Do którego US wysłać PIT?
Podatnik.info
pixabay.com
Podatnik.info

Do którego US wysłać PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Początek 2022 roku przyniósł Polakom wiele zmian podatkowych. Wszystko za sprawą reformy podatkowej zwanej Polskim Ładem. Kolejne nowelizacje w trakcie roku podatkowego, spowodowały, że zmieniło się wiele ważnych przepisów, które znacząco wpływają na kwestie rozliczania się z fiskusem.  Jedną ze zmian jest wybór właściwego urzędu skarbowego w celu rozliczenia PIT.

Coroczne zeznanie podatkowe  

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem osoby osiągające dochód zobowiązane są złożyć deklarację podatkową. Dotyczy to wielu grup społecznych, zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców.  Rozliczyć muszą się również firmy, które mają „zawieszoną” działalność, a ich przychód wyniósł 0 zł. Także takie osoby, które poniosły straty lub nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku. Zeznanie podatkowe zawiera wykaz ważnych informacji, zeznań, sprawozdań, wykazów. Przede wszystkim są tam wyszczególnione dane o przychodach, kosztach uzyskania przychodu, o dochodzie. Powszechnie za zeznanie podatkowe w Polsce uważa się formularz PIT. Fiskus przewiduje kilka różnych wersji zeznań podatkowych, uzależnionych od rodzaju osiąganych dochodów. Od tego zależy jaki formularz podatnik musi wybrać, a następnie wypełnić.

Właściwy urząd skarbowy

Prawidłowy dobór druku PIT oraz jego wypełnienie to tylko część sukcesu. Kolejnym, ważnym krokiem, jest dostosowanie się do obowiązujących terminów złożenia dokumentu oraz wybór odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Wiele podatników pyta się, do którego US wysłać PIT?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, deklarację podatkową należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na:

·         miejsce zamieszkania osoby fizycznej,

·         miejsce pobytu, jeśli osoba nie posiada na terytorium kraju miejsca zamieszkania.

Reasumując, podstawowym kryterium pozwalającym ustalić właściwy urząd skarbowy jest to, gdzie dana osoba obecnie zamieszkuje.

Urząd skarbowy najbliższy miejscu zamieszkania  

Wprowadzenie Polskiego Ładu nieco zmodyfikowało przepisy w kwestii zamieszkania. We wcześniejszych latach pod uwagę było brane miejsce zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowym (art. 45 ust. 1b ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych). Zwykle chodziło o ostatni dzień roku, czyli 31 grudnia. Zgodnie z nowymi przepisami zeznanie podatkowe należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu złożenia zeznania.

W praktyce przepis oznacza, że PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 można złożyć tam, gdzie aktualnie zamieszkujemy, a nie gdzie dana osoba zamieszkiwała w ostatnim dniu roku podatkowego.  Dzięki temu sprawy związane z rozliczeniem rocznym podatku dochodowego zostaną załatwione przez urząd skarbowy, który znajduje się najbliżej aktualnego miejsca zamieszkania danego podatnika.

Osoby, które przed złożeniem deklaracji podatkowej nie mieszkały już w Polsce, składają swoje rozliczenie do urzędu skarbowego, który był właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Składanie deklaracji PIT przez małżeństwa

W przypadku, kiedy rozlicza się małżeństwo zasada jest podobna. Małżonkowie swój roczny PIT-36 lub PIT-37 oddają do urzędu skarbowego, który jest najbliższy ich wspólnego miejsca zamieszkania w dniu składania zeznania podatkowego. W tym przypadku nie jest istotne miejsce zameldowania.

Czasem może się zdarzyć, że małżeństwo nie ma wspólnego adresu i zamieszkuje w innych miejscach, przez co podlegają pod inne urzędy skarbowe. W takim wypadku małżonkowie mogą oczywiście również rozliczyć się wspólnie (jeśli spełniają warunki określone w art. 6 ustawy o podatku od osób fizycznych)  i złożyć deklarację podatkową do urzędu skarbowego, który jest najbliższy miejscu zamieszkania jednego z nich. W deklaracji podatkowej wskazuje się wybrany urząd skarbowy. Zwykle jest to osoba, która we wspólnym zeznaniu podatkowym występuje jako pierwsza, jako tzw. podatnik. Tak stanowi § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych.

Spółki cywilne

W przypadku spółek cywilnych, udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych deklaracje podatkowe składają wspólnicy, udziałowcy lub akcjonariusze. Odpowiedni urząd ustala się niezależnie dla każdego wspólnika. Do deklaracji  PIT dołącza się  załączniki o posiadanych udziałach w spółkach. Wyjątkiem jest rozliczenie podmiotu, który prowadzi pełną rachunkowość, czyli opłacająca podatek CIT od osób prawnych.

W przypadku spółki niemającej osobowości prawnej właściwym miejscowo organem podatkowym, w którym składa się sprawozdanie finansowe dołączone do zeznania podatkowego, jest:

·         organ podatkowy właściwy ze względu na adres siedziby spółki, jeżeli przynajmniej dla jednego wspólnika jest on właściwy;

·         organ podatkowy właściwy dla jednego ze wspólników wedle ich wyboru, jeżeli organ podatkowy, o którym mowa powyżej nie jest właściwy dla żadnego ze wspólników, a jeżeli wspólnicy nie dokonali wyboru - organ podatkowy właściwy dla wspólnika wskazanego w pierwszej kolejności w umowie spółki.

Rezydent podatkowy

Osoby, które pracują za granicą, a są tzw. polskimi rezydentami mają obowiązek rozliczyć się ze swoich przychodów z rodzimym urzędem skarbowym. Dzieje się tak niezależnie od obowiązującej między Polską, a krajem, w którym dana osoba pracuje umowy międzynarodowej. Nawet w sytuacji, kiedy cały podatek od przychodów płacony jest za granicą, w Polsce należy złożyć zeznanie informujące o tym urząd skarbowy.

Kogo uznaje się za polskiego rezydenta? Dokładne wyjaśnienie znajduje się w Objaśnieniu Podatkowym Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2021 r. pt. "Rezydencja podatkowa oraz zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce".

Według ustawy, osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania w Polsce, jeśli:

- przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym;

lub

- posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

Warto zwrócić uwagę na słowo „lub”, które oznacza, że nie muszą być spełnione oba warunki, tylko wystarczy jeden z nich, aby daną osobą uznać za polskiego rezydenta podatkowego.

Kryterium długości pobytu, choć wydaje się być jasne i obiektywne, to w gruncie rzeczy może przysparzać problemów interpretacyjnych. Długość pobytu w roku podatkowym musi wynieść więcej niż 183 dni. Liczą się dni fizycznej obecności w Polsce. Nie oznacza to jednak, że pobyt nie może być przerywany. Pod uwagę bierze się dzień przybycia oraz wyjazdu.

Drugim kryterium jest posiadanie w kraju „centrum interesów życiowych lub gospodarczych”. Przez centrum interesów osobistych należy rozumieć więzi rodzinne i towarzyskie, tj. posiadanie rodziny w Polsce, aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, polityczną, czy nawet uprawianie hobby itd. Najczęściej o takim powiązaniu świadczy posiadanie w Polsce bliskiej rodziny jak współmałżonka, partnera czy dzieci. Najczęściej wyprowadzka podatnika do innego państwa wraz z całą rodziną oznacza przeniesienie do tego państwa swoich interesów życiowych. Jeśli jeden z partnerów wyjeżdża, a reszta rodziny zostaje w kraju oznacza to utrzymanie centrum interesów osobistych w Polsce.

Z kolei „centrum interesów życiowych” oznacza, że w Polsce dana osoba prowadzi działalność zarobkową, tu uzyskuje dochody, ma inwestycje, posiada majątek, ubezpieczenia, posiada konta w banku, ma kredyty itd. 

Warto dodać, że krajowe przepisy dotyczące rezydencji podatkowej stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a ustawy PIT).

Składanie zeznań podatkowych przez nierezydentów

Obowiązek składania deklaracji podatkowych dotyczy nie tylko rezydentów, ale również osoby, które mieszkają poza granicami kraju, a osiągają przychody w Polsce. Są to tzw. nierezydenci lub obcokrajowcy. Takich podatników obsługuje znajdujący się na terenie danego województwa wskazany urząd skarbowy:

województwo                  urząd skarbowy

dolnośląskie                      Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole

kujawsko-pomorskie       Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

lubelskie                             Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie

lubuskie                              Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

łódzkie                                Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście

małopolskie                       Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście

mazowieckie                     Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

opolskie                              Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu

podkarpackie                     Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

podlaskie                            Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

pomorskie                          Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

śląskie                               Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach

świętokrzyskie                  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach

warmińsko-mazurskie      Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie

wielkopolskie                    Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto

zachodniopomorskie          Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

Jeśli nierezydent prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, to właściwym adresem do złożenia PIT jest miejsce (województwo) wykonywania tej działalności. Wyznacznikiem dla nierezydentów nieprowadzących działalności gospodarczej jest:

a)      miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika, w przypadku gdy pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika,

b)      miejsce pobytu podatnika, jeżeli pobór podatku następuje bez pośrednictwa płatnika,

c)  miejsce wykonywania czynności z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności ze względu na miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy), jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób wskazany w lit. a lub b.

Jeśli działalność gospodarcza nierezydenta jest prowadzona na terenie więcej niż jednego województwa albo osoba ta uzyskuje przychody, np. z umowy o pracę, na terenie więcej niż jednego województwa, albo jednocześnie uzyskuje przychody z działalności gospodarczej i z innych tytułów na terenie więcej niż jednego województwa, to wówczas należy się rozliczyć w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

Rozliczenie obcokrajowca w Polsce

Obcokrajowcy, niemieszkający w Polsce na stałe, składają deklarację podatkową do urzędu skarbowego właściwego miejscu pobytu. Właściwym organem w takim przypadku będzie urząd właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Jeśli obcokrajowiec posiada polską rezydencję podatkową, dodatkowo opodatkowaniu podlega całość jego dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

E-pit przez Internet

Najwygodniej podatnikom będzie skorzystać z usługi elektronicznego rozliczania PITu. Jak wysłać PIT elektronicznie krok po kroku? Darmowy PROGRAM PIT 2022/2023 pozwoli Ci wypełnić PIT online w 5 minut! Aplikacja posiada także system ostrzegający użytkownika przed możliwością popełnienia przez niego jednego z najczęstszych błędów.

Do informacji podatkowych potrzebnych do wypełnienia rozliczenia PIT w formie elektronicznej potrzebne są następujące dane:

  • Numer PESEL lub NIP,
  • Przychód z zeznania podatkowego za poprzedni okres,
  • Imię i nazwisko podatnika

Po pomyślnym złożeniu dokumentu PIT przez internet, jako dowód należy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) i zachować je wśród swoich dokumentów.

Ważne! W 2023 roku ostatecznym terminem na złożenie deklaracji podatkowej jest 2 maj. Prawidłowy termin to 30 kwiecień, jednak wypada on w niedziele, a 1 maja (w poniedziałek) przypada święto.

 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!