyli w terminie do 2 czerwca 2023 r. albo do 31 marca 2023 r. w przypadku PIT-28),
 • podatnik zapłacił należny podatek w pełnej wysokości, stanowiącej podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na cele organizacji pożytku publicznego – w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na złożenie deklaracji pit.

Korekta pit a zwrot podatku

Warto wiedzieć, że korekta wydłuży czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku z urzędu skarbowego. Standardowo termin na zwrot podatku PIT w przypadku deklaracji PIT złożonych elektronicznie wynosi 45 dni od dnia złożenia zeznania. W przypadku deklaracji złożonych w formie tradycyjnej termin ten wynosi aż 90 dni.

Złożenie korekty zeznania podatkowego spowoduje, że na zwrot podatku będziemy musieli poczekać 2 miesiące, nie może on jednak nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej albo nie wcześniej niż 45 dni od dnia złożenia korygowanego zeznania podatkowego w formie elektronicznej.

Korekta pit przez internet

Niezawodnym programem, w którym poprawimy nasze zeznanie podatkowe jest podatnik.info. Jeżeli złożyłeś PIT-37, ale zauważyłeś że są w nim błędy, możesz skorzystać z naszego programu. Intuicyjny, bezpłatny i wygodny w obsłudze program umożliwi złożenie korekty za rok 2022 szybko i bezpiecznie.

Warto posiadać również potwierdzenie nadania korekty deklaracji. W przypadku, gdy korektę składamy drogą elektroniczną, formą potwierdzenia jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w PIT 2023 – sprawdź, jakie szykują się zmiany!