Stypendium otrzymane ze szkoły nie zawsze jest...
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Stypendium otrzymane ze szkoły nie zawsze jest opodatkowane

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Uzyskane ze szkoły stypendium posiada charakter przysporzenia majątkowego, przez co stanowi przychód podatnika. Nie będzie on jednak opodatkowany, o ile nie przekroczy ustawowego limitu, tj. wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym  kwoty 3 800 zł.

Przepisy podatkowe zwalniają od podatku dochodowego stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Zwolnienie dotyczy także stypendiów przyznanych przez organizacje pozarządowe na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych. Chodzi tu o m.in. o szkoły i uczelnie, a także o każdą inną organizację pozarządową rozumianą jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, i która nie działa w celu osiągnięcia zysku.

>>>Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT Pro 2012<<<

Nadwyżka już w PIT-cie

Jeśli kwota stypendium przekroczy 3 800 zł, będzie stanowiła przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu. Wypłacające stypendia jednostki organizacyjne uczelni, czy inne placówki naukowe, zobowiązane będą w takim wypadku do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy podatku. Podatek z tytułu otrzymanych stypendiów w części nieobjętej zwolnieniem stypendysta będzie musiał rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

Kiedy zerowe zaliczki w zeznaniu

Jeśli podatnik uzyskiwał stypendia z dwóch różnych szkół, musi ich wartość zsumować. W przypadku, gdy od kwot tych pełniące rolę płatnika szkoły nie pobrały zaliczek na podatek dochodowy, dobrze upewnić się, czy łączna wartość tych dwóch nagród nie przekracza limitu. Jeżeli tak, stypendysta zobowiązany będzie nadwyżkę wykazać w zeznaniu rocznym, a jako kwotę pobranych zaliczek podać będzie musiał zero złotych.

Nieograniczone zwolnienia

Wartościowe ograniczenie kwoty stypendium nie dotyczy stypendiów otrzymywanych na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także stypendiów doktoranckich (otrzymywanych na podstawie przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym). Takie stypendia otrzymuje się zwykle w celu przeprowadzenia badań związanych z tematyka pracy doktorskiej.

Limitem nie muszą również przejmować się ci, którzy stypendia naukowe i stypendia za wyniki w nauce otrzymali na zasadach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W całości zwolniona od podatku dochodowego jest także kwota stypendiów socjalnych, rozumianych jako świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia. Mogą one pochodzić zarówno z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jak i ze środków własnych szkół i uczelni.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych? Czy uczelnie wyższe opłacają CIT?