Dotacje tylko dla inwestycji z pozwoleniem na budowę
KS
http://sxc.hu/
PwC

Dotacje tylko dla inwestycji z pozwoleniem na budowę

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Do konkursu można jednak zgłosić tylko te projekty, które na dzień składania wniosku (czyli najpóźniej 5 czerwca br.) będą przygotowane do realizacji, czyli - jeśli to niezbędne - będą posiadać prawomocne pozwolenie na budowę albo szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego takie pozwolenie dla danego projektu nie jest wymagane.

Kryterium dotyczące gotowości projektu do realizacji zostało wprowadzone jako tzw. kryterium merytoryczne obligatoryjne. Oznacza to, że jeżeli ekspert oceniający uzna kryterium za niespełnione, wniosek zostanie odrzucony i nie będzie podlegał dalszej ocenie, bez względu na poziom innowacyjności projektu. W szczególności odrzucenie może pojawić się w kontekście dokumentacji potwierdzającej dopełnienie procedury związanej z oceną wpływu inwestycji na środowisko oraz wydania prawomocnego pozwolenia na budowę.

Brzmienie kryterium gotowości projektu do realizacji przyjęte w ramach aktualnego konkursu jest bardzo restrykcyjne i znacznie ogranicza pulę projektów, które będą mogły ubiegać się o dotację - podkreśla Beata Tylman, dyrektor w zespole pomocy publicznej PwC. - Warto jednak zauważyć, że brak pozwolenia na budowę nie w każdym przypadku będzie przeszkodą dla udziału w konkursie - dodaje.

Zasady przeprowadzania konkursu jednoznacznie dopuszczają możliwość ubiegania się o dofinansowanie również dla projektów, których realizacja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W takim przypadku konieczne jest jednak szczegółowe uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie, na jakiej podstawie aplikant twierdzi, że jego projekt nie wymaga pozwolenia na budowę. Jeśli wyjaśnienie nie będzie w pełni jasne i przekonujące dla eksperta dokonującego oceny, to może on uznać kryterium za niespełnione i tym samym odrzucić wniosek.

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną wydawaną w oparciu o przesłanki ściśle określone w ustawie Prawo Budowlane. Właśnie ta ustawa przesądza to tym, które projekty inwestycyjne będą wymagały uzyskania pozwolenia, a które są z tego obowiązku zwolnione. Zasadą jest, że pozwolenie na budowę jest konieczne dla rozpoczęcia i prowadzenia budowy obiektu budowlanego, jak również wykonywania robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Jeśli zatem planowany projekt nie przewiduje powyższych działań (np. polega jedynie na zakupie sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystanych do prowadzenia działalności w istniejącym już budynku), to pozwolenie na budowę nie musi być wymagane.

Prawo budowlane używa specjalistycznego, hermetycznego języka i ściśle definiuje używane określenia. Dlatego każdy projekt inwestycyjny, w zakresie którego istnieje jakakolwiekwątpliwość co do obowiązku pozyskania pozwolenia na budowę, powinien zostać poddany indywidualnej ocenie specjalisty - ostrzega Katarzyna Woroszylska, adwokat w kancelarii PwC Legal. -Nietrudno wyobrazić sobie projekt o charakterze pozornie czysto zakupowym (np. nabycie zakup linii produkcyjnej), który na pierwszy rzut oka nie ma nic wspólnego z budową albo robotami budowlanymi. Jeśli jednak instalacja zakupionych urządzeń będzie wymagać budowy nowych fundamentów, to pozwolenie na budowę może już być wymagane – dodaje.

Wsparcie eksperta z dziedziny prawa budowlanego może zatem nie tylko pomóc beneficjentowi we właściwej klasyfikacji projektu, ale też w ewentualnej modyfikacji planów, tak aby pozwolenie na budowę nie było jednak wymagane, a udział w konkursie możliwy.

Projekty podlegające dofinansowaniu w ramach 4.4 PO IG muszą wykazać wartość minimum 8 mln PLN kosztów kwalifikowanych. Katalog kosztów może objąć m.in. roboty budowlane, maszyny i wartości niematerialne i prawne np. system informatyczny. Jednak to przedsiębiorca decyduje ostatecznie o zawartości kosztorysu. Na tym etapie, jeśli nie zdąży pozyskać pozwolenia na wybudowanie nowego budynku, powinien rozważyć zlokalizowanie inwestycji w istniejących budynkach własnych, ale także wynajmowanych, czy leasingowanych.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Niepełnosprawny z własnym pomysłem na biznes może liczyć na dofinansowanie