Jaka jest procedura wydawania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika
Jaka jest procedura wydawania zezwolenia na pracę dla...
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jaka jest procedura wydawania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca?

Podziel się tym artykułem:   

Pracodawca ma obowiązek dopełnić wszelkich obowiązków formalnych wynikających z zatrudnienia obcokrajowca. W przeciwnym razie nie może zatrudnić cudzoziemca. 

Wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca składa pracodawca w odpowiednim dla niego urzędzie wojewódzkim. W przypadku niemożliwości określenia odpowiedniego urzędu, wniosek składa się do Wojewody Mazowieckiego.


Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca i dokładnie określa pracodawcę zatrudniającego i stanowisko lub rodzaj pracy przez niego wykonywanej oraz okres ważności zezwolenia. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, który może być nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane. O uchylenie lub przedłużenie zezwolenia ubiega się w imieniu cudzoziemca pracodawca.


Zezwolenie na pracę nie pozwala na swobodne poruszanie się po polskim rynku pracy. Nie daje nawet możliwości wykonywania każdej pracy na rzecz danego pracodawcy, lecz tylko wskazanego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku. Wydane zezwolenie zachowuje jednak ważność w przypadku zmiany nazwy, siedziby lub przekształcenia formy prawnej pracodawcy, a także przejęcia firmy lub jej części przez innego pracodawcę.


Odmowa wydania zezwolenia na pracę


Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:


•    złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub


•    zeznał nieprawdę albo zataił prawdę, bądź w celu użycia jako autentyczny podrobił lub przerobił dokument albo takiego dokumentu jako autentycznego używał.


Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę również w przypadku, gdy dane osoby, której dotyczy wniosek, zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.


Kiedy cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę?


Cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę, w przypadku, gdy:


•    wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


•    w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;


•    wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym;


•    wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);


•    wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt. 2-4.

 

Podziel się tym artykułem: