Jakie wymogi musi spełnić firma startująca w przetargu?
KS
http://sxc.hu/
creandi.pl

Jakie wymogi musi spełnić firma startująca w przetargu?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Sprawdź, jakie okoliczności wykluczą Twoją firmę z udziału w przetargu.

Dla wielu przedsiębiorstw zdobycie zamówienia publicznego oznacza nie tylko sukces wizerunkowy, ale przede wszystkim zyskanie „pewnego” kontrahenta w postaci na przykład urzędu gminy. Na taki sukces trzeba jednak zapracować i to jeszcze przed złożeniem swojej oferty. Może się bowiem okazać, że nasza firma zostanie z jakiś przyczyn wykluczona z ubiegania się o zamówienie. O czym tu dokładnie mowa?

Wykluczeni wyliczeni

Problematykę przetargów publicznych reguluje prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, które szczegółowo omawia tryb postępowań  i wymogi stawiane tak zamawiającym, jak i wykonawcom. - Ustawa w artykule 24 wylicza też przesłanki nakazujące wykluczenie z przetargu podmiotów spełniających określone kryteria – mówi Helena Fic, radca z Kancelarii Radców Prawnych Fic Midloch Syryca – Katalog i charakter przesłanek wskazują, że ustawodawca chciał wyłączyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy wcześniej nie wywiązali się z podjętych zobowiązań lub weszli w poważny konflikt z prawem – dodaje mec. Fic. Dlatego też  w przetargu publicznym nie mogą brać  udziału wykonawcy, którzy przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia wyrządzili szkodę lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, a wartość szkody lub kary umownej wyniosła nie mniej niż 5% wartości zamówienia i została stwierdzona orzeczeniem sądu. Przy czym trzeba zaznaczyć, że chodzi tu o orzeczenie, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Rachunki, które hamują

Ubieganie się o zamówienie publiczne nie ma sensu w przypadku wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość (chyba, że dojdzie tu do podpisania szczególnego układu). W podobnej, niekorzystnej sytuacji są podmioty, które zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że mają na tę okoliczność odpowiednie zwolnienie. Z postępowania wykluczeni zostaną także wykonawcy z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział czy odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. Trzeba jednak podkreślić, że sytuacja ta dotyczy tylko przypadków  w których rozwiązanie, wypowiedzenie czy odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

Nie dla przestępców

Z ubiegania się o zdobycie zamówienia powinny zrezygnować też osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa (głównie gospodarcze) w tym np. przestępstwo skarbowe lub popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. W przypadku spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz osób prawnych sytuacja jest analogiczna. Jeśli wspólnik, partner lub komplementariusz spółki bądź członek zarządu dopuścili się któregoś z wymienionych w ustawie przestępstw, automatycznie wyklucza się udział takiego podmiotu w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Osoby, które starają się o uzyskanie zamówienia publicznego powinny pamiętać, że podstawą do wykluczenia  ich z postępowania są także mniej spektakularne powody. Zaliczyć można do nich np. brak wpłaconego w terminie wadium czy złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ (lub mogących mieć) wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Trzeba zaznaczyć też, że zamawiający odrzuci też ofertę podmiotu który nie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kartel czterech operatorów