Czy można odliczyć prywatną wizytę u lekarza? Ekspert...
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Czy można odliczyć prywatną wizytę u lekarza? Ekspert odpowiada!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Czy leczenie prywatne można odliczyć od podatku?

Każda osoba uzyskująca dochody na terytorium Polski musi uregulować swoje zobowiązanie wobec urzędu skarbowego. Nierzadko kwota ta wydaje się wysoka, a podatnicy szukają sposobu na jej obniżenie. Prawo podatkowe umożliwia skorzystanie z całego katalogu odliczeń po spełnieniu określonych warunków. Wśród dostępnych rozwiązań pojawiają się między innymi ulga rehabilitacyjna. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega to odliczenie.

Preferencja zwana potocznie ulgą rehabilitacyjną polega na odliczeniu od uzyskanego dochodu kwoty przeznaczonej na takie cele jak:

 • rehabilitacja,
 • ułatwienie wykonywania czynności życiowych.

Mogą z niej skorzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i podatnicy, na których utrzymaniu pozostawały w 2022 roku. Ponadto ulga rehabilitacyjna przysługuje także w przypadku wydatków poniesionych na własną rehabilitację i powrót do czynności życiowych. Dostępne odliczenia dzieli się na limitowane kwotowo do określonej wysokości wydatków oraz nielimitowane z możliwością odliczenia pełnej kwoty wydatków.

Drugim z rozwiązań jest ulga na leki, której nie zalicza się do wydatków limitowanych. Co ważne, nie ma również możliwości odliczenia dowolnej kwoty. Kwestie wysokości odliczenia reguluje jedna ważna zasada. Ulga na leki nie może przekraczać różnicy między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Jedna z wątpliwości, która pojawia się wśród podatników, dotyczy tego, czy leczenie prywatne można odliczyć od podatku. Cały katalog możliwości można znaleźć w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

Analizę kryteriów zacznijmy od ulgi rehabilitacyjnej. Zamknięty katalog wydatków znajduje się w art. 26 ust. 7a. Co ważne, nie można go interpretować dowolnie, a odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki uwzględnione w ustawie. Podatnikowi przysługuje między innymi możliwość odliczenia opłat za:

 • pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 • pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej;
 • zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne.

Powyższa lista nie odpowiada wprost, czy leczenie prywatne można odliczyć od podatku, dlatego warto uściślić. Jeżeli podatnik poniósł jeden z powyższych kosztów, a miejsce leczenie spełnia wspomniane kryteria, wówczas istnieje możliwość skorzystania z ulgi. Wszystkie wspomniane wyżej wydatki nie podlegają żadnym limitom kwotowym. Należy jednak pamiętać o ich udokumentowaniu.

Drugą preferencją, którą warto przeanalizować w kontekście leczenia prywatnego, jest ulga na leki. Aby z niej skorzystać, należy spełnić kilka ważnych kryteriów. Przede wszystkim przysługuje wyłącznie osobom niepełnosprawnym lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Do drugiej grupy zalicza się: współmałżonków, rodziców, rodziców małżonka, rodzeństwo, dzieci, pasierbów, synowe, zięciów, macochę czy ojczyma.

Drugim warunkiem, który pomoże rozwiać wiele wątpliwości, jest konieczność wykupienia określonych lekarstw na zlecenie lekarza specjalisty. Dotyczy to zarówno leków przyjmowanych na stałe, jak i czasowo. Rozliczenie odbywa się na podstawie zalecenia pisemnego w postaci recepty czy karty pacjenta. Dodatkowo należy udokumentować wydatek za pomocą faktury lub innego dowodu wskazującego wysokość poniesionego wydatku.

Jak widać, wśród wymagań nie ma informacji, że lekarstwa muszą być przepisane podczas leczenia objętego refundacją NFZ. Możesz więc odliczyć od podatku dochodowego koszty związane z wydatkami na leki przepisane podczas prywatnej wizyty. Jeżeli zalecenie obejmuje lekarstwa w jakikolwiek sposób dofinansowane przez instytucje lub organizacje, wówczas nie podlegają odliczeniu.

Wiesz już, jak wygląda kwestia możliwości odliczenia wydatków na leki czy pobyt we wspomnianych wyżej ośrodkach. Nadal pozostaje jednak odpowiedź na pytanie, czy można odliczyć prywatną wizytę u lekarza 2022. Poniżej analizujemy obowiązujące przepisy.

Czy można odliczyć prywatną wizytę u lekarza lub rehabilitanta?

Jak wspomnieliśmy, ulgi oraz odliczenia znajdują się w zamkniętym katalogu. Jeżeli wydatek, który chcemy uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym, nie pojawia się na tej liście, nie powinniśmy doliczyć go do wysokości ulgi. Pojawia się więc pytanie, czy prywatną rehabilitację można odliczyć od podatku?

Podatnik ma prawo do uwzględnienia w deklaracji PIT ulgi rehabilitacyjnej, która obejmuje między innymi zabiegi rehabilitacyjne. Jeżeli korzystasz ze wsparcia specjalistów prywatnie, wówczas możesz je odliczyć. Należy jednak zaznaczyć, że nie mogą być one zwrócone w żadnej innej formie.

W katalogu ulg nie pojawia się żadna informacja dotycząca możliwości odliczenia wydatków związanych z konsultacjami u specjalistów. Odpowiedź na pytanie, czy można odliczyć prywatną wizytę u lekarza 2022, brzmi: nie. Jeżeli nawet została ona zlecona przez specjalistę jako element rehabilitacji, nie może być zaliczona do żadnej z grup wydatków wykazanych w ustawie. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy podczas wizyty zostaną przeprowadzone zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Ulga prozdrowotna 2022 – co można w niej odliczyć?

W ustawie o podatku dochodowym znajduje się lista konkretnych wydatków, które podatnik może uwzględnić w zeznaniu podatkowym PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Dodatkowo należy pamiętać o dołączeniu załącznika PIT/O uzupełnionego informacjami o przysługujących ulgach.

Ulga prozdrowotna obejmuje między innymi wydatki na leki, które należy udokumentować dowodem zakupu, a także zleceniem pisemnym wystawionym przez specjalistę. Co ważne, nie mogą one podlegać żadnego rodzaju dofinansowaniom. Dodatkowo istnieje możliwość odliczenia ulgi rehabilitacyjnej, która obejmuje następujące wydatki nielimitowane:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności;
 • zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych, które są wymienione w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i wyposażenia, które umożliwia ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem (uwaga: w ramach nielimitowanych wydatków nie odliczysz wydatków na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne);
 • zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
 • odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, który przebywa z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej;
 • odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne;
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • odpłatny przewóz:
 • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
 • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 • na turnusie rehabilitacyjnym,
 • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, który przebywa z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Jeżeli chodzi natomiast o wydatki limitowane, obejmują one maksymalnie:

 • 2 280 zł w ramach zakupu pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych,
 • 2 280 zł za opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • 2 280 zł na wydatki związane z utrzymaniem psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
 • 2 280 zł w przypadku używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia.

Podsumowanie: czy można odliczyć prywatną wizytę u lekarza 2022 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze kwestie związane z odliczeniem tzw. ulgi prozdrowotnej:

 • Każdy podatnik może skorzystać z ulg i odliczeń uwzględnionych w zamkniętym katalogu znajdującym się w ustawie o podatku dochodowym.
 • Ulga prozdrowotna obejmuje ulgę na leki oraz ulgę rehabilitacyjną. Szczegółowy zakres wydatków, które można uwzględnić w deklaracji PIT, znajdziesz w powyższym artykule.
 • Czy można odliczyć prywatną wizytę u lekarza 2022? Jeżeli podczas niej zostaną przeprowadzone zabiegi uwzględnione w zamkniętym katalogu, wówczas istnieje możliwość skorzystania z ulgi. Dotyczy to na przykład zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.
 • Czy prywatną rehabilitację można odliczyć od podatku? Tak, jeżeli wydatki obejmują punkty uwzględnione w zamkniętym katalogu, wówczas można skorzystać z tej możliwości nawet w przypadku prywatnych wizyt. Nie mogą być one jednak dofinansowane w żaden sposób.
 • Ponadto podatnik ma prawo uwzględnić wydatki na leki przepisane podczas prywatnych wizyt. Muszą być one jednak zalecone przez specjalistę i potwierdzone pisemnie poprzez kartę pacjenta lub receptę.

Jeżeli masz wątpliwości lub dodatkowe pytania, zapraszamy do skorzystania z programu Podatnik.info. Dzięki niemu zyskasz dostęp do pomocy ekspertów z obszaru prawa podatkowego, finansów lub księgowości. W przyszłości możesz również rozliczyć zeznanie podatkowe, wybierając jedno z trzech prostych, szybkich i bezpłatnych rozwiązań. Pobierz program Podatnik.info i dowiedz się, co jeszcze możesz zyskać!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!