Ulgi podatkowe w 2024 roku
Podatnik.info
Ulgi podatkowe i odliczenia
Podatnik.info

Ulgi podatkowe w 2024 roku

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej z pewnością ucieszy każdego podatnika. Dla wielu osób takie odliczenie znacząco wpłynie na codzienne finanse i decyzje podatkowe. W roku 2024 obowiązuje wiele znanych już Polakom ulg podatkowych z poprzednich lat, jednak kilka z nich uległo istotnym modyfikacjom.

Ulgi podatkowe w 2024

Zapłacenie podatku to obowiązek każdego podatnika. Podczas wypełniania obowiązkowej deklaracji podatkowej, tzw. PITa warto zwrócić uwagę na ulgi i odliczenia podatkowe. Dzięki temu możemy uzyskać spory zwrot z podatku. Ulgi dzielą się na takie, które odlicza się od dochodu oraz takie, które odlicza się od podatku.

  • Odliczenia od podatku – to ulgi podatkowe, które pozwalają obniżyć  podatek, dzięki czemu możemy np. otrzymać zwrot jego nadpłaty, należy do nich między innymi ulga prorodzinna (na dzieci).
  • Odliczenia od dochodu – czyli ulgi, które pozwalają obniżać uzyskany dochód o określone wydatki, co pośrednio wpływa także na wysokość podatku (np. ulga rehabilitacyjna).

Przy obliczaniu ulg podatkowych warto skorzystać z darmowego programu PIT 2023/2024 online. Dzięki temu wygodnemu rozwiązaniu podatnik uzyska niezbędne informacje na temat przysługujących mu ulg oraz odliczeń. Program podpowie jak wypełnić wszystkie wymagane okienka w deklaracji podatkowej, dzięki czemu składanie PIT stanie się proste i przejrzyste.

Zanim złożymy deklarację PIT warto już teraz zapoznać się z możliwymi ulgami podatkowymi, tak, aby móc wcześniej przygotować odpowiednie dokumenty.

Ulga podatkowa na robotyzację

Jest to jedna z nowszych ulg podatkowych, wprowadzona przez Polski Ład. Podatnik może odliczyć wydatki na roboty, maszyny i urządzenia peryferyjne. Aby uzyskać ulgę należy przedstawić dokumenty, które potwierdzają poniesiony koszt.

Ulga ta jest możliwa do zastosowania przez podatnika, który osiąga dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub podatkiem liniowym (PIT 36L).

Dzięki uldze można rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów (100% jako koszt uzyskania przychodów oraz 50% jako odliczenie w ramach ulgi).

Ulga na zabytki tzw. Pałacyk Plus

Nowelizacja przepisów podatkowych sprawiła, że ta ulga znacząco zmienia się w stosunku do tego co było wcześniej. Nie można już odliczyć wydatków na nabycie zabytkowej nieruchomości, która jest wpisana do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku. Nie można również odliczyć prac wykonywanych przy zabytku jeśli nie mają one pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Możliwe jest uzyskanie 50% wydatku, w przypadku zakupu nieruchomości max. 500.000 zł.

Ta ulga skierowana jest dla właścicieli i współwłaścicieli zabytków nieruchomych np. zabytkowej willi, kamienicy lub pałacu. Takie osoby muszą być podatnikami PIT i opłacać podatek według skali podatkowej, podatek liniowy (PIT 36L) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28).

Podsumowując, ulgę można rozliczać na formularzach: PIT‑37, PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L.

Ulga na marketing produktu

Ulga na marketing produktu to inaczej ulga na ekspansję. Jest to jedna z trzech ulg wprowadzonych przez Polski Ład w 2022 roku (obok ulgi podatkowej na robotyzację i na prototyp).  Dzięki tej uldze możliwe jest odliczenie do 1 mln zł wydatków. Do ulgi na marketing produktu zalicza się m.in. wydatki poniesione za np. uczestnictwo w targach.

Ulgę można rozliczać na formularzach PIT-36L,PIT-36.

Ulga na stworzenie nowego produktu

Dzięki tej uldze możliwe jest uzyskanie 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu (dotychczas niefunkcjonującego na rynku) i wprowadzenia na rynek, nie więcej jednak niż 10% dochodu).

Ulga przysługuje osobom, które są opodatkowane według skali oraz liniowo.

Ulga sponsoringowa na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe

Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustaloną na zasadzie liniowej lub na zasadach ogólnych kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

  • sportową,
  • kulturalną,
  • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Potrzebne formularze: PIT‑36, PIT‑36L, [PIT/O].

Ulga na inwestycję w spółkę alternatywną

Jest to ulga, którą można otrzymać za nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej (ASI) lub spółce kapitałowej. Skierowana jest do podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym (PIT 36L).

Dzięki tej uldze można odliczyć 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w ASI lub spółce kapitałowej, w której ASI posiada lub będzie posiadać udziały (akcje).

Odliczenie nie może wynosić więcej niż 250 000 zł w roku podatkowym.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniach PIT-37 lub PIT-36 lub PIT-36L.

Ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę

Ulga na terminal skierowana jest do wszystkich podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, niezależnie od przyjętej metody opodatkowania. Odliczyć ją mogą podatnicy rozliczający się na formularzach podatkowych PIT 36, PIT 36L, PIT 28. Wyjątkiem jest PIT 16A – czyli podatnik rozliczający się kartą podatkową.

Możliwe jest odliczenie od dochodu podatnika wydatków na zakup terminala płatniczego.

Ulga na związki zawodowe

Dzięki skorzystaniu z tej ulgi można odliczyć 500 zł składek rocznie.

Formularze na których można ulgę rozliczyć to PIT‑28, PIT‑36,PIT‑37, [PIT/O].

Ulga na termomodernizacje

Ulga na termomodernizację wynosi 53.000 zł. Poniesione koszty można rozliczyć do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku. Preferencja podatkowa jest skierowana do właścicieli bądź współwłaścicieli domków jednorodzinnych. Do rozliczenia potrzebne są faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych).

Odliczenia można dokonać na formularzach: PIT‑37, PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L [PIT/O].

Ulga na IKZE (konto emerytalne)

Inwestowanie pieniędzy w IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) pozwala na skorzystanie z preferencji podatkowej w PIT. Dzięki uldze na IKZE można uzyskać wartość równą podstawie opodatkowania. Limit odliczenia wpłat na IKZE nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej, a w przypadku IKE nawet 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Czytaj więcej

Odliczenia można dokonać na formularzach PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37,[PIT/O].

Ulga na badanie i rozwój (B+R)

Ulga na działalność badawczo-rozwojową polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Możliwe jest uzyskanie 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi (ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia).

Z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej (PIT-36), podatkiem liniowym (PIT-36L) oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Składki ZUS

Do odliczenia składek ZUS potrzebny jest RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek. Odliczenie możliwe jest w wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2023.

Odliczenia można dokonać na formularzach PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37.

Ulga na leki i ulga na sprzęt rehabilitacyjny

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT podatnicy mogą odliczyć poniesione wydatki na lekarstwa. Prawo do skorzystania z ulgi nabywa się dzięki pisemnemu zaleceniu lekarza o konieczności stosowania danego leku na stałe lub tymczasowo. Wówczas można odliczyć różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł ( przy wydatku 180 zł na leki, można odliczyć 80 zł).

Możliwe jest również skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej. Polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Taka ulga przysługuje zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i osobom, na których utrzymaniu pozostawały w 2023 roku osoby niepełnosprawne.

Odliczenia można dokonać na formularzach PIT‑28 PIT‑36 PIT‑37, [PIT/O].

Darowizny na  cele kultu religijnego

Możliwe jest odliczenie 6% dochodu podatnika. Potrzebny jest dowód poniesienia wydatku.

Odliczenia można dokonać na formularzach PIT‑28 PIT‑36 PIT‑37, [PIT/O].

Darowizny na organizacje pożytku publicznego

Możliwe jest odliczenie 6% dochodu podatnika. Może to być przykładowo darowizna pieniężna. Potrzebny jest dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie.

Odliczenia można dokonać na formularzach PIT‑28 PIT‑36 PIT‑37, [PIT/O].

Ulga dla krwiodawców i dla oddających osocze

Odliczenie skierowane jest dla podatników PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37. Do każdej z tych deklaracji podatkowych należy dołączyć załącznik PIT/O.

Ekwiwalent pieniężny za litr krwi został ustalony na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i wynosi 130 zł. Litr osocza został wyceniony na 170 zł. Wartość ulgi nie powinna jednak przekroczyć 6 proc. dochodu/przychodu wskazanego w deklaracji PIT.

Odliczenia można dokonać na formularzach PIT‑28 PIT‑36 PIT‑37, [PIT/O].

Ulga na Internet

Ulga na Internet obowiązuje już kilka lat i cieszy się niezmiennym powodzeniem. W 2024 również można w tej ulgi skorzystać. Obowiązują jednak pewne ograniczenia. Z ulgi można skorzystać w dwóch następujących po sobie latach. W rozliczeniu za rok 2023 obowiązuje kwota odliczenia  maksymalnie 760 zł.

Odliczenia można dokonać na formularzach PIT‑28 PIT‑36 PIT‑37, [PIT/O].

Odliczenie straty podatkowej

Stratę można odliczyć od dochodu w następnych pięciu latach podatkowych, po roku, w którym podatnik poniósł stratę.

Rozliczenie straty musi uwzględniać poniższe kryteria:

  • kwota odliczenia w żadnym z 5 lat nie może przekroczyć 50% wysokości straty,

lub

  • kwota odliczona nie może jednorazowo przekroczyć 5 mln zł, zaś nadwyżkę (ponad te 5 mln) odlicza się w kolejnych latach 5-letniego okresu, przy czym nie może ona być większa niż 50% kwoty poniesionej straty.

Odliczenia można dokonać na formularzach PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, [PIT/O].

Ulga na złe długi

Podatnik może odliczyć wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy. Mogą to zrobić podatnicy rozliczający się w zakresie PIT, CIT i VAT. Skorzystanie z ulgi na złe długi równa się z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.

Odliczenia od podatku 2023/2024

Ulga na dziecko (prorodzinna) jest najczęściej występującym odliczeniem podatkowym w rozliczeniu PIT.

Podatnikom przysługuje odliczenie ulgi prorodzinnej  w wysokości 1112,04 zł na 1 dziecko. 1112,04 rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700,00 na 4 i kolejne dziecko.

Ulga adresowana jest tylko dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Warunkiem dochodowym jest nieprzekroczenie kwoty 112 000 tys., zł w przypadku pozostania w związku małżeńskim przez rok ( 112 000 zł w przypadku jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, 56 000 zł w przypadku jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku).

Warto wspomnieć o uldze dla rodzin 4+, w których jest czworo lub więcej dzieci. Takie rodziny mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85 528 zł rocznie.

Podobna preferencja dotyczy takich ulg jak: zwolnienie dla młodych (ulga dla młodych do 26. roku życia), zwolnienie dla nierezydentów oraz zwolnienie dla pracujących seniorów (rezygnacja ze świadczenia emerytalnego). W każdym przypadku istnieje prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85 528 zł rocznie.

Składki zdrowotne

Forma odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od rodzaju opodatkowania w danym roku. W zależności niego zapłacone składki zdrowotne mogą być odliczone od dochodu/przychodu w wyliczeniu zaliczki na podatek lub ujęte bezpośrednio jako koszt uzyskania przychodu.

  • Podatek liniowy - 8 700 zł zapłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie dochodu do opodatkowania
  • Ryczałt ewidencjonowany- 50% zapłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie przychodu (PIT 28),
  • Karta podatkowa - 19% zapłaconej składki zdrowotnej jako pomniejszenie podatku

Nie możemy odliczyć ulgi podatkowej jeśli rozliczamy się na zasadach ogólnych.

Za pracę za granicą (abolicyjna)

Osoby pracujące w 2023 r. za granicą, mają możliwość w swoim PIT 2024, obniżyć podatek dochodowy do zapłacenia o przysługującą im ulgę abolicyjną.

Ulga dotyczy osób, które podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (są polskimi rezydentami podatkowymi) i uzyskują określone dochody zagraniczne, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego.

Wysokość odliczenia za 2023 rok nie może przekroczyć 1 360 zł.

Odliczenia można dokonać na formularzach: PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37 [PIT/O].

Kwota wolna od podatku

Warto pamiętać, że w 2023 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Osoby, których dochody nie przekroczą kwoty wolnej od podatku są zwolnieni z jego zapłaty. Jednak osoby, które osiągają dochód powyżej tej kwoty (osiągają nadwyżki dochodu) – od momentu jej przekroczenia – muszą zapłacić 12% podatku od dochodu. Podatek dochodowy opłaca się w formie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki.

Wraz z kwotą wolną od podatku zmieniła się także tzw. kwota zmniejszająca podatek. W 2023 i 2024 roku wynosi ona 300 zł.

Składnie deklaracji PIT w 2024

Jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych jest PIT-37. Formularz ten składa większość podatników rozliczających się z Urzędem Skarbowym. Rozliczenie pit należy złożyć od 15 lutego do ostatniego dnia kwietnia, chyba że ostatni dzień wypada w sobotę. W 2024 roku deklaracje powinny zostać złożone do 30 kwietnia (wtorek) do Urzędu Skarbowego najbliższego swojemu miejscu zamieszkania. Efektem prawidłowego wypełnionego rozliczenia PIT jest kwota nadpłaty (lub niedopłaty) podatku dochodowego. Podatek dochodowy płacimy do urzędu skarbowego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!