Umowa zlecenie – zmiany 2021. Co się zmieni w ramach...
Jan Kowalski
https://sxc.hu/
Podatnik.info

Umowa zlecenie – zmiany 2021. Co się zmieni w ramach umów cywilnoprawnych?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Umowa zlecenie – zmiany 2021

 

Umowy cywilnoprawne, takie jak umowy zlecenia lub umowa o dzieło są jednymi z najkorzystniejszych rozwiązań dla pracodawców ze względu na niskie koszty zatrudnienia. Wielu przedsiębiorców decyduje się na nawiązanie współpracy w ramach umowy zlecenie ze względu na zwolnienie z obowiązku płacenia składek. Z kolei umowa o dzieło wiąże się również z formalnościami, jakie obowiązują pracodawcę podczas zatrudniania nowej osoby. Jednocześnie przedsiębiorcy zawierający umowy cywilnoprawne muszą przygotować się na zmiany, które przynosi 2021 rok.

Uwaga, ważne zmiany! Jeżeli nawiązujesz współpracę na podstawie umowy o dzieło, musisz liczyć się z dodatkowymi formalnościami względem ZUS-u. Z kolei szansę na zmniejszenie kosztów zatrudnienia otrzymują przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy zlecenie, ale pod warunkiem spełnienia kilku ważnych kryteriów. Dodatkowo rząd przygotowuje ważne zmiany, które zaprowadzą prawdziwą rewolucję w zasadach oskładkowania umów zlecenie. Co musisz wiedzieć na ten temat?

 

Umowa zlecenie 2021 – każda będzie oskładkowana!

 

Pod koniec 2020 roku w mediach zaczęły pojawiać się informacje o planach rządu związanych ze zmianami w oskładkowaniu umów zlecenie. Zgodnie z zapowiedziami miały one wejść w życie już w nowym roku i wprowadzić całkowite oskładkowanie umowy zlecenia 2021 . Dotychczas jednak nie pojawiły się akty prawne, które wskazywałyby na wprowadzenie tych zmian.

Według opinii Federacji Przedsiębiorców Polskich, prace legislacyjne powinny rozpocząć się już w lutym, aby nowe przepisy mogły obowiązywać od 2022 roku. Dzięki temu pracodawca miałby czas na przygotowanie swojej firmy do nowych przepisów. Dlaczego jest to tak ważne?

umowa zlecenie 2021

Gdyby każdego przedsiębiorcę obowiązywał ZUS od umowy zlecenia 2021, oznaczałoby to wzrost kosztów zatrudnienia ze względu na obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od każdej zawartej umowy.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują przepisy, które zakładają możliwość zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w czterech przypadkach.

 

 • Jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie kilku umów zlecenie, obowiązek oskładkowania dotyczy wyłącznie pierwszej z nich w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na poziomie minimalnej płacy w ramach umowy o pracę.
 • Gdy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i wykonuje obowiązki na rzecz innego podmiotu w ramach umowy zlecenia, również istnieje możliwość zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS.

  Dotyczy to sytuacji, kiedy wynagrodzenie ze stosunku pracy jest równe lub wyższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia. W tym przypadku zleceniobiorca wybiera ZUS od umowy zlecenia 2021 lub nie.
 • Jeżeli osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie jest jednocześnie przedsiębiorcom, nie ma obowiązku ubezpieczenia społecznego, kiedy podstawa wymiaru składek ze zlecenia jest niższa od minimalnej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących własną działalność pozarolniczą.

  Całkowite oskładkowanie umowy zlecenia 2021 będzie więc obowiązkowe w przypadku wymiaru składek równego lub wyższego niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
 • Jeżeli pracodawca zatrudnia osoby poniżej 26 roku życia lub uczniów, również nie musi opłacać składek ZUS.

 

To musisz wiedzieć! Jeżeli rząd wprowadzi planowane zmiany, każda umowa zlecenie będzie podlegała obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne. Bez względu na to, z kim zleceniobiorca zawiera umowę zlecenie, jakie wynagrodzenie pobiera na jej podstawie oraz ile i jakiego rodzaju umowy ma podpisane, jego wynagrodzenie będzie całkowicie oskładkowane.

Uwaga! Planowane zmiany oznaczają dla pracodawcy wyższe koszty zatrudnienia. Z kolei pracownik otrzyma niższe wynagrodzenie „na rękę”, a jednocześnie szansę na większą emeryturę w przyszłości.

Aktualnie nie ma jednak informacji, aby nowymi przepisami została objęta również umowa zlecenie 2021. Opodatkowanie pozostaje więc bez zmian. Kiedy jednak rząd wprowadzi obowiązki składki społeczne od każdej umowy zlecenie, obniży się również zaliczka pobierana na podatek dochodowy. Dlaczego? Podstawą obliczania jej wysokości jest przychód pomniejszony o koszty i składki społeczne.

 

Zwolnienie z odprowadzenia składek od umów zlecenia – kogo obowiązuje?

 

Ważne zmiany weszły również w życie wraz z Tarczą 6.0, czyli ustawą z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2255).  Dotyczą one zwolnienia ze składek ZUS od umowy zlecenia 2021, umowy agencyjnej lub innych umów o świadczenie usług.

umowa zlecenie 2021

Umowa zlecenie – zmiany 2021! Od 1 stycznia zleceniobiorcy mogą składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS. Dotyczy to jednak wyłącznie składek za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku. Dodatkowo współpraca musi spełniać kilku określonych warunków. Są to:

 

 • Data zawarcia umowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku,
 • Łączny przychód z podpisanych umów zlecenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi maksymalnie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 • Brak obowiązku ubezpieczenia społecznego z innych tytułów niż umowa zlecenia, agencyjna lub inna dotycząca świadczenia usług.

 

To musisz wiedzieć! Termin składania wniosku mija w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej. Pamiętaj o tym przy zawieraniu umów zlecenia.

 

Umowa o dzieło 2021 – tutaj również weszły zmiany!

 

Zmiany wprowadzone przez rząd od 1 stycznia 2021 roku dotyczą również umów o dzieło. Dotychczas obowiązywały przepisy, które nie nakładały obowiązku ani nie umożliwiały dobrowolnego pobierania składek na ZUS. W związku z tym osoba zatrudniająca nie musiała zgłaszać faktu zawarcia umowy do tej instytucji. Sytuacja zmieniła się jednak wraz z nowym rokiem.

Uwaga, ważne zmiany! Każda umowa o dzieło 2021 musi być zgłoszona do ZUS-u. Taki obowiązek spoczywa zarówno na płatniku składek, jak i osobie fizycznej, która zleca dzieło. Dotyczy to wszystkich umów o dzieło zawartych od 1 stycznia 2021 roku! Wiąże się to również z obowiązkiem wypełnienia i złożenia dodatkowego formularza RUD w terminie do 7 dni od nawiązania współpracy. Warto jednak pamiętać, że dokument ten można złożyć w formie elektronicznej.

umowa zlecenie 2021

To musisz wiedzieć! Obowiązek zgłoszenia dotyczy każdej umowy zawartej z wykonawcą. Dla każdej osoby zatrudnionej należy wypełnić osobny formularz RUD. Jednocześnie rząd uwzględnił w przepisach pewne wyjątki. Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS nie obowiązuje, gdy:

 

 • przedsiębiorca zawarł ją z własnym pracownikiem,
 • wykonawca zawarł ją z innym podmiotem, ale dzieło wykonuje na rzecz swojego pracodawcy,
 • dotyczy ona usług wchodzących w zakres prowadzonej działalności, a stronami są osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

Podsumowanie: Umowa o dzieło i umowa zlecenie – zmiany 2021

 

Oto najważniejsze informacje na temat zmian wprowadzonych i planowanych przez rząd w 2021 roku, które dotyczą umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia i umowy o dzieło:

 

 • Rząd planuje wprowadzić całkowite oskładkowanie każdej umowy zlecenie. Wpłynie to pozytywnie na wysokość przyszłej emerytury zleceniobiorców, a także wysokości podatku dochodowego. Jednocześnie wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia społecznego od umów zlecenie podniesie koszty zatrudnienia.
 • Umowa zlecenie – zmiany 2021! Od 1 stycznia można składać wnioski o zwolnienie z odprowadzania składek od umów cywilnoprawnych zawartych od 1 stycznia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku.
 • Jednocześnie przychód z wszystkich umów za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku nie może przekraczać 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
 • Zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
 • Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od zawarcia umowy cywilnoprawnej.
 • Każda umowa o dzieło 2021 musi być zgłoszona do ZUS-u za pośrednictwem formularza RUD w terminie 7 dni od jej zawarcia. Informację można dostarczyć elektronicznie. Dla każdego wykonawcy należy wypełnić osobny dokument.
 • Wyjątkiem są umowy podpisane z pracodawcą, dzieło wykonywane dla pracodawcy, a także współpraca dwóch osób prowadzących własną działalność gospodarczą, kiedy usługa wchodzi w zakres ich działalności.
 • Należy pamiętać, że minimalna stawka godzinowa w przypadku umów zlecenia jest waloryzowana. W 2021 roku wynosi ona 18,30 zł za godzinę. W porównaniu do roku 2020 minimalna stawka godzinowa wzrosła więc o 1,30 zł.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!