Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Zasady korzystania z pieniędzy po zmarłych klientach...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Zasady korzystania z pieniędzy po zmarłych klientach banków i SKOK-ów będą uregulowane

Sposób przekazywania pieniędzy po śmierci posiadacza rachunku w banku lub w SKOK – przewiduje projekt zmian w przepisach, nad którym pracuje Senat.


Chodzi o senacki projekt nowelizacji ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności.

Zgodnie z tym projektem, w razie rozwiązania umowy rachunku bankowego na skutek śmierci posiadacza rachunku bankowego albo z upływem 10 lat od ostatniego stwierdzonego na nim obrotu bank będzie przekazywać pieniądze zgromadzone na tym rachunku do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie 3 miesięcy.

BGK ma następnie administrować tymi pieniędzmi do czasu wypłacenia ich spadkobiercom, zapisobiercom, posiadaczom rachunków, czy też innym podmiotom mającym tytuł prawny do tych środków.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Obecnie obowiązujące przepisy Prawa bankowego umożliwiają złożenie w banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, w której można wskazać osobę, uprawnioną do uzyskania pieniędzy z rachunku bankowego po swojej śmierci.

Projekt zmian nakłada na banki obowiązek informowania klientów przy podpisywaniu umowy rachunku bankowego o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o skutkach nie wydania takiej dyspozycji. Za pomocą dyspozycji wkładem na wypadek śmierci można wskazać osobę, uprawnioną do uzyskania pieniędzy z rachunku bankowego po swojej śmierci. Jeżeli bank dowie się o śmierci posiadacza rachunku, będzie miał obowiązek poinformowania wskazanych w dyspozycji osób o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Banki będą też miały obowiązek ustalenia u ministra spraw wewnętrznych, czy dany posiadacz rachunku bankowego żyje, w przypadku tzw. rachunków uśpionych, czyli takich, na których nie są dokonywane żadne operacje.

Prawo do informacji na temat pieniędzy na koncie

Posiadacze rachunków bankowych oraz osoby, które uzyskały prawomocne stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, z których wynika, że osoba ta jest spadkobiercą albo zapisobiercą posiadacza rachunku będą miały prawo do uzyskania w banku lub w SKOK informacji m.in. o zawartych przez posiadacza umowach rachunku bankowego, zawartych umowach rachunku prowadzonego przez SKOK, o przekazaniu do BGK pieniędzy zgromadzonych przez posiadacza rachunku bankowego lub rachunku w SKOK.

Jeśli nic nie ulegnie zmianie w toku prac legislacyjnych nad omawianym projektem nowelizacji, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments