Jak sprawdzić zaległości podatkowe online?
Podatnik.info
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak sprawdzić zaległości podatkowe online?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zadłużenia w urzędzie skarbowym mogą wynikać z wielu przyczyn. Osoby pracujące na umowę o pracę zwykle są w korzystniejszej sytuacji, bo to pracodawca odprowadza wszelkie składki i martwi się o terminowość spłat. Jeśli właściciel firmy nie zapłaci obowiązkowych podatków na czas, powstają zaległości podatkowe. Każdy bowiem podatnik ma obowiązek dokonywać wpłat w określonym terminie na indywidualny, przypisany do podatnika rachunek.

Ewentualne zadłużenie w urzędzie skarbowym może mieć poważne konsekwencje. Przede wszystkim razem ze zwłoką naliczane są odsetki, które również mogą dotkliwie wpłynąć na finanse firmy lub podatnika. Czasem taka sytuacja może prowadzić do poważnych konsekwencji jak działania windykacyjne ze strony urzędu.

Na szczęście, w dzisiejszych czasach, wiele spraw można załatwić z domu bez konieczności osobistego spotkania z urzędnikiem w Urzędzie Skarbowym. Za pośrednictwem e-urzędu możliwe jest sprawdzenie swoich zaległości podatkowych oraz ich uregulowanie w prosty sposób.

E-Urząd Skarbowy – co to jest?

Wszelkie sprawy podatkowe są możliwe do załatwienia za pośrednictwem tzw. e-Urzędu Skarbowego (elektroniczny urząd skarbowy). Platforma ta jest dostępna na stronie podatki.gov.pl. Po zalogowaniu się podatnik ma dostęp do wielu informacji. Za pośrednictwem elektronicznego urzędu można m.in.:

 • na bieżąco kontrolować stan spraw z urzędem skarbowym;
 • otrzymać informacje na temat stanu rozliczeń podatkowych (zaległość podatkowe, nadpłaty, terminy wpłat);
 • otrzymywać pisma oraz dokumenty z urzędu skarbowego,
 • przeglądać dotychczas złożone pisma i deklaracje podatkowe,
 • wysyłać deklaracje i pisma do właściwego urzędu;
 • załatwiać sprawy, które wymagałyby osobistej wizyty w urzędzie;
 • załatwiać sprawy, które do tej pory wymagały osobistej wizyty w urzędzie skarbowym,
 • skontrolować swój mikrorachunek, ustalić wartość zobowiązań podatkowych oraz wartość podatku do wpłaty.

Na platformie e-Urząd znajdują się również informacje o mandatach karnych. Poprzez e-urząd złożyć można szereg pism jak np. czynny żal, czy wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań.

Zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych

W kwestii ewentualnych zaległości podatkowych można skorzystać z dostępnego online zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub wniosku stwierdzającego stan zaległości. W tym dokumentach znajdują się wszelkie informacje o ewentualnych zaległościach podatkowych.

We wniosku należy przede wszystkim sprecyzować, o jakie dokładnie informacje nam chodzi. Czy podatnik chce poznać wysokość zadłużenia, upewnić się o poprawności opłaconych składek czy też otrzymać informacje o niezaleganiu płatności US. W sytuacji, gdy wnioskujący składa wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu, jednocześnie mając zadłużenie, wskazany przez nas dokument nie zostanie wydany.

Wniosek o niezaleganie z płatnościami podatkowymi jest bardzo często wykorzystywany przez wiele instytucji. Najczęściej potrzebny jest do banku, w celu uzyskania kredytu. Również w przypadku udziału w przetargach wymagane jest poświadczenie o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. O dokument potwierdzający wiarygodność przedsiębiorcy na podstawie zaświadczenia o niezaleganiu może wnioskować wspólnik spółki, współmałżonek, dzierżawca nieruchomości, bank czy kontrahent. Jednak w większości przypadków wymagana jest zgoda osoby weryfikowanej.

Jak sprawdzić zaległości podatkowe online?

Aby wysłać wniosek do urzędu o sprawdzenie zadłużenia przez internet należy zalogować się do platformy e-Urząd dostępnej na biznes.gov.pl.

 1. Jak sprawdzić zadłużenie? Pierwszym krokiem będzie zalogowanie się na platformie. Wymaga się posiadania jednej z opcji autoryzacji:
 • profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna z dostępem do profilu zaufanego klienta – dzięki temu udostępnione zostaną wszystkie opcje e-urzędu,
 • dane autoryzujące (np. przychód z roku poprzedniego) – dzięki tym informacjom można dostać wgląd w deklaracje podatkowe,
 • ePUAP,
 • mObywatel - udostępnia wszystkie usługi e-urzędu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia online o niezaleganiu w podatkach składa się w e-Urzędzie Skarbowym. Złożenie wniosku o zadłużenie trwa kilka minut.

 1. W przypadku składania wniosku o wydanie zaświadczenia online przez portal biznes.gov.pl należy zapłacić 21 zł opłaty skarbowej za każdy egzemplarz zaświadczenia. Jeśli jednak podatnik zaloguje w e-Urzędzie Skarbowym nie musi wnosić opłaty skarbowej.
 2. W przypadku płatnego wniosku należy pamiętać o wniesieniu obowiązkowej opłaty skarbowej, a także dołączeniu potwierdzenia transakcji. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na podany rachunek urzędu miasta.
 3. Dostarczenie potwierdzenia wpłaty odbywa się poprzez załadowanie do wniosku pliku w formacie: jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif, .pdf, .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .xml, .xades, .zml. Maksymalna wielkość pliku, którą można załączyć w e-Urzędzie Skarbowym to max. 5 MB.
 4. Zaświadczenie przesyłane jest na wskazany adres e-mail. Na ten adres przyjdzie również informacja o zmianie statusu. Maksymalny termin odpowiedzi  to 7 dni kalendarzowych, a w przypadku spraw wymagających konsultacji z innymi urzędami - 14 dni kalendarzowych. W przypadku ewentualnych błędów w wypełnieniu wniosku, urząd wzywa do złożenia wyjaśnień oraz zobowiąże podatnika do poprawienia dokumentu.

Pamiętajmy, że cały proces można również przejść w sposób tradycyjny udając się osobiście do Urzędu Skarbowego. Wniosek można również wysłać listownie.

Niezależnie od sposobu złożenia wniosku w e-Urzędzie Skarbowym, wydany dokument stanowi potwierdzenie aktualnej sytuacji finansowej podatnika.

Środki podejmowane wobec dłużników

W przypadku, gdy na wniosek składającego zostanie stwierdzone zaleganie, otrzymamy pismo, w którym znajdą się dane dotyczące nie tylko wysokości całkowitego długu, ale również informacje o zadłużeniu z poszczególnymi podatkami. Organy podatkowe w różny sposób egzekwują zaległości podatkowe. Jakie są możliwości?

 • wezwanie do zapłaty - wezwanie do zapłaty w określonym terminie;
 • egzekucja administracyjna - w przypadku braku reakcji na wezwanie do zapłaty, możliwa jest egzekucja administracyjna, czyli różnego rodzaju kary jak blokada rachunku bankowego;
 • kontrola ksiąg i dokumentów finansowych - organ podatkowy ma prawo przeprowadzić kontrolę dokumentów dłużnika w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych. W przypadku znalezienia nieprawidłowości Urząd Skarbowy może nałożyć dodatkowe sankcje i kary;
 • sądowe postępowanie egzekucyjne – w przypadku kiedy inne środki egzekucji okazują się nieskuteczne, organ podatkowy może skierować sprawę do sądu w celu rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego.

Wysokość kary za niezapłacenie podatku jest różna w zależności od rodzaju podatku. Jeśli przedsiębiorca ukryje podatek dochodowy i nie wykaże dochodów to jest to przestępstwo skarbowe i kara może być dotkliwa.

Zaległości podatkowe – ulgi

Jeśli okaże się, że podatnik ma zaległości podatkowe, może wnioskować w e-Urzędzie Skarbowym o pewnie ulgi. Jakie?

 • umorzenie zaległości podatkowej

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość umorzenia zaległości podatkowych, czy również odroczenie spłaty.

Jak umorzyć dług? Taka decyzja jest rozpatrywana przez Urząd Skarbowy i jest indywidualna dla każdego dłużnika. Urząd może sprawdzić aktualną sytuację finansową podatnika i to w jaki sposób odmowa umorzenia mogłaby wpłynąć na jego sytuację życiową i rodzinną.

Jeśli podatnik otrzyma umorzenie długu, odsetki zostaną również umorzone. Gdy podatnik wystąpi o częściowe umorzenie zaległości, to odsetki za zwłokę urząd umorzy w odpowiedniej proporcji.

Wnioski o umorzenie zaległości podatkowej może złożyć:

 • podatnik.
 • spadkobierca podatnika lub płatnika,
 • osoba trzecia.

Odpowiedni wniosek znajduje się na platformie biznes.gov.pl. Należy pamiętać o dołączeniu do niego wszelkich dokumentów uzasadniających prośbę. Może to być m.in. oświadczenie o trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej.

 • rozłożenie na raty należności podatkowych

W zależności od wysokości zadłużenia, ulga może dotyczyć również możliwości spłaty w systemie ratalnym. O rozłożenie długu na raty można wnioskować w e-Urzędzie Skarbowym. Podobnie jak w przypadku umorzenia zaległości podatkowej to Urząd indywidualnie rozpatruje wniosek i podejmuje decyzje o jego odmowie lub pozytywnym rozpatrzeniu. Jak złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty?

Podobnie jak w przypadku prośby o umorzenie, należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie biznes.gov.pl oraz dołączyć dokumenty uzasadniające prośbę. Urząd skarbowy ustosunkuje się do wniosku i wyjaśni, w jaki sposób zacząć spłacać należności.

JPK (jednolity plik kontrolny)

JPK to narzędzie, dzięki któremu można uzyskać kontrolę nad transakcjami podatkowymi. Jest to obowiązkowy wykaz ksiąg i dokumentów księgowych. Dzięki JPK-VAT, JPK na żądanie oraz narzędziom, które służą do ich tworzenia oraz wysyłania JPK-VAT podatnik utrzymuje stałą kontrolę nad tym, czy jego transakcje są prawidłowo zarejestrowane.

Kto może wnioskować o zaświadczenie o zaległościach podatkowych?

Wniosek o zaświadczenie o zaległościach podatkowych można złożyć za pośrednictwem pełnomocnika. W tym celu należy odszukać odpowiedni formularz – jednym z takich dokumentów jest pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w formie elektronicznej UPL-1. Wszystkie formularze dotyczące pełnomocnictw są dostępne online na ePUAP.

Przedawnienie zaległości podatkowych

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, aby nastąpiło przedawnienie, musi upłynąć 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?