Spółki komandytowo-akcyjne objęte CIT - co to oznacza w...
KS
http://sxc.hu/
24iValue

Spółki komandytowo-akcyjne objęte CIT - co to oznacza w praktyce dla wspólników SKA od 01.01.2014 roku?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Co jednak nowelizacja ustawy o podatku dochodowym oznaczać będzie w praktyce dla wspólników polskich SKA?

Czym jest spółka komandytowo – akcyjna?

Przypomnijmy na początku, jakim tworem jest SKA. Stosownie do art. 125 Kodeksu spółek handlowych spółką komandytowo – akcyjną nazywamy spółkę osobową, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Spółka komandytowo – akcyjna jest swoistym tworem hybrydowym o cechach spółki komandytowej i spółki akcyjnej (część wspólników otrzymuje bowiem akcje).

Odpowiedzialność za zobowiązania

Wspólnik będący komplementariuszem odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia. I mimo że ma prawo on wnieść wkład na kapitał zakładowy lub inne fundusze, to wniesienie tego wkładu nie wyłącza nieograniczoności jego odpowiedzialności.

Jeśli jednak komplementariuszem spółki komandytowo – akcyjnej jest spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna), wówczas wyeliminowana zostaje odpowiedzialność osobista. Akcjonariusz natomiast nie odpowiada za zobowiązania wobec osób trzecich w żadnym stopniu.

Dlaczego SKA były tak atrakcyjne?

Przede wszystkim spółki komandytowo – akcyjne były korzystne podatkowo. Były transparentne podatkowo, a więc płatnikami podatku dochodowego byli wspólnicy (komplementariusz lub akcjonariusz). Komplementariusz będący osobą fizyczną miał prawo wyboru do opodatkowania podatkiem dochodowym w formie liniowej 19%.

Opodatkowanie spółek komandytowo – akcyjnych podlegało regulacjom Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2012 r. (Sygn. II FPS 1/11), zgodnie z treścią której „…przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej nie będącego komplementariuszem z tytułu dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku podlega opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania dywidendy. Przychodem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu posiadanych udziałów w tej spółce są bowiem środki pieniężne lub wartości pieniężne otrzymywane w wyniku podziału zysku, a więc przychód w rozumieniu art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychód ten podlega opodatkowaniu dopiero w momencie faktycznej wypłaty z zysku zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 1 tej ustawy.”

Podjęcie powyższej Uchwały znalazło odzwierciedlenie również w stanowisku Ministra Finansów, który w dniu 11 maja 2012 r. wydał interpretację ogólną (Sygn. DD5/033/1/12/KSM/DD-125).

Analogicznie rzecz z opodatkowaniem ma miejsce w przypadku, kiedy wspólnikiem jest osoba fizyczna – w tym miejscu miała zastosowanie uchwała wydana w dniu 20 maja 2013 r. przez Najwyższy Sąd Administracyjny (Sygn. II FPS 6/12).
Powyższe oznaczało jedynie odroczenie momentu powstania zobowiązania podatkowego (a nie jego brak) aż do chwili, kiedy została podjęta Uchwała o podziale wypracowanego w roku poprzednim zysku na część zatrzymaną w jednostce oraz część wypłaconą wspólnikom.

W dniu 25 listopada 2013 r. Minister Finansów zweryfikował swoje wcześniejsze stanowisko wydając nowąinterpretację ogólną (DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13). Minister jednolicie potraktował akcjonariuszy SKA. Dywidenda dla akcjonariusza SKA – zarówno osoby prawnej, jak i fizycznej – stała się przychodem z działalności gospodarczej, a za datąjego uzyskania stał się dzień otrzymania wypłaty.

Nie ulega zatem wątpliwości, że powyższe „preferencyjne” podejście do SKA powodowało, że niejednokrotnie spółki komandytowo – akcyjne były zakładane w celach optymalizacji podatkowych. Minister Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizacyjnej napisał, że „zasadniczym celem projektowanej ustawy jest zapewnienie pełniejszej realizacji, wywodzonej z art. 84 Konstytucji RP, zasady sprawiedliwości podatkowej w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Jakie zmiany w 2014 r.?

Zmiana w przepisach CIT sprowadza się do dwupoziomowego opodatkowania dochodu SKA:

  • opodatkowanie rzeczywiście wypracowanego dochodu od udziałów w zyskach spółki (a nie dopiero w momencie wypłaty dywidendy),
  • i opodatkowanie wypłaty z zysku komplementariusza.

Opodatkowanie akcjonariuszy

Pojawiały się opinie, iż znowelizowana ustawa CIT spowoduje „podwójne opodatkowanie” spółek komandytowo – akcyjnych, które miałoby polegać na tym, że po zmianie przepisów wspólnicy spółek niebędący komplementariuszami (czyli akcjonariusze w SKA lub komandytariusze w SK) będą musieli zapłacić 19% podatek od wypłaconych zysków (dywidend) oraz 19% podatek dochodowy.

Nawet jedną z kluczowych uwag podnoszonych w procesie legislacyjnym,w zakresie opodatkowania spółek komandytowo – akcyjnych CIT-em, był właśnie zarzut podwójnego opodatkowania, przy czym zarzucający postulowali wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania dywidend lub bieżącego opodatkowania akcjonariuszy, a nie samej spółki. Projektodawca uznał jednakże, że „Nie zasługuje na uwzględnienie propozycja alternatywnego podejścia polegającego na bieżącym opodatkowaniu akcjonariuszy S.K.A, gdyż nie rozwiązuje ona bowiem problemu związanego z optymalizacją wykorzystującą struktury z udziałem FIZ. Nie jest również możliwe zaakceptowanie postulatu zwolnienia z opodatkowania wypłacanych dywidend, gdyż jej uwzględnienie stworzyłoby stan nierówności w ramach zasad opodatkowania wspólników/akcjonariuszy podatników CIT (względem akcjonariuszy S.A i udziałowców sp. z o.o.). W szczególności dotyczyłoby to wspólników będących osobami fizycznymi. Problem w mniejszym stopniu dotyczy zaś wspólników będących podatnikami CIT. Już obecnie projekt przewiduje bowiem, że akcjonariusz S.K.A i komandytariusz S.K. korzystać będą ze zwolnień przewidzianych dyrektywą Rady 2011/96/UE ws. wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie do spółek dominujących i spółek zależnych”.

Zatem jeśli wspólnikiem niebędącym komplementariuszem w spółce komandytowo – akcyjnej będzie spółka kapitałowa, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od wypłaconych zysków przy spełnieniu warunków obecnie zapisanych w ustawie CIT, a mianowicie:

  • minimalny udział w kapitale zakładowym spółki kapitałowej – 10%,
  • minimalny czas utrzymywania tego udziału przez spółkę kapitałową - 2 lata.


Summa summarum
znowelizowana ustawa CIT na jednym poziomie pod względem opodatkowania stawia spółkę osobą (komandytowo–akcyjną) ze spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną).

Opodatkowanie komplementariusza

Nieco inaczej wygląda jednak sytuacja komplementariusza. Komplementariusz od 1 stycznia 2014 r. ma prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez spółkę komandytowo – akcyjną od własnych dochodów w części, w jakiej zapłacony przez spółkę podatek ekonomicznie obniży wypłacony mu zysk spółki.

Zatem komplementariusz wyliczy swój udział w zysku od spółki, następnie na tej podstawie skalkuluje podatek dochodowy, który pomniejszy o kwotę podatku wyliczonego poprzez pomnożenie swojego udziału w zysku przez podatek zapłacony przez spółkę komandytowo - akcyjną.

Czy można zatem uchronić SKA przed CIT-em?

Oczywiście – można. Wyjściem byłoby np. przekształcenie spółki komandytowo – akcyjnej w inną spółkę osobową (np. w spółkę komandytową). I pewnie większość przedsiębiorców, których działalność była prowadzona w formie SKA jedynie ze względów optymalizacyjnych, podjęła się właśnie tego kroku, jak tylko stało się wielce prawdopodobne, że nastąpi zmiana w zasadach opodatkowania SKA. Innym wyjściem była taka zmiana roku obrotowego, aby nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym i w ten sposób możliwe stało się niejako „przeciągnięcie” preferencyjnych zasad opodatkowania SKA (w tym wydanych interpretacji ogólnych Ministra Finansów) jeszcze do czasu zamknięcia takiego nie-kalendarzowego roku obrotowego.


Sławomir Ekman
Dyrektor, 24iValue  

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Bogactwo deprawuje! Dwoje bajecznych milionerów trafiło za kratki za niepłacenie podatków