Jak złożyć pit za 2023?
Podatnik.info
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak złożyć pit za 2023?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jak wysłać PIT za 2023 rok - online czy tradycyjnie?

Choć dla niektórych wypełnienie zeznania podatkowego to męczący obowiązek, wiele osób nie ma większych problemów ze złożeniem rocznej deklaracji podatkowej. Wielką pomocą w tym zakresie okazała się możliwość wypełnienia i wysłania deklaracji PIT drogą elektroniczną, z której w latach ubiegłych skorzystały miliony Polek i Polaków. Nadal również pozostaje możliwość składania deklaracji bezpośrednio w urzędzie skarbowym (odpowiednio do naszego miejsca zamieszkania) czy za pośrednictwem poczty.

Również w 2024 roku, podatnicy mogą rozliczyć swój PIT przez internet bez pobierania dodatkowych aplikacji - wszystkie niezbędne czynności mogą zostać wykonane z poziomu przeglądarki internetowej. Program pomaga wypełnić PIT, a następnie wysyła go do urzędu skarbowego. Ze względu na korzyści płynące ze złożenia zeznania rocznego przez internet, warto rozważyć skorzystanie z tej możliwości. Szybszy zwrot podatku oraz wygoda to tylko wybrane zalety tego rozwiązania.

Polski Ład wprowadził szereg zmian do ustaw podatkowych, w tym najwięcej do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto zapoznać się ze zmianami.

Rozliczanie PIT - który formularz?

Osoby niezaznajomione z drukami dotyczącymi deklaracji podatkowej często mają wątpliwości odnośnie wybrania odpowiedniego.

 • PIT-28 dotyczy osób, które rozliczają się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Są to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, etc., wspólnicy spółek jawnych i cywilnych,

 • PIT-36 składany jest przez podatników, który nie osiągnęli przychodu za pośrednictwem płatników (np. pracodawcy). Osoby te, to najczęściej prowadzący działalności gospodarcze. Ponadto, PIT-36 jest rozliczany także przez podatników, którzy mają do rozliczenia straty z wcześniejszych lat, odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych, czy rozliczają przychód małoletnich z własnymi przychodami.

 • PIT-36L rozliczany jest przez przedsiębiorców, którzy rozliczają przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo.

 • PIT-37 jest najczęściej wybieranym drukiem do rozliczenia PIT. PIT-37 dotyczy podatników, których przychód został osiągnięty wyłącznie za pośrednictwem płatnika; mówiąc prościej, PIT-37 jest skierowany do osób, którzy osiągają dochody z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, czy działalności wykonywanej osobiście. W celu rozliczenia PIT-37, podatnik musi pobrać od płatnika druk PIT-11. PIT-37 pozwala na rozliczenie indywidualne, ale może też dotyczyć osób samotnie wychowujących dzieci. Wspólne rozliczenie z małżonkiem/małżonką również jest możliwe.

 • PIT-38 to druk, według którego powinni rozliczyć się podatnicy, których przychód został osiągnięty poprzez papiery wartościowe, udziały w spółkach, instrumenty finansowe i realizacje praw z ich tytułu.

 • PIT-39 służy do rozliczenia przychodów z tytułu zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami.

 • PIT-16A ta deklaracja obejmuje osoby, które rozliczają się według karty podatkowej.

Rozliczenie PIT online

Standardowy sposób złożenia deklaracji podatkowej wymaga doręczenia wszelkich niezbędnych dokumentów do odpowiedniego Urzędu Skarbowego (do którego należy podatnik względem zamieszkania). Każda osoba może jednak wypełnić swoje zeznanie roczne online.

Składanie PIT-u przez internet daje zdecydowaną korzyść: szybciej można spodziewać się na koncie zwrotu podatku.

Zachęcamy do skorzystania z darmowego programu Podatnik.info do rozliczeń PIT, który pomoże w szybkim wypełnieniu i złożeniu deklaracji PIT. Wybierając jeden z trzech dostępnych sposobów, można dopełnić formalności nawet w 5 minut! Łatwe jest też skorzystanie ze wszystkich przysługujących ulg i odliczeń od podatku, dodatkowo program posiada zawsze aktualne formularze PIT oraz automatycznie sprawdza poprawność wprowadzonych danych. Gdy nasze rozliczenie roczne trafia do Ministerstwa Finansów, otrzymamy do pobrania Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Czy jest możliwe rozliczenie PIT online bez e-podpisu?

Choć wielu podatników może zechcieć złożyć deklarację podatkową przez internet, nie każdy z nich musi użyć w tym celu e-podpisu. W tym przypadku, aby rozliczyć e-PIT, należy wprowadzić kilka informacji potwierdzających tożsamość osoby składającej zeznanie.

Potrzebne są następujące dane:

 • Identyfikator podatkowy - numer PESEL lub numer NIP

 • Imię i nazwisko

 • Data urodzenia

 • Kwota przychodu wskazana w zeszłorocznym zeznaniu podatkowym lub rocznym obliczeniu podatku

 • Przysługujące podatnikowi koszty uzyskania przychodu lub ulgi podatkowe, powodujące zmniejszenie przychodu i mniejszy podatek do zapłaty fiskusowi.

Ulgi podatkowe

Niezmiennym pozostaje prawo podatnika do ulg podatkowych. Z racji braku obowiązku korzystania z przysługujących ulg, w interesie petenta jest wybranie odpowiedniej ulgi na zeznaniu podatkowym. Warto o tym pamiętać, gdyż organ podatkowy nie jest zobowiązany do poinformowania interesanta o prawie do korzystania z preferencji podatkowych.

Samych rodzajów ulg podatkowych jest wiele. Poniżej znaleźć można zestawienie najpopularniejszych obecnie ulg, a także krótką charakterystykę każdej z nich.

 • Bez PIT dla młodych - osoby poniżej 26 roku życia, które osiągają dochody z tytułu stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej lub umowy zlecenia, są w pełni zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Ulga internetowa - maksymalna wysokość odliczenia w danym roku podatkowym nie może przekraczać 760 zł. Aby uzyskać ulgę na internet, należy wpierw wypełnić załącznik PIT/O a następnie właściwe zeznanie PIT (np. PIT-36, PIT-28, PIT-37 itd.).

 • Ulga dla krwiodawców - ulga powstała w celu promowania polityki oddawania krwi. Ulga przysługuje jedynie tym, którzy krew zgodzili się oddać w formie darowizny. Wysokość ulgi zależna jest od płci dawcy oraz ilości oddanej krwi (rocznie jest to limit 2.7l dla mężczyzn oraz 1.8l dla kobiet), jednak zasadą jest, iż wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu petenta. Do otrzymania ulgi niezbędne jest zaświadczenie jednostki odpowiedzialnej za pobieranie krwi o ilości krwi oddanej w formie darowizny (np. wpis w karcie honorowego dawcy). Przyjęło się ujmować ulgę w załączniku PIT/O. Ulgę można odliczyć zarówno od dochodu jak i od przychodu (dotyczy ryczałtowców).

 • Ulga rehabilitacyjna - pozwala interesariuszowi na odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty użytej na tzw. cele rehabilitacyjne oraz te związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Ulga przysługuje nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także podatnikom utrzymującym w danym roku osoby takie osoby. Dzięki uldze rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki do wysokości 2.280 zł.

 • Ulga prorodzinna - inaczej ulga na dzieci, przysługuje rodzicom/opiekunom korzystającym z ulgi dla młodych, jak i dla tych, którzy ukończyli 26 rok życia. Prawo do wyż. wym. ulgi przysługuje niezależnie na każde dziecko, jednakże kwota odliczenia wzrasta wprost proporcjonalnie do liczby posiadanego potomstwa. O ulgę należy się ubiegać wypełniając załącznik PIT/O a następnie zeznanie roczne (przykładowo PIT-28, PIT-36 czy PIT-37).

 • Ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych - uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

 • Ulga na nowe technologie - ulga przewidziana dla prowadzących działalność gospodarczą, którzy w latach ubiegłych nabywali nowe technologie, czyli takie, które nie są stosowane na świecie dłużej niż 5 lat (nowe technologie w znaczeniu jako wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług). Ulga umożliwia odliczenie 50% wydatków.

 • Ulga termomodernizacyjna - rodzaj ulgi podatkowej dotyczący wydatków petenta-właściciela lub współwłaściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w założeniu, iż termomodernizacja zostanie sfinalizowana w okresie do lat trzech (od końca roku podatkowego), od momentu poniesienia pierwszego wydatku z nią związanego. Do przedsięwzięć podpadających pod ulgę termomodernizacyjną zaliczają się kolejno: ulepszenia zmniejszające zapotrzebowanie na energię ogrzewania budynku oraz wody, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, pełna lub częściowa wymiana źródeł energii na OZE. Ulgę mogą otrzymać petenci opodatkowani wg. skali podatkowej lub stawki 19% oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 • Ulga z tytułu wpłat na IKZE - ulga będąca odliczeniem kwot wpłacanych na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Dostępna jest dla podatników posiadających konto IKZE w momencie gdy: petent rozlicza się na zasadach ogólnych wg. skali podatkowej, według podatku liniowego oraz gdy korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga dotyczy jedynie składki na IKZE opłaconej w danym roku - niezapłacenie składki uniemożliwia pobranie ulgi.

 • darowizny kościelne - forma odliczenia podatkowego obejmująca darowizny na cele duchowe. Te z kolei możliwym jest podzielić na dwie odrębne podgrupy: darowizny na cele kultu religijnego oraz darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego (lub innych kościołów). Pierwszy typ pozwala na odliczenie od dochodu maksymalnie równowartości 6% dochodu petenta. Z kolei darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła nie posiadają limitu określonego procentem uzyskanego dochodu. W praktyce oznacza to realną możliwość odpisania nawet do 100% wykazanego dochodu. By otrzymać ulgę, podatnik musi podać w PIT/O wartość darowizny, wysokość odliczenia oraz dane odbiorcy datku.

Zmiany w PIT za 2023

Do najważniejszych zmian obowiązujących przy rozliczeniu PIT za 2023 należą:

 • kwota wolna od podatku do 30 000 zł dochodu,

 • kwota I progu podatkowego do 120 000 zł,

 • stawka podatku PIT przy I progu podatkowym na poziomie 12%,

 • zwiększenie kwoty wolnej od podatku (60 000 zł) dla osoby samotnie wychowującej dziecko,

 • zwiększony zakres ulgi rehabilitacyjnej; możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania takich wydatków jak np.: pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady itp. do wysokości 2.280 zł;

 • wzrost rocznych, maksymalnych kwot wpłat w IKE (z 15 777 zł do 17 766 zł) oraz w IKZE (z 6310,80 zł do 7 106,40 zł);

 • zwiększenie limitu uprawniającego do przystąpienia do ryczałtu jako formy rozliczenia - z 250 000 euro do 2 milionów euro.

Wszystkie zmiany w przepisach rozliczymy zupełnie bezpłatnie dzięki programowi PIT 2023/2024. Podatnik musi wprowadzić jedynie dane z PIT-11 lub innego dokumentu, a system automatycznie obliczy podatek za 2023 r. Program działa zgodnie z Ministerstwem Finansów oraz posiada rekomendację Instytutu Polskiej Księgowości.

Do kiedy rozliczyć PIT 2023? Jednolity termin dla wszystkich deklaracji podatkowych

Nowy Ład ujednolicił terminy składania deklaracji rocznych. Od 2023 r. wszystkie deklaracje PIT, także zeznanie podatkowe PIT-28, składamy do końca kwietnia. Wypełniony e-PIT należy dostarczyć do e-Urzędu Skarbowego najpóźniej do:

 • 28 lutego 2024 roku: PIT-16, PIT-16A.

 • 30 kwietnia 2024 roku: PIT 28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Rozliczenie kosztów najmu prywatnego w 2024

Od 2023 roku wszystkie umowy z tytułu najmu prywatnego są rozliczane już w formie ryczałtu, co skutkuje tym, że nie trzeba będzie składać żadnych dokumentów. Właściciel mieszkania musi wpłacać należną kwotę podatku dochodowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w których uzyskał przychód.

W porównaniu do roku ubiegłego oznacza to, że właścicielom zarabiającym na wynajmie nieruchomości został odebrany wybór – w 2022 r. obok ryczałtu można było wybrać również skalę podatkową.

Wspólne opodatkowanie małżonków

W 2024 r. małżonkowie będą mogli dokonać wspólnego rozliczenia również za rok, w którym zawarli małżeństwo. Należy jedynie pamiętać, że warunkiem koniecznym skorzystania z tej preferencji podatkowej jest to, aby związek małżeński oraz stan wspólności majątkowej trwały do końca roku, którego ma dotyczyć wspólne rozliczenie.

Zgodnie z przepisami prawo do wspólnego rozliczenia przysługuje małżonkom, którzy w 2023 byli rezydentami polskimi lub mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej albo jeden z nich podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Małżonkowie składają wniosek o łączne opodatkowanie (we wspólnym zeznaniu podatkowym). Zeznanie podpisuje tylko małżonek, który figuruje jako pierwszy na formularzu. Jest to zbieżne z oświadczeniem o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Dzięki wspólnemu rozliczeniu PIT małżonkowie zapłacą mniejszy podatek, niż gdyby rozliczali się indywidualnie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT 2023

Od 2022 roku nie można już dokonywać odliczenia części składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na wcześniejszych zasadach. Zmiany są efektem ustawy o tzw. Polskim Ładzie 1.0 i 2.0. Zmiana okazała się niekorzystna dla wielu podatników, w związku z tym rządzący wprowadzili od 1 lipca 2022 roku rozwiązanie, które pozwala obniżyć podstawę opodatkowania o wartość naliczonej składki zdrowotnej. W przypadku osób rozliczających podatek:

 • liniowo – można odliczyć od dochodu maksymalnie 10 200,00 zł w ciągu roku;

 • ryczałtem – można pomniejszyć przychód o 50% zapłaconych składek zdrowotnych;

 • w formie karty podatkowej – można obniżyć podatek o 19% zapłaconej składki.

Odliczenie składek zdrowotnych nie przysługuje osobom rozliczającym się na zasadach ogólnych.

Przypominamy, że wysokość składek zdrowotnych dla poszczególnych grup podatników uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania. Aby poprawnie obliczyć roczną składkę zdrowotną przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym należy pomnożyć roczny dochód o stawkę procentową, która wynosi odpowiednio:

 • 9% dla skali podatkowej,

 • 4,9% dla podatku liniowego.

Z kolei wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy są na ryczałcie jest uzależniona od rocznej wartości przychodu przedsiębiorcy w 2023 r. i stanowi 9% podstawy wymiaru. Jest to:

 • do 60 tys. zł przychodu - 9% x 44 791,44 zł (335,94 zł miesięcznie) – 4 031,23 zł rocznie,

 • między 60 tys. zł a 300 tys. zł przychodu – 9% x 74 652,48 zł (559,89 zł miesięcznie) – 6 718,72 zł rocznie

 • powyżej 300 tys. zł przychodu – 9% x 134 374,44 zł (1 007,81 zł miesięcznie) – 12 093,70 zł rocznie

Rozliczenie dochodów zagranicznych

W przypadku, gdy strona rozliczająca się uzyskuje przychody od zagranicznych podmiotów, tj. posiada zagranicznego pracodawcę przy jednoczesnym zamieszkaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub wyjeżdża do pracy za granicę, może mieć obowiązek złożenia tzw. formularz PIT/ZG, w zależności od kraju będącego źródłem owych dochodów. Rozliczenie podatkowe z przychodów zagranicznych odbywa się poprzez dołączenie jako załącznik wyżej już wspomnianego PIT/ZG do innych, bardziej podstawowych deklaracji podatkowych jak PIT-36 czy PIT-38. Niezbędnym jest złożenie załącznika do każdego państwa, które jest źródłem zagranicznych dochodów. Małżeństwa uzyskujące dochody za granicą winne składać PIT/ZG samodzielnie - nieistotnym jest czy mają łączne rozliczenie podatkowe. Ulgę abolicyjną należy uwzględnić nie w wyż. wspomnianym PIT/ZG, a w załączniku PIT/O.

Zwrot podatku 2024: ile trzeba będzie czekać?

Osoby, które w ciągu roku zapłaciły więcej zaliczek na podatek dochodowy, niż wyniosło faktyczne zobowiązanie, zyskują prawo do otrzymania zwrotu podatku. Podatnicy, którzy przekażą swoje oświadczenia za 2023 r. w formie fizycznej mogą czekać nawet trzy miesiące na otrzymanie swoich pieniędzy. W bardziej komfortowej sytuacji znajdują się osoby, które zdecydują się na wypełnienie i złożenie deklaracji podatkowej online. Termin rozliczenia PIT przez Urząd Skarbowy i dokonania zwrotu nadpłaty wynosi w ich przypadku 45 dni. Należy pamiętać, że to terminy maksymalne, a urzędy skarbowe zazwyczaj szybciej dokonują zwrotu.

Rozliczenie PIT po terminie – co zrobić?

Rozliczenie PIT po terminie lub całkowity jego brak skutkuje tym, że podatek nie jest opłacony. Kończy się to pociągnięciem do odpowiedzialności karno-sądowej. Czyn ten jest indywidualnie rozpatrywany i zależnie od występujących czynników klasyfikowany jako wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe (możliwe w przypadku gdy kwota niezapłaconego podatku przekracza pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia).

Jeśli podatnik prześle swoją deklarację PIT po terminie ustalonym przez Ministerstwo Finansów, może on złożyć wniosek o zaniechanie ukarania, zwany potocznie czynnym żalem. Taki wniosek powinien zawierać informację, jakiego czynu zabronionego podatnik się dopuścił.

Częste błędy podczas rozliczania PIT za 2023 r

Wszelkie pomyłki w rozliczeniach PIT często wynikają z nieuwagi składającego. Warto m.in. uważać na:

 • Złożenie zeznań podatkowych używając nieaktualnych formularzy PIT. Druki PIT jak PIT-28, PIT-36 czy PIT-37 niemalże co roku ulegają modyfikacjom.

 • Wprowadzenie błędnego identyfikatora podatkowego tj. numer PESEL zamiast numeru NIP.

 • Niezachowywanie przez całość dokumentacji ustalonej kolejności podawania informacji petentów (np. małżeństwa). Często skutkuje to wpisaniem danych małżonka w części poświęconej podatnikowi.

 • Wpisanie adresu zameldowania zamiast aktualnego na dzień składania wniosku adresu zamieszkania.

 • Brak zgodności między wykazanym dochodem, a różnicą między przychodem, a kosztami uzyskania przychodu.

 • Błędne zaokrąglanie kwot. Poniżej 50 gr wymaga się zaokrąglenia do kwoty mniejszej, powyżej - do większej. Innymi słowy, 155.47 zł zapisujemy jako 155 zł, ale już 155.52 zł stanowi kwotę 156 zł w rozumieniu odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

 • Brak dołączonych do zeznania załączników.

 • Niewykazanie dochodów z zagranicy. Dotyczy tych, którzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mieszkają, lecz pracują poza jej granicami. Znamiennym jest, iż polski podatnik podlega bezwzględnemu obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów. Nieistotnym jest tu ich źródło.

 • Brak podpisu. Każdy wypełniony formularz PIT to dokument wywołujący skutki prawne, a więc wymagający podpisu petenta, aby mieć właściwości wiążące.

Aby uchronić się przed błędami w PIT, najlepszym rozwiązaniem będzie rozliczenie PITu przez internet.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?