Wspólnicy spółki cywilnej też mogą wybrać ryczałt
KS
http://sxc.hu/

Wspólnicy spółki cywilnej też mogą wybrać ryczałt

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej nie stoi na przeszkodzie w wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencyjnych. Na taką formę opodatkowania muszą jednak zdecydować się wszyscy wspólnicy.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Trzeba też pamiętać, by o wyborze zawiadomić fiskusa.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to obok karty podatkowej jedna z uproszczonych form opodatkowania, pozwalająca między innymi na znaczne ograniczenie kwestii formalnych związanych z rozliczeniem podatkowym. Wynika to z między innymi z braku konieczności prowadzenia ksiąg, jak również z prostej metody ustalania wartości zobowiązania podatkowego.

Spółka cywilna tylko osób fizycznych

Przychody osiągane przez wspólników z działalności gospodarczej, prowadzonej w ramach spółki cywilnej mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach ryczałtu pod warunkiem, iż spełnione zostaną określone warunki. Jednym z podstawowych jest wymóg, by wspólnikami spółki były tylko osoby fizyczne. Jest to konieczne z uwagi, iż dla możliwości opodatkowania w tej formie potrzebna jest zgodna decyzja wszystkich wspólników.

Konieczne zgłoszenie do US

Zryczałtowana forma rozliczania podatku dochodowego ze względu na swój fakultatywny charakter wymaga zgłoszenia. W przypadku spółki cywilnej takie oświadczenie muszą złożyć wszyscy wspólnicy. Każdy z nich składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według swojego miejsca zamieszkania. Osoby, które rozpoczynają dopiero działalność gospodarczą mają na to czas do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Kontynuujący powinni pamiętać, by złożyć takie oświadczenie na dany rok podatkowy nie później niż do dnia 20 stycznia danego roku.

Ponadto, wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. W sytuacji niezłożenia w określonym terminie wspomnianego oświadczenia, do końca roku podatek należy rozliczać na zasadach ogólnych.

Przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 150 000 euro

Jednym z ograniczeń w wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest wysokość uzyskiwanych przychodów. W przypadku firm kontynuujących działalność należy pamiętać o tym, że możliwość skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania przysługuje w przypadku, gdy suma przychodów wspólników spółki cywilnej uzyskana z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 150 000 euro (dla przychodów osiągniętych w roku 2011 jest to 661 680 zł).

Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro na dzień 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej wysokość przychodów nie ma znaczenia. Istotne jest jednak, by nie korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
„S24” - czyli spółka z o.o. zakładana w 24h