9 sposobów na obniżenie podatku
KS
http://sxc.hu/

9 sposobów na obniżenie podatku

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tax Care podsumowuje, jakie wydatki można odliczyć, w jakiej kwocie i jakich dokumentów w związku z ulgami może zażądać fiskus.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą program PIT PRO 2011<<<

Dzięki ulgom podatkowym możemy znacznie zmniejszyć swoje zobowiązania wobec fiskusa. Niestety, ulg nie jest zbyt wiele, do tego jeszcze tylko w tym roku możemy skorzystać z nieokrojonej ulgi na dzieci (w przypadku rozliczenia za dochody uzyskane w 2012 r. ulga będzie już znacznie mniej korzystna) oraz z ulgi internetowej, która w przyszłym roku zniknie z katalogu preferencji podatkowych.

Ulgi od dochodu lub od podatku

Obecnie podatnicy mają do dyspozycji ulgi, które pozwalają na odliczenia od dochodu (np. darowizny czy ulga internetowa) oraz ulgi, które umożliwiają odliczenia bezpośrednio od podatku (ulga na dzieci). Które z nich są korzystniejsze? Generalnie te drugie. W przypadku ulg od dochodu korzyść podatkowa polega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania, co w praktyce oznacza, że jeśli uwzględniliśmy w rocznym zeznaniu PIT na przykład całą możliwą kwotę odliczenia wydatków na internet w wysokości 760 zł, to faktycznie nasz podatek będzie niższy z tego tytułu o 136,80 zł (przy opodatkowaniu stawką 18%). Z kolei w przypadku popularnej ulgi na dzieci, odliczanej od podatku, nasze zobowiązania wobec fiskusa zmniejszą się bezpośrednio o 1112, 04 zł na każde dziecko (przy założeniu, że mamy prawo do maksymalnej kwoty odliczenia). W przypadku rodzin wielodzietnych może to oznaczać już kilkutysięczne oszczędności na podatku.

Odliczenia od dochodu w 2012 r. (dotyczy dochodu uzyskanego w 2011 r.)
(bez ulg, które są tylko kontynuacją ulg obowiązujących w poprzednich latach)

Rodzaj ulgi Wysokość/limit ulgi Co można odliczyć w ramach ulgi Dokumenty uprawniające do skorzystania z ulgi
 internetowa  maksymalnie 760 zł  wydatki na użytkowanie internetu, niezależnie od miejsca korzystania z sieci i formy dostępu do internetu  dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (np. potwierdzenie przelewu)
 darowizna na cele pożytku publicznego i kultu religijnego  maksymalnie 6% dochodu  darowizna na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego

oraz Kościołów

(także na podmioty, które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego, ale spełniają warunki określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

 darowizna pieniężna - dowód wpłaty na konto obdarowanej organizacji, darowizna niepieniężna – dokument, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość takiej darowizny oraz oświadczenie, że obdarowany ją przyjął
 darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnej osoby prawnej  od dochodu można obliczyć całą darowiznę (do wysokości dochodu)  darowizny na rzecz Kościoła katolickiego  Potwierdzenie przelewu na rachunek obdarowanego, jego pokwitowanie

odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny –. sprawozdanie kościelnej osoby prawnej (np. parafii), z którego wynika, że darowizna została przekazana na działalność charytatywno-opiekuńczą

 dla honorowych krwiodawców  w wysokości ekwiwalentu za pobraną krew, maksymalnie 6% dochodu (130 zł na litr krwi lub jej składników)  wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszczące się w zamkniętym katalogu odliczeń  dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków lub inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia (np. certyfikat potwierdzający status psa asystującego osobie niepełnosprawnej, skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne)
 na nabycie nowych technologii  50% poniesionych wydatków (do wysokości dochodu, ale ewentualną nadwyżkę można odliczać przez kolejne 3 lata)  zakup nowych technologii (wiedzy technologicznej w postaci wartości niematerialnych i prawnych) przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych  dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, wpisanych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych firmy
 odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne  równowartość składek zapłaconych lub potrąconych przez płatnika w 2011 r.  składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe chorobowe), pod warunkiem, że nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (w przypadku przedsiębiorców)  w przypadku bezpośrednich płatników (np. jednoosobowych przedsiębiorców)

dowód wpłaty składek lub zaświadczenie z ZUS

W niektórych jednak przypadkach odliczenia od dochodu mogą okazać się równie atrakcyjne, jak odliczenia od podatku. Dotyczy to osób, które dużo zarabiają i jednocześnie są szczodre, jeśli chodzi o darowizny na cele szlachetne. Załóżmy, że dochody podatnika przekraczają kwotę pierwszego progu podatkowego (85 528 zł) i wynoszą 110 tys. zł, a przekazana przez niego darowizna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (odliczana od dochodu w całości, bez limitu) wyniosła 25 tys. zł. Gdyby nie było ulgi, podatek przy takim dochodzie (opodatkowanym skalą) sięgnąłby 22 670 zł (podatnik płaciłby podatek według wyższej, 32-proc.stawki). Dzięki uldze podatkowej dochód jest niższy o 25 tys. zł, co oznacza, że roczne zobowiązanie podatkowe zmniejsza się do 15 300 zł, a więc o ponad 7 tys. zł (obniżenie podstawy opodatkowania spowodowało, że dochód podatnika znalazł się w pierwszym progu podatkowym, dzięki czemu całość jego dochodów objęła niższa, 18-proc. stawka podatku).

Odliczenia od podatku w 2012 r. (dotyczy dochodu uzyskanego w 2011 r.)
(bez ulg, które są tylko kontynuacją ulg obowiązujących w poprzednich latach)

Rodzaj ulgi Wysokość/limit ulgi Co można odliczyć w ramach ulgi Dokumenty uprawniające do skorzystania z ulgi
 prorodzinna, czyli ulga na dzieci  1112,04 zł na każde dziecko (ale nie więcej niż wysokość podatku)  wydatki związane z utrzymaniem dzieci małoletnich lub dzieci pełnoletnich (do 25. roku życia) pod warunkiem, że uczą się lub studiują oraz bez względu na wiek, gdy otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną  dokumenty potwierdzające prawo do odliczenia (np. odpis aktu urodzenia dziecka lub zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły)
 odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne  7,75% podstawy wymiaru składki  Zapłacone lub pobrane przez płatnika w 2011 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne  w przypadku bezpośrednich płatników (np. jednoosobowych przedsiębiorców)

dowód wpłaty składek lub zaświadczenie z ZUS

Dochód zmniejszą także zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne (w przypadku przedsiębiorców tylko w sytuacji, gdy nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów), natomiast podatek – zapłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne. Niestety, te ostatnie nie mogą zostać odliczone w całości. Składki zdrowotne stanowią 9% podstawy wymiaru, ale od podatku odlicza się tylko 7,75%. Oznacza to, że jeśli podstawa opodatkowania wynosi miesięcznie 4 tys. zł, należy zapłacić za taki okres składkę zdrowotną w wysokości 360 zł, ale od podatku odliczyć można 310 zł.

Choć odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne uwzględnimy w rocznym zeznaniu PIT, nie możemy się spodziewać z tego tytułu nadpłaty podatku, jak w przypadku innych odliczeń. Dlaczego? Ponieważ składki ZUS były odliczane sukcesywnie co miesiąc, co oznacza, że płaciliśmy niższy podatek w ciągu całego roku – w zeznaniu PIT tylko podsumowujemy kwoty wszystkich składek.

 

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak długo trzeba przechowywać dokumenty podatkowe?