Niepełnosprawny z własnym pomysłem na biznes może...
Katarzyna Miazek, Adam Bujalski
http://sxc.hu/
Tax Care

Niepełnosprawny z własnym pomysłem na biznes może liczyć na dofinansowanie

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Niepełnosprawny przyszły przedsiębiorca może liczyć na dotację na uruchomienie własnej firmą nawet w wysokości 59 140 zł (tj. piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale; aktualnie wynosi ono 3942,67 zł) – faktyczną kwotę dotacji określa umowa między niepełnosprawnym a jego starostą, który weźmie pod uwagę m.in. przewidywaną opłacalność biznesu czy kwalifikacje niepełnosprawnego. Te pieniądze można przeznaczyć na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Warunkiem pomocy jest rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy oraz nieskorzystanie z innych bezzwrotnych form publicznego wsparcia na ten cel.

Starosta wypłaci dotację

Dotacja jest wypłacana ze środków PFRON. Do starosty trzeba złożyć wniosek Wn-O (jego kształt określa rozporządzenie ws. przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej), na rozpatrzenie którego starosta ma 30 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu, przyszły przedsiębiorca zostanie wezwany do negocjacji warunków umowy, która będzie zawierać zobowiązanie starosty do wpłaty ustalonej kwoty i zobowiązanie wnioskującego do wydania jej na określony w umowie cel. Na negocjacje ustawa przeznacza termin 14 dni. Środki powinny trafić na konto zakładającego firmę niepełnosprawnego w ciągu kolejnych 14. dni od dnia podpisania umowy ze starostą – w tym momencie trzeba już być wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej.


Ze środków PFRON starosta na wniosek niepełnosprawnego przedsiębiorcy może też dofinansować zaciągnięty przez niego kredyt firmowy w wysokości maksymalnie do 50 proc. oprocentowania kredytu. Rzeczywistą wartość dofinansowania określa umowa między przedsiębiorcą a starostą. Warunkami otrzymania takiej pomocy są następujące:

  • osoba starająca się o dofinansowanie nie może spłacać pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; udzielnie pomocy jest możliwe, jeśli pożyczka taka została spłacona albo umorzona,
  • osoba starająca się o dofinansowanie nie może korzystać z bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, chyba że od chwili otrzymania takiego wsparcia minęło co najmniej 24 miesiące, w trakcie których niepełnosprawny prowadził działalność gospodarczą.


Refundacja ubezpieczenia emerytalnego i rentowego

Zakładający firmę niepełnosprawny nie musi się również martwić o wysokie comiesięczne koszty składek ZUS-owskich. PFRON refunduje obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości składki, której podstawą wymiaru jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2375,40 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, wynoszącego obecnie 3595 zł). Warunkiem jest terminowe opłacanie tych składek w całości. Wysokość pomocy to:

  • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. 


Niepełnosprawny przedsiębiorca musi złożyć do PFRON-u wniosek Wn-U-G (kształt tego formularza z kolei określa rozporządzenie ws. refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych) w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Wniosek można przekazać w formie elektronicznej i tą samą drogą można też pobrać potwierdzenie jego wysłania. Pieniądze powinny pojawić się na koncie przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Refundacja składek niepełnosprawnemu przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis. Stąd refundacji nie będzie, jeśli jej wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis (np. dofinansowania do firmowego kredytu), otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe, spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość:

  • 200 tys. euro, w przypadku niepełnosprawnego prowadzącego firmę inną niż w sektorze transportu drogowego,
  • 100 tys. euro, w przypadku niepełnosprawnego prowadzącego firmę w sektorze transportu drogowego towarów.Katarzyna Miazek, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania PIT do 20 stycznia