Zmiany w PIT za 2023 w 2024
Podatnik.info
FreeImages
Podatnik.info

Zmiany w PIT za 2023 w 2024

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Za sprawą Polskiego Ładu 3.0 oraz innych nowelizacji podatkowych na podatników rozliczających się w 2024 roku obowiązują zmiany wprowadzone w 2023 roku. Bardzo istotne jest, aby podatnicy mieli wiedzę co dokładnie uległo zmianie, aby móc prawidłowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Warto wiedzieć, że nie wszystkie zmiany podatkowe w PIT za rok 2023, będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2024.

W artykule podpowiadamy, o jakich zmianach prawa podatkowego w 2023 roku należy pamiętać podczas rozliczenia PIT 2024.

Co to jest PIT?

PIT czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie PIT-ów polega na obliczeniu rocznego podatku od uzyskanych w ubiegłym roku dochodów osobistych (np. z pracy, z emerytur, rent, z umów o dzieło/zlecenie, z działalności osobistej, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czy ze sprzedaży nieruchomości). Termin ten określa także druki deklaracji podatkowej składane do odpowiedniego urzędu skarbowego w celu dokonania rozliczenia rocznego. Formularze przyjmują różne formy, uzależnione m.in. od rodzaju opodatkowania i typu osiąganych dochodów.

Prezentujemy kilka z najważniejszych zmian na jakie warto zwrócić uwagę wypełniając PIT za 2023 rok.

Formy opodatkowania - najem prywatny tylko na ryczałcie

Od 2023 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą. Podatnik rozliczający swoje przychody nie może już opodatkować przychodów z najmu prywatnego na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Jedyna obowiązująca forma opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu prywatnego wynosi odpowiednio:

 • 8,5% przychodu do kwoty 100 000 zł;
 • 12,5% przychodu od nadwyżki ponad 100 000 zł.

Nie można już pomniejszać przychodów o koszty związane z wynajmowaniem mieszkania.

Od 2023 roku podatnicy, którzy wynajmują lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej nie mają możliwości amortyzacji podatkowej lokali mieszkalnych, ani zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

Przychody osiągane z najmu prywatnego są opodatkowane wyłącznie na deklaracji PIT-28. W związku z jedną obowiązującą formą opodatkowania najmu prywatnego, ryczałtem ewidencjonowanym, nie ma obowiązku składania oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania (jak miało to miejsce do tej pory).

Nowa skala podatkowa

Podatników rozliczających się w 2024 roku obowiązuje skala podatkowa wprowadzona już w trakcie 2022 roku.

Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym wynosi 12% do kwoty 120 tys. zł (pierwszy próg podatkowy) i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł (drugi próg podatkowy).

Podczas rozliczenia PIT należy pamiętać, że kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł – podobnie jak w 2022 roku.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Z ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników skorzystają firmy, które zatrudniają pracowników do wykonywania działalności B+R (działalność badawczo-rozwojowa). Jest ona skierowana do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę, lub których wysokość osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność B+R. Preferencja ta została uregulowana w art. 26eb PIT. Dzięki zmianom podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy niż kwota przysługującej mu ulgi B+R, ma możliwość odliczenia od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników kwoty przedmiotowej ulgi. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym.

Ulga rehabilitacyjna

Jedną z ulg, którą możemy odliczyć w zeznaniu rocznym za 2023 jest ulga rehabilitacyjna. Przysługuje ona osobom niepełnosprawnym lub utrzymującym osoby niepełnosprawne, które ponoszą odpowiednie wydatki. Aby skorzystać z ulgi trzeba mieć odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Ulga wyliczana jest na podstawie rachunków uzyskanych na cele rehabilitacyjne. Nowe przepisy uwzględniają nie tylko wydatki na zakup i naprawę, ale również na wypożyczenie sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji lub ułatwiających czynności życiowe oraz wydatki na zakup, naprawę lub wypożyczenie wyposażenia umożliwiającego używanie tych przedmiotów. Dzięki uldze rehabilitacyjnej w 2024r. można odliczyć wydatki do wysokości 2.280 zł.

Ulgę rehabilitacyjną możemy odliczyć w PIT-O, gdy wypełniamy PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

Ulga na ekspansję

Ulga ta polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które zostały poniesione, żeby rozszerzać rynki zbytu, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Innymi słowy są to koszty uzyskania przychodów, poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży swoich produktów do wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. Roczny limit odliczenia wynosi 1 mln zł. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.

Warto wiedzieć, że warunkiem skorzystania z ulgi jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub sprzedaż nowych produktów albo sprzedaż produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Zasady składania oświadczeń płatnikom PIT

W 2023 roku uporządkowano przepisy dotyczące oświadczeń i wniosków, które mają wpływ na obliczenia zaliczki na podatek. Od 2023 roku można te dokumenty złożyć płatnikowi (np. pracodawcy, zleceniodawcy). Zasady składania oświadczeń i wniosków zostały ujednolicone. Wszystkie oświadczenia i wnioski muszą być złożone na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika np. formie papierowej  lub w formie elektronicznej np. za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego płatnika (pracodawcy).

Odpowiednie oświadczenia i wnioski można złożyć raz i będą one dotyczyły również kolejnych lat podatkowych. Nie ma obowiązku dostarczania dokumentów co roku.

Czego dokładnie dotyczą przepisy?

 • informacja o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek;
 • informacja o rozliczeniu się wspólnym z małżonkiem albo rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • informacja o obliczaniu zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia;
 • informacja o wysokości stosowanych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu zatrudnienia;
 • informacja o stosowaniu bądź niestosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z działalności twórców i artystów.

Koniec stanu epidemii SARS-CoV-2

Ważną zmianą w 2023 roku jest zakończenie stanu epidemii koronawirusa. Stan ten został odwołany 16 maja 2022 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1027). Jeszcze w 2022 roku, kiedy obowiązywał stan epidemii, podatnicy mogli korzystać z ulg podatkowych na rzecz dokonywania darowizn w ramach wsparcia walki z koronawirusem w okresie stanu epidemii.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Aktualnie, w 2023 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Podatnicy rozliczający swój podatek, których dochody nie przekroczą kwoty wolnej od podatku 30 000 zł, są zwolnieni z podatku. Osoby, które osiągają dochody ponad tą kwotę muszą, od momentu przekroczenia progu 30 tys. zł zapłacić podatek 12%.

Wraz z kwotą wolną od podatku zmieniła się także kwota zmniejszająca podatek. W 2023 i 2024 roku wynosić ona będzie 300 zł.

Aby kwota ta została uwzględniona podczas comiesięcznego naliczania zaliczki na podatek dochodowy należy złożyć oświadczenia do płatnika w postaci formularza PIT-2. Dokument uprawnia do zastosowania zmniejszenia kwoty podatku. Mniejszy podatek dochodowy oznacza większą płacę, bo zmniejszona zostaje wysokość podatku odciągniętego od wynagrodzenia.

W przypadku, gdy pracownik zapomni złożyć PIT-2 u pracodawcy kwota ta zostanie odliczona w rozliczeniu rocznym.

Podatnik (osoba zatrudniona) ma możliwość złożenia oświadczenia nawet trzem płatnikom, wskazując, że płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku jednego płatnika;
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia dwóm płatnikom;
 • 1/36 zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom.

Nowe limity podatkowe w 2023 roku

W 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe limity podatkowe.  Są one związane ze zmieniającym się kursem euro. Dla limitów, które są wyrażone w euro obowiązujący jest kurs waluty ogłoszony przez NBP 3. października 2022 r. (pierwszy dzień roboczy października). Kurs euro tego dnia wyniósł 4,8272 zł.

Limit małego podatnika wzrósł do 9 mln 654 tys. zł. Za małego podatnika uważa się przedsiębiorcę, który ze sprzedaży w poprzednim roku (wraz z kwotą VAT należnego w przypadku czynnego podatnika VAT) nie przekroczył określonej wartości, tj. 2 000 000 euro ( w przeliczeniu na złotówki i zaokrągleniu jest to wartość 9 654 000 zł. 

Wspólne rozliczenie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

Aby skutecznie obniżyć wysokość zobowiązania względem urzędu skarbowego jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem bądź zastosowanie ulgi dla samotnych rodziców.

W 2024 roku nadal obowiązuje ulga w zakresie rozliczania podatku PIT przez samotną matkę lub samotnego ojca na preferencyjnych warunkach. Dzięki takiej formie rozliczenia samotni rodzice oszczędzą na kwocie wolnej od podatku, dwukrotnie - 2x3600 zł (kwota oszczędności zależna jest od dochodu osoby samotnie wychowującej dziecko). Analogicznie jak w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.

W 2024 r. małżonkowie będą mogli dokonać wspólnego rozliczenia również za rok, w którym zawarli małżeństwo. Należy jedynie pamiętać, że warunkiem koniecznym skorzystania z tej preferencji podatkowej jest to, aby związek małżeński oraz stan wspólności majątkowej trwały do końca roku, którego ma dotyczyć wspólne rozliczenie.

Z kolei ubiegłoroczne zasady korzystania z ulgi prorodzinnej nie uległy w tym roku żadnym zmianom i wciąż pozostają aktualne.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT 2023

Od 2022 roku nie można już dokonywać odliczenia części składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na wcześniejszych zasadach. Zmiany są efektem ustawy o tzw. Polskim Ładzie 1.0 i 2.0. Zmiana okazała się niekorzystna dla wielu podatników, w związku z tym rządzący wprowadzili od 1 lipca 2022 roku rozwiązanie, które pozwala obniżyć podstawę opodatkowania o wartość naliczonej składki zdrowotnej. W przypadku osób rozliczających podatek:

 • liniowo – można odliczyć od dochodu maksymalnie 10 200,00 zł w ciągu roku;
 • ryczałtem – można pomniejszyć przychód o 50% zapłaconych składek zdrowotnych;
 • w formie karty podatkowej – można obniżyć podatek o 19% zapłaconej składki.

Odliczenie składki zdrowotnej nie przysługuje osobom rozliczającym się na zasadach ogólnych.

Likwidacja obowiązku złożenia informacji PIT/WZ (ulga za złe długi)

Przedsiębiorcy nie mają już obowiązku złożenia w zeznaniu podatkowym informacji o przeterminowanej wierzytelności/ niezapłaconych zobowiązaniach z osobna w postaci załącznika PIT-WZ.

Zmiana rozliczenia dochodów z rent przez małoletnie dzieci

Od 2023 roku dochody z rent, które osiągają małoletnie dzieci są zaliczane do dochodów dziecka. Do tej pory były one doliczane do dochodów rodziców i wykazywane w zeznaniu rocznym składanym przez rodziców.

Modyfikacja ulgi na zabytki

Nowelizacja przepisów podatkowych sprawiła, że od początku 2023 roku ulga na zabytki została znacząco zmodyfikowana. Nie jest możliwe odliczenie wydatków na nabycie zabytkowej nieruchomości, która jest wpisana do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku. Ponadto, wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym mogą być odliczone dopiero po zakończeniu takich prac. Oprócz tego, do ulgi, która polega na odliczeniu wydatków, można zaliczyć tylko te wydatki, które weszły w zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wydatki wykraczające poza to pozwolenie, nie są kwalifikowane do ulgi.

Dzięki uldze na zabytek możemy odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kwoty, którą wpłaciliśmy na fundusz remontowy oraz prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane, które dotyczą zabytku. Limit ulgi to 50% wydatku, w przypadku zakupu nieruchomości do kwoty 500 000 zł.

Zmiana wynagrodzenia minimalnego

Od 1 stycznia 2024 roku zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia minimalnego. Od stycznia kwota ta będzie wynosiła 3 221,98 zł, a od 1 lipca zostanie podwyższona do kwoty netto 3261,53 zł.

Wraz ze zmianą wynagrodzenia minimalnego zmianie ulegają wysokości składek. Dotyczy to m.in. składek pobieranych na ubezpieczenie zdrowotne, odliczanych od podatku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Zmienia się również wysokość składek pobieranych u przedsiębiorców opodatkowanych liniowo i na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy ich dochód nie przekracza limitu minimalnego wynagrodzenia. Podatnicy muszą zwrócić uwagę na inną kwotę składek minimalnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia rolników z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej.

PIT-28 – termin rozliczania PIT

Właściwą deklaracją do rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego jest PIT-28. Jedną ze zmian wprowadzonych wraz z Polskim Ładem są zmiany w terminach składania deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego. Dzięki ujednoliceniu terminu rozliczania PIT również PIT-28 można składać do końca kwietnia. Do końca 2022 roku terminem ostatecznym był koniec lutego.

Pierwszym możliwym dniem rozliczenia będzie 15 lutego, gdy Ministerstwo Finansów opublikuje aktualne formularze podatkowe.

W rozliczeniu składanym w 2024 r. termin zapłaty podatku za ostatni okres roku 2023 r. ulega przedłużeniu do 30 kwietnia. Wypełniony e-PIT należy dostarczyć do e-Urzędu Skarbowego najpóźniej do:

 • 28 lutego 2024 roku: PIT-16, PIT-16A.
 • 30 kwietnia 2024 roku: PIT 28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a następnie wpłacać wyliczoną kwotę na rachunek Urzędu Skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca. Taka sama zasada jest zastosowana do rozliczeń kwartalnych.

Jak co roku, również i w 2024 roku część podatników będzie musiała dopłacić podatek, a część otrzyma zwrot podatku. Zwrotu podatku urząd skarbowy dokonuje na podany numer rachunku bankowego.

Zwrot podatku 2024: ile trzeba będzie czekać?

Osoby, które w ciągu roku zapłaciły więcej zaliczek na podatek dochodowy, niż wyniosło faktyczne zobowiązanie, zyskują prawo do otrzymania zwrotu podatku. Kiedy otrzymam zwrot podatku? Podatnicy, którzy przekażą swoje oświadczenia za 2023 r. w formie fizycznej mogą czekać nawet trzy miesiące na otrzymanie swoich pieniędzy. W bardziej komfortowej sytuacji znajdują się osoby, które zdecydują się na wypełnienie i złożenie deklaracji podatkowej online. Termin rozliczenia PIT przez Urząd Skarbowy i dokonania zwrotu nadpłaty wynosi w ich przypadku 45 dni. Należy pamiętać, że to terminy maksymalne, a urzędy skarbowe zazwyczaj szybciej dokonują zwrotu.

Najprostszy sposób na rozliczenie podatku PIT w 2024 roku

Nie wszyscy podatnicy pamiętają o zawiłych i czasem skomplikowanych zmianach podatkowych. Są one jednak bardzo istotne dla prawidłowego rozliczenia PIT, a w konsekwencji uchronią podatników od przykrych konsekwencji ze strony Urzędu Skarbowego.

Aby ułatwić sobie rozliczenie PIT warto skorzystać z prostego i bezpiecznego obliczenia podatku PIT 2024 za pomocą programu e-PIT. Dzięki programowi podatek PIT można obliczyć szybko i sprawnie online, bez konieczności wychodzenia z domu. System sam podpowiada z jakich ulg można skorzystać oraz jakie odliczenia obowiązują danego podatnika. Dzięki temu kompleksowemu rozwiązaniu nie trzeba znać się na zawiłym systemie podatkowym, aby prawidłowo dokonać rozliczenia e-PIT w 2024 roku.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?