Kara porządkowa może być o 100 zł wyższa - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Kara porządkowa może być o 100 zł wyższa
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Kara porządkowa może być o 100 zł wyższa

Podziel się tym artykułem:   

Wysokość kary porządkowej wynikającej z toku wszczętego postępowania podatkowego wynosi w tym roku maksymalnie 2800 zł i jest o 100 zł więcej, niż w roku 2012.

Nałożenie przez urząd skarbowy kary porządkowej na podatnika może być skutkiem ignorowania przez niego wezwań organu podatkowego do wyjaśnienia określonych, zaistniałych zdarzeń dotyczących jego działalności gospodarczej. Kara porządkowa ma formę postanowienia i wynika z trwającego toku postępowania podatkowego. Jeśli adresat wezwania na nie nie odpowie, grozi mu sankcja pieniężna.

Komu i za co

Karze porządkowej podlegać może dość szerokie grono odbiorców. Kara jest narzędziem zabezpieczającym organ przed ryzykiem przedłużania postepowania przez mniej zdyscyplinowanych podatników.

Nałożenie kary będzie miało miejsce, jeśli strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania:

- nie stawia się osobiście bez uzasadnionej przyczyny mimo, że byli do tego zobowiązani,

- odmawia bezpodstawnie złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin czy też udziału w innej czynności,

- opuszcza miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem bez zezwolenia organu.

Na uiszczenie sankcji podmiotowi przysługuje 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Tydzień na sprzeciw

Otrzymanie wezwania do zapłaty sankcji nie zawsze jednak musi zakończyć się jej opłatą. Istnieje bowiem możliwość uniknięcia kary. Podatnik ma prawo do wystąpienia z zażaleniem w ciągu 7 dni od dnia doręczenia powiadomienia o nałożonej karze. Zawierać ono powinno, obok zarzutów przeciw postępowaniu, przyczynę zażalenia oraz żądanie podatnika i dowody popierającego jego uzasadnienie.

Ukarany może się również w podanym wyżej terminie 7 dni zgłosić do organu z wnioskiem o usprawiedliwienie niezawinionego niestawienia się lub niezawinionego niewykonania nałożonych obowiązków. Za przykład posłużyć może sytuacja, w której oskarżony we wskazanym terminie ulega wypadkowi i trafia do szpitala, przez co nie ma możliwości udzielenia organowi żądanych wyjaśnień. Organ, rozstrzygając wniosek na korzyść ukaranego, uchyli nałożoną karę.

Najbardziej dociekający swoich praw podatnicy powinni pamiętać, iż zażalenie przysługuje również na postanowienie urzędu skarbowego o odmowie uchylenia kary.

Katarzyna Miazek, Tax Care
Katarzyna Więsik, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

Podziel się tym artykułem: