Deklaracja PIT 37 - dla kogo i jak go rozliczyć?
PIT 37
Podatnik.info

Deklaracja PIT 37 - dla kogo i jak go rozliczyć?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kto musi rozliczyć PIT 37 za 2021 rok?

Od 15 lutego możesz rozliczyć zeznanie podatkowe PIT 37 za rok podatkowy 2021. Jest to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty. Powinna go złożyć osoba, która rozlicza swoje jedyne przychody (wyłącznie za pośrednictwem płatnika), które są opodatkowane według skali podatkowej (17% i 32%), bez względu na to, czy jest to pracownik, zleceniobiorca, emeryt lub rencista.

Nie musisz rozliczać PIT 37 jeśli uzyskane przez Ciebie przychody są w pełni zwolnione z podatku oraz gdy prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeśli otrzymujesz przychody inne niż opodatkowane według skali, to w odniesieniu do nich również nie musisz wypełniać tego druku.

Przykładowe dochody z tytułu:

  • stosunku pracy (i stosunków podobnych);

  • emerytury i renty krajowej;

  • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych;

  • należności za członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;

  • świadczeń z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

  • przychodów z praw majątkowych (w tym praw autorskich praw majątkowych);

PIT 37 a różne źródła przychodów

W sytuacji, w której poza opodatkowanymi przychodami według skali, uzyskujesz dodatkowo przychody, które są opodatkowane np. podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, musisz złożyć dwa rodzaje zeznania - PIT 37 oraz dodatkową zgodną ze źródłem i rodzajem uzyskanych dochodów, np. PIT 28.

Przychody osób poniżej 26. roku życia

Jako osoba, która nie ukończyła jeszcze 26. roku życia otrzymujesz dochody zwolnione z podatku, ze względu na zastosowaną ulgę dla młodych. Mimo że są to przychody zwolnione z podatku musisz rozliczyć druk PIT 37 za 2021 rok.

 

Termin złożenia deklaracji PIT 37

Każdy podatnik, który ma obowiązek rozliczenia PIT 37 musi to zrobić do 2 maja 2022 roku. Inne terminy, które powinieneś znać to 28 lutego i 30 kwietnia.

1) 28 luty - do tego dnia należy złożyć PIT 28 i zapłacić podatek wynikający z zeznania. Termin ten nie zobowiązuje do jednoczesnego złożenia formularza i zapłaty. Można to zrobić w dwóch różnych dniach.

2) 30 kwietnia - do tego dnia należy złożyć deklaracje PIT 37, PIT 36, PIT 36L, PIT 38, PIT 39 oraz zapłacić podatek zgodny z zeznaniem. W tym przypadku również nie ma obowiązku składania i zapłaty w jednym dniu.

Jeśli chciałbyś rozliczyć się z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie możesz tego zrobić za pomocą PIT 37. Wówczas jesteś zobowiązany do samodzielnego obliczenia i zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Jak wypełnić PIT 37?

Deklarację PIT wypełniasz na podstawie otrzymanych deklaracji, tj.:

a) PIT 11 - na którym ukazane są dochody z umowy o pracę, umów o dzieło/zlecenie, działalności wykonywanej osobiście lub praw autorskich;

b) PIT 40A/11A - przedstawia dochody otrzymane z tytułu emerytury, renty lub zasiłków pieniężnych;

c) PIT R - wykaz dochodów z tytułu wykonywania obowiązków obywatelskich i społecznych.

Druk PIT 37 wypełniamy danymi przepisanymi z wyżej wymienionych deklaracji, mając na uwadze, że jeśli na dwóch deklaracjach są uzupełnione dwie jednakowe rubryki, wówczas sumujemy te liczby i w PIT 37 wpisujemy sumę. Dla przykładu:

W PIT 11 kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 300 zł, a w PIT 40A/11A 400 zł, w ten czas na druku PIT 37 wpisujemy sumę, czyli 700 zł.

Identyfikator podatkowy to:

1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub którzy nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku towarów i usług;

lub

2) NIP - pozostałe podmioty podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu.

 

Jak wypełnić PIT 37?

Deklarację PIT wypełniasz na podstawie otrzymanych deklaracji, tj.:

a) PIT 11 - na którym ukazane są dochody z umowy o pracę, umów o dzieło/zlecenie, działalności wykonywanej osobiście lub praw autorskich;

b) PIT 40A/11A - przedstawia dochody otrzymane z tytułu emerytury, renty lub zasiłków pieniężnych;

c) PIT R - wykaz dochodów z tytułu wykonywania obowiązków obywatelskich i społecznych.

Druk PIT 37 wypełniamy danymi przepisanymi z wyżej wymienionych deklaracji, mając na uwadze, że jeśli na dwóch deklaracjach są uzupełnione dwie jednakowe rubryki, wówczas sumujemy te liczby i w PIT 37 wpisujemy sumę. Dla przykładu:

W PIT 11 kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 300 zł, a w PIT 40A/11A 400 zł, w ten czas na druku PIT 37 wpisujemy sumę, czyli 700 zł.

Identyfikator podatkowy to:

1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub którzy nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku towarów i usług;

lub

2) NIP - pozostałe podmioty podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu.

 

Rozliczanie dochodów małoletnich

PIT 37 powinien być rozliczony przez osoby, które do swoich dochodów nie doliczają dochodów małoletnich dzieci.. Doliczenie można zastosować w przypadku opodatkowania indywidualnego, przy wspólnym rozliczeniu oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Jeśli małoletni uzyskał przychody ze stosunku pracy, zlecenia, umowy o dzieło lub stypendiów wówczas jest zobowiązany wykazania ich na własnym zeznaniu podatkowym, podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wówczas rodzic może dokonać własnego rozliczenia zeznania podatkowego PIT 37.

Wykazanie straty z lat ubiegłych

Na deklaracji PIT 37 nie można zmniejszyć dochodów na podstawie straty poniesionej w poprzednich latach. Jeśli podatnik chce to zrobić, powinien wypełnić deklarację PIT 36. Jeśli w danym roku podatkowym wykazano stratę (np. w 2021 roku) można złożyć deklarację PIT 37.

 

Co zrobić, jeśli wystąpi niedopłata?

Obowiązek regulowania podatku następującego po roku podatkowym, który rozliczamy jest przez cały rok. Są one w formie zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę (składki są opłacane za pośrednictwem płatnika, czyli zakładu pracy). Jeśli zdarzy się sytuacja gdy wysokość pobranych zaliczek będzie wyższa niż podatek, Urząd Skarbowy jest zobowiązany do zwrócenia nadpłaty. Natomiast jeżeli zaliczki będą niższe, podatnik ma obowiązek je uregulować.

Rozliczanie PIT 37 wspólnie z małżonkiem

Złożenie PIT 37 wspólnie z małżonkiem nie będzie możliwe, jeśli:

1) jeden z małżonków prowadzi działalność opodatkowaną według skali - wówczas powinniście rozliczyć się na deklaracji PIT 36;

2) jeśli w ciągu danego roku podatkowego małżonkowie nie pozostawali w związku małżeńskim (byli przed ślubem lub po rozwodzie);

3) jeden z małżonków rozlicza się podatkiem liniowym, poprzez ryczałt ewidencjonowany, za wyjątkiem najmu prywatnego czy dzierżawy rozliczanej ryczałtem.

Na formularzu PIT 37 możesz rozliczyć koszty uzyskania przychodu oraz skorzystać z kwoty pomniejszającej podatek.

Jak się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą złożyć pit 37. Jeśli jesteś opiekunem prawnym wychowującym dziecko jako panna/kawaler, wdowa/wdowiec, rozwódka/rozwodnik, jako osoba, w stosunku do której orzeczono separację lub jako osoba, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Aby móc się rozliczyć, należy spełnić kilka wymogów:

1) dziecko musi być małoletnie;

2) jeśli uzyskuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną nie musi spełniać kryterium wieku;

3) wychowywanie dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, którzy uczą się w szkołach (także wyższych) w różnych trybach (zaocznie, dziennie, wieczorowo). Dotyczy to również dzieci uczących się w krajach Unii Europejskiej.

Jako cudzoziemiec, który ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych poza Polską, ale w Państwie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej masz możliwość (na odpowiedni wniosek) przychody uzyskane w roku podatkowym, które podlegają opodatkowaniu w Polsce, opodatkować na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

 

Ulgi i odliczenia a PIT 37

Rozliczając PIT 37 możesz skorzystać z dostępnych dla Ciebie ulg i odliczeń. Do najpopularniejszych należą m.in. ulga prorodzinna (na dziecko), ulga na Internet, ulga termomodernizacyjna, ulga rehabilitacyjna, odliczenie darowizny na cele charytatywne, czy odliczenie na emeryturę.

Przeczytaj także inne artykuły o PIT 2021:

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Do czego odnoszą się deklaracje PIT 36, PIT 36L, PIT 39?