Faktura wystawiona na wspólników spółki, która nie...
KS
http://sxc.hu/
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Faktura wystawiona na wspólników spółki, która nie rozpoczęła jeszcze działalności, nie pozbawia spółki prawa do odliczenia

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Także wówczas, gdy faktura została wystawiona w dniu, kiedy spółka jeszcze nie działała i nie była zarejestrowanym podatnikiem czynnym VAT, w związku z czym nie mogła być odbiorcą tej faktury – wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2013 r., wydanego w sprawie o sygnaturze I SA/Wr 1513/12.

W stanie faktycznym sprawy, w której zapadło omawiane orzeczenie, małżonkowie w 2011 r. nabyli wspólnie dwie nieruchomości gruntowe z zamiarem wykorzystania ich w działalności gospodarczej. Następnie w roku 2012 zawiązali oni i stali się jedynymi wspólnikami spółki cywilnej prowadzącej działalność w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Nabyte w 2011 r. nieruchomości zostały wniesione do spółki i zaewidencjonowane jako środki trwałe, zaś wspólnicy planowali wykorzystać je pod budowę budynku usługowego z przeznaczeniem na wynajem.

W interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że w przedstawionej sytuacji spółka nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem przez jej wspólników przedmiotowych nieruchomości gruntowych, gdyż faktura dokumentująca nabycie nieruchomości została wystawiona na inny podmiot (tj. małżonków) niż podmiot dokonujący odliczenia.

Stanowiska organu nie podzielił WSA we Wrocławiu. Zdaniem Sądu wymogi w zakresie danych nabywcy i zbywcy, dotyczące faktury posiadanej przez podmiot dokonujący odliczenia podatku, nie mogą być traktowane jako warunki, które pozbawiałyby prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przeciwne stanowisko prowadziłoby bowiem do naruszenia zasady neutralności podatku od towarów i usług. W świetle tej zasady niespełnienie wymogów formalnych dotyczących warunków stawianych fakturze zakupu towaru, nie może prowadzić do uniemożliwienia odzyskania przez podatnika podatku naliczonego, w sytuacji, gdy pomiędzy podatnikami, którzy ponieśli ciężar podatku od towarów i usług (a nie występowali jako konsumenci finalni), a wspólnikami spółki osobowej, która wykorzystuje ten towar w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej istnieje tożsamość podmiotowa – tak jak miało to miejsce w rozpoznawanej sprawie w przypadku spółki cywilnej małżonków.

Przedmiotowy wyrok wpisuje się w utrwaloną linię orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyroki w sprawach: Polski Trawertyn, C-280/10; Nider, C-385/09; Dankowski, C-438/09).Karol Grzybowski
Prawnik
Pod merytorycznym patronatem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego
Instytut Studiów Podatkowych

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
„S24” - czyli spółka z o.o. zakładana w 24h