Jak rozliczyć PIT-37?
Redakcja
https://pexels.com/
podatnik.info

Jak rozliczyć PIT-37?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Formularz PIT-37 wypełniają ci podatnicy, których wynagrodzenia i zarobki były rozliczane w ubiegłym roku podatkowym za pośrednictwem płatnika. Innymi słowy, są to osoby fizyczne, które nie prowadziły działalności gospodarczej, a składki na poczet podatku wpłacał do Urzędu Skarbowego ich pracodawca lub zleceniodawca. Osoby, które uzyskują przychody tytułu działalności gospodarczej wypełniają natomiast PIT-36.

Jednakże, podatnicy, którzy otrzymali PIT-11 od osób, które nie są płatnikami lecz wypłacały w ubiegłym roku podatkowym wynagrodzenia tym podatnikom, również rozliczają się za pomocą druku PIT-37.

Kto powinien złożyć PIT-37?

PIT-37 składają ci obywatele, którzy uzyskiwali przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, a także rent i emerytur. W rezultacie, jest to jeden z najczęściej wypełnianych formularzy w Polsce.

Przede wszystkim, należy zaznaczyć, że deklaracja PIT-37 dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej. Są to przychody opodatkowane według stawek 17% i 32%. Tym samym, jeśli podatnik otrzymywał wyłącznie dochody nie obłożone podatkiem dochodowym, nie musi wypełniać on deklaracji PIT-37.

Jedyny wyjątek zachodzi w przypadku osób, co do których stosuje się tzw. ulgę dla młodych. Są to osoby do 26 roku życia, które nie muszą odprowadzać podatków od osiągniętych dochodów. One również muszą złożyć wypełniony formularz PIT-37 do odpowiedniego Urzędu Skarbowego (według miejsca zamieszkania) w określonym terminie.

Formularz PIT-37 wypełnia się na podstawie otrzymanych wcześniej dokumentów. W większości przypadków, jest to formularz PIT-11, który pracodawca jest zobowiązany dostarczyć podatnikowi do końca lutego. Należy jednak zaznaczyć, że tę deklarację można również wypełnić wpisując dane z innych druków, takich jak PIT-11A czy PIT-40A. To, jaki druk otrzyma dana osoba zależy od źródeł przychodów podatnika.

Może zdarzyć się tak, że otrzymamy kilka druków PIT-11. Należy wtedy zsumować dane z poszczególnych formularzy i umieścić je w odpowiednich rubrykach podczas wypełniania zeznania rocznego.

W sytuacji, gdy otrzymywaliśmy inne przychody poza tymi, które są opodatkowane według skali, będziemy musieli wypełnić dwa druki - PIT-37 oraz inny odpowiedni formularz. Przykładowo, gdy podatnik uzyskiwał przychody opodatkowane na zasadach ogólnych oraz z tytułu najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązany on jest wypełnić formularze PIT-37 oraz PIT-28.

Składanie PIT-37 przez nierezydentów

Każdy nierezydent, który korzysta z pośrednictwa płatnika przy opłaceniu ryczałtowego podatku 20% z tytułu umowy o dzieło, zlecenie czy kontraktu menadżerskiego, nie wypełnia deklaracji PIT-37. Sytuacja ulega zmianie wyłącznie po spełnieniu dwóch warunków:

 • podatnik jest nierezydentem i zarabia w Polsce,
 • podatnik ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niż Rzeczpospolita Polska albo w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, każdy cudzoziemiec spełniający powyższe warunki (co jest udokumentowane certyfikatem rezydencji) może uzyskane w ubiegłym roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce, opodatkować na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku, zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od tych przychodów traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy.

Czy możliwe jest rozliczenie PIT-37 wspólnie z małżonkiem?

Osoby, które chcą rozliczyć PIT-37 z małżonkiem mogą to zrobić pod warunkiem, że spełniają szczegółowo określone warunki.

Po pierwsze, ta opcja jest niedostępna dla tych par, w których przynajmniej jedno z małżonków rozlicza własną działalność opodatkowaną według skali. W takim przypadku, można wspólnie wypełnić zeznanie roczne PIT-36.

Błędem jest także składanie wspólnej deklaracji podatkowej za rok podatkowy, w którym doszło do zawarcia małżeństwa lub rozwiązania wspólności majątkowej. Gdy zachodzi taka sytuacja, każde z małżonków musi rozliczyć się we własnym zakresie.

Podobnie jest w sytuacji, gdy jedna z osób w związku małżeńskim rozlicza się według zasad podatku liniowego, podatku tonażowego albo poprzez ryczałt ewidencjonowany. Wyjątek tutaj stanowi tylko najem prywatny lub dzierżawa rozliczana ryczałtem - wtedy małżonkowie mogą się rozliczać razem.

Wspólne rozliczenie można również złożyć, gdy jedno z małżonków podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugie ma miejsce zamieszkania w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska. Musi jednak ono mieszkać w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Ponadto, podatnicy muszą osiągnąć podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu małżonków w danym roku podatkowym.

Warto tutaj nadmienić, że poszczególne ulgi i odliczenia stosują się osobno do każdego z małżonków. Odliczenie, które przysługuje tylko jednej osobie ze związku, może zostać przypisane tylko do jej części zeznania podatkowego.

Jak rozliczyć PIT-37 jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Każda osoba samotnie wychowująca dziecko ma możliwość rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych poprzez wypełnienie PIT-37. Pozwala to na uzyskanie wielu korzyści, zwłaszcza dla osób, których roczny dochód przekroczył próg skali podatkowej - 85 528 zł. Dodatkowo, rozliczenie się w ten sposób z Urzędem Skarbowym pozwala na skorzystanie z podwójnej wysokości kwoty wolnej od podatku.

Deklarację PIT-37 mogą składać te osoby, które są jednym z rodziców albo opiekunem prawnym i są:

 • panną,
 • kawalerem,
 • wdową,
 • wdowcem,
 • rozwódką,
 • rozwodnikiem.

Poza tym, PIT-37 mogą złożyć osoby, których małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, a także osoby, w stosunku do których orzeczono separację. Ważnym warunkiem jest, aby osoba składająca PIT-37 samotnie wychowywała dziecko przez cały ubiegły rok podatkowy.

Rozliczenie PIT-37 jest możliwe, gdy podatnik wychowuje dzieci:

 • małoletnie,
 • które nie ukończyły 25 roku życia i uczą się w szkołach (wliczając szkoły wyższe) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą w kraju Unii Europejskiej, jeżeli w ostatnim roku podatkowym dzieci nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej kwoty niepowodującej powstania obowiązku podatkowego,
 • które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek).

Należy dodać, że kwotę niepowodującą powstania obowiązku podatkowego można obliczyć poprzez iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku z pierwszego progu skali podatkowej.

Co z doliczeniem dochodów małoletnich?

Osoby posiadające dzieci, które uzyskały dochody w trakcie ubiegłego roku podatkowego, mogą skorzystać z opcji doliczenia ich do własnej deklaracji. Jednakże, w takim przypadku, składa się formularz PIT-36 łącznie z PIT/M.

Takie doliczenie może wystąpić zarówno przy opodatkowaniu indywidualnym, jak i wtedy, gdy rodzice dziecka rozliczają się razem lub jedno z rodziców rozlicza się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Należy jednak pamiętać, że nie dolicza się przychodów małoletnich, jeśli pochodzą:

 • z pracy,
 • ze stypendiów,
 • z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

W takiej sytuacji, dziecko rozlicza się osobno, wypełniając własny formularz PIT-37, pod którym podpisuje się jego rodzic lub opiekun.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-37?

Zwyczajowo, ostateczny termin na złożenie deklaracji PIT-37 upływa wraz z końcem kwietnia. Jednakże, w tym roku, termin ten został wydłużony do 2 maja 2022 roku. Jest to spowodowane tym, że 30 kwietnia przypada w sobotę. Ten sam termin obowiązuje osoby składające formularze PIT-36, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-40A.

Dostarczenie PIT w terminie do Urzędu Skarbowego pozwoli na uniknięcie problemów, w tym opłacenia odsetek za zwłokę. Poza tym, szybsze złożenie formularza przyspiesza termin zwrotu podatku. Warto jednak dokładnie przestudiować formularz w poszukiwaniu błędów przed złożeniem zeznania podatkowego. Dzięki temu, nie trzeba będzie składać korekty PIT.

Kiedy nie trzeba składać PIT-37?

W oparciu m.in. o dane dostarczone przez płatnika, Urząd Skarbowy automatycznie wygeneruje wniosek PIT-37 dla każdego podatnika. Nie trzeba w niego dodatkowo ingerować, choć jest to działanie zalecane. Poza tym, osoby, które uzyskują wyłącznie przychody zwolnione z opodatkowania (np. z tytułu zasiłków lub zadośćuczynienia) nie muszą składać deklaracji podatkowej.

Wniosek wygenerowany przez e-Urząd Skarbowy nie bierze pod uwagę szeregu ulg podatkowych, takich jak ulga na internet czy ulga termomodernizacyjna. W związku z tym, warto wejść na stronę e-Urzędu Skarbowego i sprawdzić czy nasz PIT zgadza się ze stanem faktycznym. W przypadku podatników, którzy nie wprowadzą zmian w swojej deklaracji i sami nie złożą odpowiedniego druku w terminie, zostanie ona automatycznie zaakceptowana i złożona.

Jak złożyć PIT-37?

PIT-37 można złożyć na trzy różne sposoby: udać się osobiście do Urzędu Skarbowego, wysłać wypełniony druk pocztą lub dostarczyć PIT drogą elektroniczną. W przypadku tej trzeciej opcji, podatnik również ma prawo zdecydować, z której platformy chce on skorzystać.

Jak wypełnić PIT-37?

Posiadając PIT-11, PIT-11A lub PIT-40A, nie powinno się mieć większych problemów z wypełnieniem formularza PIT-37. Wszelkie niezbędne formularze ma obowiązek dostarczyć płatnik lub odpowiedni organ rentowy.

Oto krótka instrukcja jak poprawnie wypełnić deklarację:

Pozycje 1-8

Pozycje 1-8 dotyczą ogólnych informacji na temat składanej deklaracji:

 • Poz. 1 i 2: W tych polach wpisuje się numery PESEL małżonków. W przypadku, gdy rozliczamy się indywidualnie pozostawiamy pozycję numer 2 wolną.
 • Poz. 5: W tym polu należy wpisać rok, za który składa się rozliczenie. W tej sytuacji będzie to rok 2021.
 • Poz. 6: Pozycja numer sześć wskazuje formę rozliczenia podatnika. PIT-37 można złożyć indywidualnie (punkt 1), wraz z małżonkiem (punkt 2), jako wdowiec lub wdowa (punkt 3) lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko (punkt 4).
 • Poz. 7 i 8: Te pozycje należy zaznaczyć, gdy jesteśmy podatnikiem (pozycja numer siedem) lub małżonkiem (pozycja numer osiem), który osiągnął przychody opodatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada miejsce opodatkowania za granicą kraju.

Część A

Ta część dotyczy miejsca, gdzie składamy nasze zeznanie podatkowe oraz celu w jakim to czynimy. Jeśli chodzi o miejsce, to należy tam wpisać odpowiedni Urząd Skarbowy, do którego adresujemy zeznanie - zgodnie z obecnym miejscem zamieszkania. W przypadku celu mamy do wyboru dwie opcje: złożenie lub korekta wcześniej złożonego zeznania. Druga z opcji wymaga doprecyzowania, jaki rodzaj korekty chcemy nanieść.

Część B

Część B dotyczy danych osobowych podatnika. Podajemy tutaj nasze nazwisko, imię, datę urodzenia, kraj, aktualny adres zamieszkania, miejscowość, itp.

Część C

Ta część dotyczy przychodów zwolnionych od poboru podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148. Obejmuje ona zarówno przychody z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego i spółdzielczego stosunku pracy, jak i z umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. Warto zaznaczyć, że muszą to być przychody nieprzekraczające kwoty 85 528 zł.

Rozliczenie praw autorskich

Jeśli chodzi o dochody z tytułu praw autorskich, to w PIT-37 można rozliczyć takie dochody z tytułu:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku; wzoru użytkowego, zdobniczego lub przemysłowego; znaku towarowego; topografii układu scalonego
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, wzoru użytkowego, zdobniczego lub przemysłowego; znaku towarowego; topografii układu scalonego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną
 • korzystania przez twórców i artystów-wykonawców z praw autorskich oraz z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami

W przypadku dwóch pierwszych przychodów, standardowo wykazuje się koszty 50% przychodów. Jeśli zaś chodzi o ostatnią pozycję, to 50% przychodu należy obliczyć od przychodu pomniejszonego o składki rentowe, chorobowe oraz emerytalne, dla których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

We wszystkich trzech przypadkach, koszty nie mogą przekroczyć kwoty 85 528 zł (górny próg podatkowy). Dochód ustala się dopiero po odliczeniu kosztów od przychodu z danego źródła.

Część D

Tutaj wpisujemy uzyskane przychody oraz koszty uzyskania przychodów. Przykładowo, mogą to być wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego lub wydatki na internet. Dodatkowo, w odpowiednich miejscach tabeli należy wpisać kwotę zaliczek pobranych w trakcie roku podatkowego. Dane, które należy wprowadzić do tej części formularza otrzymujemy od płatników na drukach PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

Część E

Ta część dotyczy wszelkich odliczeń od uzyskanego dochodu. Zaliczyć do nich możemy składki zapłacone bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe oraz wypadkowe, jak i odliczenia od dochodów wskazane w załączniku PIT/O (część B) oraz ulgę odsetkową (wskazaną w części B.1 załącznika PIT/D.

Składki zawarte w tej części formularza to wszystkie składki ZUS określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ujmuje się tutaj również te składki, które są pobierane zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Jeśli chodzi o ulgę odsetkową, to przysługuje ona podatnikom, którzy mają możliwość odliczenia od dochodu spłaty odsetek od kredytu (lub pożyczki) udzielonego na własne potrzeby mieszkaniowe w latach 2002-2006.

Warto dodać, że odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od podatku na podstawie ustawy. Ponadto, nie dotyczy on również składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Część F

Część F zawiera obliczenia kwoty podatku na podstawie skali podatkowej. Zaokrągla się tutaj do pełnych złotych, a więc pomija się końcówki od 0 do 49 groszy, a końcówki od 50 wzwyż zaokrągla się w górę.

Za podstawę opodatkowania przyjmuje się kwotę przychodu pomniejszoną o koszty wskazane w części D, które się następnie pomniejsza o odliczenia od dochodu wykazane w części E.

Część G

W części G wskazuje się składkę zdrowotną podatnika oraz małżonka (jeśli występuje). Dodatkowo, jeśli podatnikowi przysługują odliczenia mieszkaniowe, one również trafiają do części G.

Część H

Część H zawiera kwotę do zapłaty lub zwrotu z tytułu podatku dochodowego. Uzyskuje się ją po uwzględnieniu stosownych odliczeń.

Część I

Część I jest dedykowana dla podatników, którzy chcą uzyskać zwrot kwoty ulgi na dzieci. Są to osoby, które nie mogły skorzystać z ulgi na dzieci w pełnej wysokości ze względu na niewystarczające dochody. Każdemu podatnikowi w takiej sytuacji przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

Warto zapamiętać, że kwota ta nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne, pomniejszonych o składki odliczone w innych zeznaniach podatkowych, takich jak PIT-36L czy PIT-28.

Część J

Część J wypełniają podatnicy, którzy uzyskali dochody z dywidend, odsetek i dyskonta papierów wartościowych, a także ci, którzy uzyskali dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych lub w zyskach osób prawnych.

Części K i L

Część K wypełniają ci, którzy chcą wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego (OPP) poprzez przekazanie 1% swojego podatku na tę działalność. Wówczas, należy wpisać numer KRS wybranej organizacji oraz wysokość przekazanej kwoty.

Część L natomiast służy udzieleniu dodatkowych informacji o danej organizacji. Służy ona także wyrażeniu zgody na przekazanie OPP swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania celem skontaktowania się z podatnikiem.

Część M

Ta część zawiera informacje o wszystkich załącznikach, które dołączamy do naszego zeznania rocznego. Wprowadza się tutaj dane dotyczące ilości i rodzaju załączników dodanych do zeznania.

Części N i O

W części N możemy wskazać nasz rachunek bankowy, na który wpłynie nadpłata podatku. Alternatywnym rozwiązaniem jest podanie numeru rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). Z kolei w części O zaznaczamy, czy posiadamy ważną Kartę Dużej Rodziny.

Część P

Część P zawiera odpowiednie pola, gdzie należy złożyć podpis. W przypadku, gdy zdecydujemy się na rozliczenie wspólne, będzie potrzebny również podpis naszego małżonka. Jeśli przesyłamy PIT w formie elektronicznej to nie musimy wypełniać tej części formularza.

Jak rozliczyć PIT-37? - podsumowanie

PIT-37 to jeden z najważniejszych druków wypełnianych dla celów podatkowych. Wypełniają go osoby, które uzyskały dochody pochodzące z działalności wykonywanej osobiście wyłącznie za pośrednictwem płatnika - np. z tytułu umowy o pracę - i rozliczają się na zasadach ogólnych.

Na zeznanie roczne składają się m.in.:

 • składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika,
 • informacje o wysokości kosztów faktycznie poniesionych przez podatnika,
 • przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148,
 • wynagrodzenie z tytułu spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej,
 • różnica pomiędzy podatkiem (po odjęciu ulg podatkowych) a kwotą odprowadzonych zaliczek,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.

PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Dla osób, które są w związku małżeńskim jest możliwe rozliczenie wspólnie z małżonkiem deklaracji PIT-37, po spełnieniu określonych wymogów.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!