Interpretacja podatkowa – co to jest?
Podatnik.info
Interpretacja przepisów
Podatnik.info

Interpretacja podatkowa – co to jest?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Prawo podatkowe bywa trudne do zrozumienia. Jeśli jednak chcemy uniknąć przykrych konsekwencji związanych ze źle zrozumianymi przepisami, należy mieć pewność, że dobrze interpretujemy daną ustawę.

Co to jest interpretacja podatkowa?

Interpretacja podatkowa jest to oficjalna interpretacja danego problemu lub zagadnienia w temacie prawa podatkowego. Zadaniem interpretacji podatkowej jest wspieranie podatników w odpowiednim odczytywaniu i stosowaniu przepisów prawa podatkowego.

O instytucji interpretacji podatkowej mówi Dział II, rozdział 1a – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa: Dz.U.2020.1325 t.j.

Celem interpretacji podatkowej jest wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości, a co za tym idzie uchronienie podatników przed negatywnymi skutkami złych zastosowań przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja podatkowa pozwala również wyjaśnić zastosowanie przepisu w konkretnej sytuacji.

Zgodnie z art. 14a § 1 OrdPU opracowane przez ministra finansów interpretacje podatkowe pozwalają zachować jednolitość stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe:

 • dzięki dokonaniu ich interpretacji z urzędu bądź na wniosek – interpretacje ogólne,

 • dzięki wydaniu z urzędu ogólnych objaśnień podatkowych – objaśnienia podatkowe dotyczą przepisów uwzględniając orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

 • dzięki interpretacji konkretnych stanów faktycznych – interpretacja indywidualna.

Należy pamiętać, że interpretacja podatkowa nie zastępuje przepisów prawa oraz dotyczy tylko prawa podatkowego.

Interpretacja ogólna

Ogólna interpretacja podatkowa nie odnosi się do konkretnej sytuacji, ma charakter abstrakcyjny i stanowi ujednolicenie wykładni prawa podatkowego. Innymi słowy, dzięki interpretacji ogólnej uzyskuje się jednolite stanowisko stosowania przepisów prawa podatkowego.

Ogólna interpretacja podatkowa jest wydawana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zakres obejmowania interpretacji ogólnej jest znacznie szerszy niż obszar interpretacji indywidualnej. Odnosi się do wszystkich podatników, a nie tylko do sprawy jednostki.

W celu otrzymania interpretacji ogólnej podatnik musi wystosować wniosek do Ministerstwa Finansów.

 

Interpretacja ogólna – jak złożyć wniosek?

W celu otrzymania interpretacji ogólnej należy złożyć wniosek listownie, przez platformę e-PUAP lub osobiście złożyć w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej (adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała). Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu za złożenie wniosku.

We wniosku musi znaleźć się dokładnie opisane zagadnienie – jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego zagadnienia.

Należy opisać przepisy prawa podatkowego, które były stosowane, należy podać numery i daty wydań postanowień, decyzji lub interpretacji indywidualnych oraz wymienić nazwy urzędów, które wydały powyżej wymienione dokumenty.

Zanim podatnik otrzyma z Ministerstwa Finansów interpretację ogólną, wnioskowana sytuacja zostanie dokładnie przeanalizowana. W tym celu urzędnicy sprawdzą dokładnie przepisy, wcześniejsze interpretacje oraz orzeczenia sądowe.

Interpretacja ogólna – wyszukiwarka

Przed złożeniem wniosku ważne jest, aby podatnik wcześniej sam sprawdził, czy w podobnej sprawie nie było już wydanej interpretacji ogólnej. Aby móc to zrobić należy skorzystać z wyszukiwarki interpretacji, można również zapytać w urzędzie skarbowym, urzędzie celno-skarbowym lub izbie administracji skarbowej. Możliwy jest również bezpośredni kontakt z KIS i zapytanie, czy wnioskowana sytuacja się nie powtarza.

Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć sprawy związanej z podatkami: CIT, PIT, VAT, akcyzowym, od spadków i darowizn.

Indywidualna interpretacja podatkowa

Jeśli podatnik nie jest pewien, czy poprawnie stosuje przepis prawa podatkowego może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. która zostanie wydana przez Krajową Informację Skarbową. Indywidualna interpretacja podatkowa to oficjalne stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w danej sprawie. Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć w odniesieniu do stanu faktycznego (tj. zdarzeń, które mają lub miały miejsce) lub zdarzeń przyszłych.

Kto może złożyć wniosek o wydanie interpretacji?

Taki wniosek może złożyć:

 • osoba fizyczna,

 • osoba prawna, np. spółka z o.o.,

 • inny podmiot, np. stowarzyszenie lub spółka cywilna.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ma postać formularza ORD-IN. Wypełniony formularz ORD-IN może zostać złożony listownie, osobiście w siedzibie KIS lub elektronicznie za pośrednictwem portalu e-PUAP. W przypadku większej liczby osób składa się wniosek na formularzu ORD-WS, a dane pozostałych osób na formularzu ORD-WS/B.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Wzór wniosku o wydanie interpretacji podatkowej został określony przez Ministerstwo.

Wniosek powinien zawierać:

 • wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, zadane pytanie i przedstawienie własnego stanowiska, opisany musi zostać stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe,

 • oświadczenie, iż problem nie jest objęty postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania),

 • wskazany podmiot, który w sytuacji wniosku kilku osób, otrzyma interpretację zaś pozostałe osoby odpisy.

Dyrektor KIS uznaje przedstawiony stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe za zgodne z prawem, nie jest przeprowadzane postępowanie dowodowe.

Do wniosku musi być dołączona wniesiona opłata w wysokości 40 zł w przypadku pojedynczego opisanego we wniosku problemu. Jeśli problemów jest więcej niż jeden lub wniosek składany jest z innymi osobami to opłata jest większa i wynosi np. w przypadku 3 problemów czy 3 osób - wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie 40 zł x 3.

Jeśli na wniosku nie będzie wystarczająco miejsca, aby wpisać wszystkie informacje, można skorzystać z formularza ORD-IN/A (do wniosku można dołączyć kilka takich formularzy).

Jeśli podatnik chce być poinformowany telefonicznie albo mailowo o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy, powinien wypełnić część L wniosku ORD-IN lub część M wniosku ORD-WS.

Podobnie jak w przypadku interpretacji ogólnej przed zadaniem pytania warto skorzystać z wyszukiwarki już wydanych interpretacji. Być może podobne pytanie zostało wcześniej zadane.

Kiedy podatnik nie uzyska informacji o interpretacji podatkowej?

Jeśli wniosek dotyczy jednej z poniższych spraw to podatnik nie otrzyma interpretacji indywidualnej.

Są to:

 • informacje objęte wiążącymi informacjami stawkowymi,

 • elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację indywidualną są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej,

 • sprawy, które już są rozstrzygnięte w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego,

 • sprawy, które są przedmiotem porozumienia podatkowego lub porozumienia inwestycyjnego z organem podatkowym,

 • sprawy, które mogą wskazywać, że chodzi o czynność unikania opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego,

 • sprawy, które mogą być rozstrzygnięte w decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści,

 • działania, które mogą być uznane za nadużycie prawa.

Nie można również wnioskować o rozstrzygnięcie w drodze interpretacji indywidualnej wątpliwości przepisów prawa podatkowego, które:

 • regulują właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych,

 • odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego.

Indywidualna interpretacja podatkowa nie zostanie wydawana w zakresie zdarzeń, które w dniu złożenia wniosku o interpretację indywidualną są przedmiotem:

 • toczącego się postępowania podatkowego,

 • kontroli podatkowej,

 • kontroli celno-skarbowej.

Termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej

Termin wydania interpretacji indywidualnej od dnia złożenia wniosku wynosi 3 miesiące. W razie braków formalnych, pomyłki we wniosku Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wezwie wnioskodawcę do wprowadzenia zmian. W takim przypadku KIS potrzebuje jeszcze więcej czasu na rozpatrzenie sprawy.

Wydana interpretacja podlega kontroli sądowej. Od stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyrażonego w interpretacji indywidualnej można się odwołać wnosząc skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA), na obszarze którego podatnik mieszka lub posiada siedzibę. Skarga powinna zostać złożona za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 30 dni od doręczenia interpretacji. Wniesienie skargi kosztuje 200 zł.

Sąd rozpatrzy sprawę i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości może unieważnić postanowienie interpretacji. W takiej sytuacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma obowiązek w ciągu 3 miesięcy ponownie rozpatrzyć wniosek podatnika o wydanie interpretacji indywidualnej, uwzględniając wytyczne zawarte w wyroku sądu.

Objaśnienia podatkowe

Jedną z form interpretacji przepisów podatkowych są objaśnienia podatkowe. Minister Finansów wydaje objaśnienia podatkowe z urzędu, nie składa się w tym celu wniosków. Objaśnienia zawierają praktyczne przykłady zastosowania przepisów prawa. Nie są suchym opisem, tylko dokładnym objaśnieniem sytuacji, w której może znaleźć się podatnik. Podawane są zalecenia, przykłady i obliczenia.

Zakres ochrony interpretacji

Warto dodać, że indywidualne interpretacje podatkowe, ogólne interpretacje podatkowe oraz objaśnienia podatkowe nie są dane raz na zawsze. Mogą one zostać zmienione z urzędu przez ministra finansów, jeżeli stwierdzi on ich nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mogą zostać uchylone, lub mogą również wygasnąć ze względu na nowelizację przepisów. W takim przypadku podatnik zostanie o tym fakcie powiadomiony.

Interpretacje nie są również wiążące, ani dla podatnika, ani dla organów podatkowych. Nawet jeżeli wydana interpretacja potwierdza stanowisko wnioskodawcy to podatnik nie ma obowiązku stosowania się do jej treści. Od niego zależy, czy będzie postępował zgodnie z treścią interpretacji. Jednak stosując się do stanowiska otrzymuje pewną ochronę, dzięki której może uniknąć negatywnych konsekwencji.

Jeśli podatnik otrzyma interpretację przed zdarzeniem, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą dana osoba stosuje, wtedy:

 • w przypadku kiedy urząd stwierdzi konieczność zapłaty wyższego podatku niż dotychczas – nie zapłaci się różnicy podatku,

 • nie zapłaci się odsetek za zwłokę,

 • nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe – podatnik nie poniesie żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej.

Jeśli podatnik otrzyma interpretację po zdarzeniu, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosował, wtedy:

 • w przypadku kiedy okaże się, że podatek powinien być zapłacony wyższy niż dotychczas – podatnik zapłaci różnicę podatku,

 • nie zapłaci się odsetek za zwłokę,

 • nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe oraz podatnik nie poniesie konsekwencji z ustawy karnej skarbowej.

Istotne znaczenie ma fakt, że interpretacja wydawana jest w konkretnej sprawie, którą wnioskodawca powinien przedstawić możliwie najdokładniej. Jeśli okaże się, że stan faktyczny był inny, organ podatkowy może zakwestionować „moc ochronną” interpretacji.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024