Zbycie nieruchomości a podatek dochodowy od osób...
Redakcja
http://sxc.hu/

Zbycie nieruchomości a podatek dochodowy od osób fizycznych

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Stan faktyczny, przedstawiony we wniosku o udzielenie interpretacji, dotyczył sytuacji, w której wnioskodawca nabył w 1996 r. w drodze darowizny od swoich rodziców niezabudowaną nieruchomość rolną. Następnie, w latach 1997 - 2008 wnioskodawca wybudował na tym gruncie dom jednorodzinny oraz budynek gospodarczy. Z kolei, w dniu 29 września 2010 r. wnioskodawca zawarł umowę sprzedaży ww. nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym na niej domem oraz budynkiem gospodarczym.

Na tle powyższego stanu faktycznego, u wnioskodawcy pojawiła się wątpliwość, czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy nieruchomość gruntowa została nabyta w 1996 r., a następnie w 2010 r. (czyli po upływie 5 lat od nabycia nieruchomości gruntowej) została sprzedana wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym wybudowanym i odebranym w 2009 r.?

Według wnioskodawcy, dokonana czynność sprzedaży jest wyłączona z katalogu źródeł przychodów wyliczonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm., dalej „ustawa o PIT”) i nie podlega opodatkowaniu. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przychylił się do stanowiska wnioskodawcy i uznał je za prawidłowe. Wyjaśnił on także, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części bądź udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat, sprzedaż tej nieruchomości nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Organ podatkowy wskazał przy tym, że w przedmiotowej sprawie istotne jest ustalenie momentu nabycia nieruchomości. W interpretacji podkreślono, że zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Do części składowych gruntu (które nie mogą być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych) należą zaś w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwila zasadzenia lub zasiania. Mając na uwadze powyższe, organ podatkowy uznał, że w przypadku wybudowania na własnym gruncie budynku, budynek ten jest częścią składową gruntu i wraz z gruntem stanowi jedną nieruchomość. W tej sytuacji za datę nabycia nieruchomości należy uznać datę nabycia gruntu.

Podsumowując, powyższe stanowisko organu podatkowego wyrażone w interpretacji należy uznać za korzystne dla podatników, znajdujących się w takiej sytuacji, jak wnioskodawca w niniejszej sprawie. Zgodnie z interpretacją, nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości gruntowej lub jej części bądź udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. Jednocześnie, jeśli właściciel nieruchomości gruntowej wybudował na niej budynek mieszkalny, chwilą nabycia nieruchomości (gruntowej wraz z posadowionym na niej budynkiem) jest chwila nabycia gruntu, nie zaś chwila wybudowania budynku.

 

Patrycja Dzięgielewska
aplikant radcowski
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

szulikowski.jpg-150

Niniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.
 


 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Można wycofać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej