Ulgi podatkowe 2020/2021 – co można odliczyć w PIT?
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ulgi podatkowe 2020/2021 – co można odliczyć w PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Ulgi podatkowe 2020/2021

 

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują liczne zmiany w prawie podatkowym. Część z nich dotyczy sposobu rozliczania podatku z Urzędem Skarbowym. Inne dotyczą tego, co można odliczyć od obliczonej kwoty. Ulgi podatkowe 2020/2021 pozwolą obniżyć wysokość zobowiązania wobec fiskusa. Dzięki temu podatnicy mają szansę na odczuwanie mniejszych skutków wprowadzonych przez rząd nowych podatków oraz podwyżek obowiązujących już opłat.

Każda ulga podatkowa jest obwarowana różnymi kryteriami. Jeżeli podatnik spełnia wszystkie zakładane warunki, może uwzględnić preferencję w swoim rozliczeniu. W związku z wystąpieniem COVID-19 pojawiły się dodatkowe odliczenia, które umożliwią zapłacenie niższego podatku. Oprócz tego podatnik może uwzględnić wszystkie przysługujące mu ulgi podatkowe 2020/2021, które obowiązują już od lat. Co można odliczyć od podatku? Odpowiadamy!

pit a ulga na dziecko

Ulga podatkowa, która przysługuje każdemu podatnikowi, jest możliwość odliczenia składek zdrowotnych. Co jeszcze można uwzględnić w deklaracji? Odliczeniu podlegają następujące ulgi:

 

 • Prorodzinna, czyli ulga na dzieci,
 • Abolicyjna – za pracę za granicą,
 • Termomodernizacyjna,
 • IKZE – konto emerytalne,
 • Na badanie i rozwój,
 • Obejmująca składki ZUS,
 • Zwrot nienależnych świadczeń,
 • Na leki,
 • Rehabilitacyjna,
 • Na darowizny,
 • Dla krwiodawców,
 • Związane z COVID-19,
 • Na Internet.

 

Dodatkowo podatnik ma prawo do odliczenia straty podatkowej za poprzedni okres rozliczeniowy. Jakie zasady obowiązują w przypadku każdej z tych ulga? Komu przysługuje? Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu. Sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać w 2021 roku.

 

Co można odliczyć od podatku 2020/2021?

 

Jak widać, każdy podatnik ma szansę na skorzystanie z szeregu odliczeń, które obniżą wysokość zobowiązania wobec fiskusa. Co można odliczyć od podatku 2020/2021? Jakie zasady obowiązują? Poniżej znajdziesz listę wszystkich ulg wraz z kryteriami, jakie musisz spełniać.

 

Ulga prorodzinna

 

Ulga prorodzinna – ulga podatkowa na dzieci – przysługuje rodzicom posiadającym władzę rodzicielską, prawnym opiekunom zamieszkującym z dziećmi oraz rodzinom zastępczym. Jeżeli podatnik sprawuje opiekę nad dzieckiem:

 • małoletnim,
 • otrzymującym zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek,
 • do ukończenia 25. roku życia w przypadku pobierania nauki, jednocześnie kwota dochodu dziecka nie może przekraczać 3089 zł.

 

Uwaga! Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko, które spełnia powyższe warunki. Odliczenie może uwzględnić podatnik składający deklarację PIT-36 i PIT-37. Jeżeli ulga przysługuje w związku z wychowywaniem jednego dziecka, należy pamiętać o limicie dochodu. Wynosi on 112 000 zł. Wyjątkiem są podatnicy niepozostający w związku małżeńskim. W tym przypadku dochód nie może przekraczać 56 000 zł.

Aby skorzystać z tego odliczenia, musisz wykazać akt urodzenia lub dokument potwierdzając prawo opieki nad dzieckiem. Wysokość ulgi prorodzinnej zależy od liczby dzieci. Spójrzmy, jak prezentuje się miesięczna wysokość odliczenia:

 

 • Pierwsze dziecko – 92,67 zł z limitem dochodów,
 • Drugie dziecko – 92,67 zł,
 • Trzecie dziecko – 166,67 zł,
 • Czwarte i kolejne dziecko – 225 zł.

 

Odliczenie składek ZUS

 

Ulga podatkowa na składki zdrowotne przysługuje wszystkim podatnikom. Możesz odliczyć maksymalnie 7,75% płaconych podstawy ustalenia składki. Jednocześnie zaznacza się, że maksymalna kwota tego odliczenia nie może przekraczać wysokości zapłaconych składek w danym roku podatkowym. Co ważne, ulgę od składek zdrowotnych należy odliczyć bezpośrednio od podatku, a nie dochodu! Uwzględnia się ją wyłącznie w deklaracji PIT.

Dodatkowo podatnicy mogą odliczyć od dochodu również pozostałe składki ZUS. W tym przypadku jedynym ograniczeniem jest wysokość zapłaconych lub pobranych składek w danym roku podatkowym. Wysokość ulgi nie może przekraczać tej kwoty. Odliczenie można uwzględnić w deklaracji: PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-28.

 

Ulga abolicyjna

 

Ulga podatkowa abolicyjna przysługuje osobom, która uzyskują dochody z tytułu pracy za granicą. Należy jednak podkreślić, że dotyczy to wyłącznie podatników pracujących w krajach objętych niekorzystną umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Chodzi tu o metodę proporcjonalnego odliczenia. Ulga abolicyjna pomoże podatnikowi uniknąć dodatkowego obowiązku podatkowego w Polsce.

ulga abolicyjna 2020

Uwaga! Ulga abolicyjna 2020 nie może przekraczać wysokości podatku płaconego za granicą. Mogą ją uwzględnić w PIT/O osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym według podatku liniowego, ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych, a także ogólnych zasad podatkowych. Warto jednak zaznaczyć, że dochody zagraniczne, uzyskiwane od 1 stycznia 2021 roku będą rozliczane na innych zasadach.

 

Ulga na Internet

 

Ulga na internet to odliczenie, które przysługuje podatnikom pokrywającym wydatki związane z korzystaniem z internetu. Należy udokumentować ten fakt odpowiednimi dokumentami. Ponadto odliczenie przysługuje wyłącznie w dwóch kolejnych latach. W 2021 roku może z niego skorzystać podatnik, który nie uwzględniał ulgi w poprzednich rozliczeniach lub zrobił to tylko deklaracji za rok poprzedni.

Uwaga! Maksymalna kwota ulgi na internet wynosi 760 zł i nie może przekraczać realnie poniesionych kosztów! Mogą z niej skorzystać podatnicy rozliczający się deklaracją PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28.

 

Ulga rehabilitacyjna

 

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym lub osoby, które utrzymywały je w danym roku podatkowym. Odliczenie obejmuje cele rehabilitacyjne oraz te związane z ułatwieniem codziennego funkcjonowania. Wśród nich znajdują się ograniczone kwotowo odliczenia obejmujące:

 

 • Opłacenie przewodników – 2 280 zł,
 • Utrzymanie psa asystującego – 2 280 zł,
 • Wydatki na samochód – 2 280 zł.

 

W każdym z powyższych przypadków nie trzeba udowadniać poniesionych wydatków. Należy jednak dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności.

ulga rehabilitacyjna 2020

Dodatkowo możesz skorzystać z ulgi na sprzęt rehabilitacyjny. Urząd skarbowy wymaga w tym przypadku dowód poniesionego wydatku, a także orzeczenia o niepełnosprawności. Ulga na sprzęt rehabilitacyjny jest nielimitowana i przysługuje podatnikom rozliczającym się deklaracją PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

 

Ulga na leki

 

Ulga na leki przysługuje na wydatki poniesione w związku z zaleceniami lekarza specjalisty, które dotyczą stosowania określonych leków. Nieistotne, czy zalecenie obowiązuje przez konkretny czas lub podatnik musi przyjmować zapisane leki na stałe. Wysokość odliczenia jest równa różnicy między poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Co ważne, podstawą uzyskania ulgi na leki jest dokument potwierdzający poniesienie wydatku oraz zalecenie lekarza specjalisty. Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy składają PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

 

Ulga termomodernizacyjna

 

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielem lub współwłaścicielom jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Jeżeli taki podatnik zdecydował się na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ma prawo skorzystać z odliczenia poniesionych wydatków. Należy jednak spełniać jeszcze jeden warunek. Prace muszą zakończyć w okresie 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

ulga termomodernizacyjna 2020

Co ważne, maksymalna kwota ulgi wynosi 53 000 zł. Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT. Można je odliczać maksymalnie przez 6 kolejnych lat. Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom rozliczającym dochody opodatkowane według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Ulgi związane z COVID-19

 

Zmiany podatkowe 2020/2021 dotyczą również nowych odliczeń. Aktualnie podatnicy mogą skorzystać z dodatkowych ulg, które obejmują darowiznę na cele walki z COVID-19. Odliczenie nie może przekraczać 100% dochodu. W zależności od terminu przekazania darowizny można otrzymać możliwość odliczenia od 100 do 200% jej wartości. Takie same zasady dotyczą również darowizn tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe.

Uwaga! Podatnik musi przedstawić umowę darowizny lub informację o przekazaniu środków. Ulga przysługuje podatnikom składającym deklarację PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

Dodatkowo powyżej wymienieni podatnicy mają możliwość odliczenia z tytułu posiadania statusu dawcy osocza. W tym przypadku maksymalny limit roczny wynosi 8750 zł. Za każdy oddany litr osocza można odliczyć 350 zł. Ulga na osocze przysługuje pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa, które zawiera termin oraz ilość pobranego osocza.

 

Ulga na darowizny

 

Ulga na darowizny obejmuje kilka różnych działań, których wartość należy zsumować. Maksymalna wartość odliczeń z ich tytułu nie może przekraczać 6% dochodu podatnika. Wśród darowizn, jakie można odliczyć w ramach tej ulgi, znajdują się te przeznaczone na:

 

 • cele organizacji pożytku publicznego,
 • cele edukacji zawodowej,
 • kult – na Kościół,
 • cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów.

 

Mogą je odliczyć podatnicy dostarczający do Urzędu Skarbowego PIT-36, PIT-37, PIT-28.

 

Ulga dla krwiodawców

 

Podatnikom przysługuje również możliwość odliczenia podatku z tytułu oddawana krwi bez wynagrodzenia w przeznaczonej do tego placówce. Ekwiwalent za 1 litr krwi wynosi 130 zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że ta ulga jest traktowana jako darowizna. Dlatego też podlega takim samym ograniczeniom jak pozostałe darowizny, których suma nie może przekraczać 6% dochodu podatnika.

To ważne! Skorzystanie z ulgi dla krwiodawców jest możliwe w przypadku posiadania potwierdzenia ze stacji krwiodawstwa. Odliczenie przysługuje podatnikom składającym w Urzędzie Skarbowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

 

Ulga IKZE – konto emerytalne

 

Ulga IKZE przysługuje osobom, które wpłacały w danym roku podatkowym składki na konto emerytalne IKZE. Mogą z niej skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, według podatku liniowego lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Maksymalny limit odliczenia jest równy górnej granicy kwoty składek na IKZE. W przypadku rozliczeń za 2020 rok wynosi on 6 272,40 zł. Podatnik musi dostarczyć również potwierdzenie wartości wpłaconych składek.

 limit ikze 2020

 

Ulga na badanie i rozwój

 

Ulga B+R przysługuje podatnikom, którzy mają działalność gospodarczą i składają w Urzędzie Skarbowym PIT-36 lub PIT-36L. W ramach tego odliczenia znajdują się koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową, na przykład nabycie nowych technologii. Dlatego też odliczenie to jest często nazywane ulgą na nowe technologie.

Maksymalna kwota odliczenia może wynosić 100 do 150% kosztów, które kwalifikują się jako wydatki na badanie i rozwój. Co ważne, należy potwierdzić je ewidencją kosztów kwalifikowanych oraz dowodem poniesienia kosztu. Informacje na temat ulgi uwzględnia się w specjalnym formularzu PIT/BR.

 

Zwrot nienależnych świadczeń

 

Pobranie nienależnych świadczeń wiąże się ze wzrostem kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu. Jeżeli podatnik zwrócił określoną wysokość środków finansowych, tak naprawdę jest stratny. Dlatego przysługuje mu ulga o maksymalnej wartości równej zwrotowi łącznie z podatkiem. Takie odliczenie przysługuje podatnikom rozliczającym się według PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28.

 

Ulga z tytułu straty z lat ubiegłych

 

Ulga z tytułu straty z lat ubiegłych przysługuje w przypadku uzyskania dochodu ze źródła, które w poprzednim roku podatkowym odnotowała stratę. Oznacza to, że brak przychodów podlegających opodatkowaniu uniemożliwia rozliczenie straty w tym roku podatkowym. Dlatego podatnik może odliczyć je w formie ulgi podatkowej w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych. Taką możliwość otrzymują osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym w formie PIT-36, PIT-36L, PIT-28.

Uwaga! Maksymalna wysokość tej ulgi wynosi 50% dla strat z 2018 roku, 100% za rok 2019. Jeżeli strata za rok 2019 przekracza wartość 5 mln zł, wówczas odliczenie nie może być wyższe niż 50% nadwyżki. Co w przypadku rozliczenia straty za rok 2020? Spójrzmy, jakie zaszły zmiany podatkowe 2020/2021!

 

Podatki 2020 – zmiany

 

Zmiany podatkowe 2020/2021 wynikały z decyzji rządu podjętych pod koniec roku 2019. Część z nich pojawiła się jednak w ciągu roku podatkowego wskutek wystąpienia COVID-19. Jedną z najważniejszych zmian, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku, jest obniżenie podatku PIT dla osób rozliczających się według skali podatkowej. Dotyczy to podatników, których dochód nie przekroczył I progu podatkowego i wynosił w 2020 roku maksymalnie 85 528 zł. Rząd zdecydował się na wprowadzenie stawki 17% zamiast obowiązujących dotychczas 18%.

Kolejną zmianą, o której warto wspomnieć, jest wprowadzenie statusu małego podatnika dla większej grupy przedsiębiorców. Wynika to z podniesienia limitu przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Nie można pominąć również kwestii związanych z ulgą abolicyjną. Obniżenie limitu odliczenia ulgi do 1360 zł powoduje, że część podatników uzyskujących dochód za granicą będzie zobowiązana do zapłaty podwójnego podatku.

Zmiany podatkowe 2020/2021 dotyczą również ulgi dla młodych. Rząd poszerzył listę przychodów, które podlegają zwolnieniu. Są to aktualnie dochody z:

 

 • umów zlecenia,
 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • praktyki absolwenckiej,
 • stażu uczniowskiego.

 

Te zmiany dotyczą przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021 roku.

odliczenie darowizny covid 2020

Ponadto od 1 stycznia 2021 roku zmienia się również limit przychodów uprawniający do stosowania ryczałtu. Wynosi on już nie 250 000 euro, a 2 000 000 euro. Dodatkowo z tego rozwiązania mogą korzystać również osoby wykonujące „wolne zawody”. Warto również zaznaczyć, że rząd wprowadził zmiany w obowiązujących stawkach. Osoby wykonujące „wolne zawody” podlegają stawce 17% zamiast dotychczasowych 20%. W przypadku przychodów ze świadczenia usług obowiązuje natomiast stawka 15% zamiast 17%.

Wystąpienie COVID-19 poskutkowało zmianami w wielu dziedzinach życia. Jedną z nich są podatki 2020. Zmiany dotyczą między innymi:

 

 • możliwości odliczenia darowizny na cele walki z COVID-19 oraz darowizn w postaci sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych,
 • odliczenia kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową w związku z produktami do przeciwdziałania COVID-19,
 • zwolnienia dla podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne COVID-19,
 • możliwości wstecznego odliczenia straty z 2020 roku spowodowanej COVID-19 w wysokości do 5 mln zł w deklaracji za 2019 rok. W tym celu należy złożyć korektę deklaracji z ubiegłego roku. Taka możliwość istnieje od 1 stycznia 2021 roku i dotyczy podatników, którzy odnotowali spadek przychodów o co najmniej 50%.

 

 

 

Podsumowanie: Zmiany i ulgi podatkowe 2020/2021

 

Oto najważniejsze informacje na temat zmian wprowadzonych w przypadku deklaracji za rok 2020:

 • Podatnik może skorzystać z szeregu ulg podatkowych pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Wśród najpopularniejszych odliczeń znajdują się ulgi: na dzieci, składki zdrowotne, na leki, rehabilitacyjna.
 • Oprócz tego rząd zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych odliczeń, które mogą obniżyć zobowiązanie podatkowe i wynikają z wystąpienia COVID-19.
 • Podatnik ma możliwość odliczenia darowizny na cele walki z COVID-19 oraz darowizn tabletów i laptopów na rzecz placówek oświatowych. Są one wliczane do ogólnego limitu dotyczącego darowizn. Oznacza to, że podlegają zsumowaniu z pozostałymi i nie mogą przekraczać 6% dochodu podatnika.
 • Ulga na osocze dla osób, które zdecydowały się na oddanie osocza w stacji krwiodawstwa. Stawka odliczenia wynosi w tym przypadku 350 zł za litr i nie może przekraczać kwoty 8750 zł rocznie.
 • Istnieje również możliwość wstecznego odliczenia strat z roku 2020 w deklaracji za rok 2019. Od 1 stycznia 2021 roku można składać korekty rozliczeń. Ta zmiana dotyczy strat do 5 mln zł w przypadku podatników, którzy odnotowali spadek przychodów wynoszący co najmniej 50%.
 • Ograniczenie limitu ulgi abolicyjnej do 1360 zł skutkuje obowiązkiem zapłacenia w Polsce podatku od dochodu uzyskanego w kraju objętego niekorzystną umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Warto zwrócić uwagę również na obniżenie stawki podatku z 18% na 17% dla podatników rozliczających się według skali podatkowej.
 • Rząd wprowadził możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dla osób wykonujących „wolne zawody”.
 • Pamiętaj, że wszystkie ulgi możesz rozliczyć przy pomocy programu do rozliczeń PIT Podatnik.info. 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowa stawka VAT dla branży beauty